PL EN


2018 | 3(30) | 73-83
Article title

Funkcje książek i prasy regionalnej w sieci Studium przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
The functions of books and the regional press on the internet A case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Publikacje regionalne, media i prasa oddziałują na społeczności lokalne, pełniąc tym samym, poza przekazywaniem informacji, szereg różnych funkcji. Ze względu na rozwój Internetu zakres ich działania został poszerzony i uzupełniony o nowe możliwości. W artykule opisano podstawowe cele mediów lokalnych, pokazano również szanse, jakie daje przestrzeń sieciowa. Okazuje się, że niekoniecznie jest ona zagrożeniem dla książek w tradycyjnej formie, może także służyć do ich promowania, podejmowania dyskusji, weryfikowania faktów. Nowoczesne rozwiązania pozytywnie wpływają na odbiór publikacji przez potencjalnych czytelników. W artykule opisany został portal gazetacodzienna.pl – Śląsk Cieszyński online oraz część prezentowanych tam książek o tematyce regionalnej.
EN
Regional publications, the media and the press influence local communities, thus performing a number of various tasks apart from the task of transmitting information. Due to the development of the internet, the range of their activities was extended and supplemented with new possibilities, which influenced the functions which were heretofore realised. The article describes the basic purposes of the local media, it also demonstrates the opportunities provided by the space of the internet. It turns out that this space is not necessarily a threat to the traditional forms of the book but an incentive to use them, to engage in discussion, to verify the facts that are provided. Modern solutions positively influence the reception of publications by potential readers. On the basis of general information and the functions which were adduced, one described the portal gazetacodzienna.pl – Śląsk Cieszyński online and a part of the regional-themed books which are promoted by this portal.
Contributors
References
 • Adamczyk, M. (1993). Prasa regionalna i jej wartości poznawcze. Informator Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, 9, 49–43.
 • Buksiński, T. (2011). Mass media i Internet w sferach publicznych. W: M. Domaradzki, E. Kulczycki, M. Wendland (red.), Język, rozumienie, komunikacja (s. 67–82). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 • Dziki, S. (2000). Prasa w rozwoju historycznym. W: Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów (s. 32–58). Kraków: Universitas.
 • Chorązki, W., Dziki, S. (2000). Media lokalne i regionalne. W: Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów (s. 121–140). Kraków: Universitas.
 • Eco, U. (1996). Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki (tłum. A. Szymanowski). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Goban-Klas, T. (2000). Komunikowanie i media. W: Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów (s. 11–31). Kraków: Universitas.
 • Goszcz, G. (1987). Prasa lokalna i regionalna wobec społeczności Pszczyny w latach 70.‚ Zeszyty Prasoznawcze, 111(1), 93–100.
 • Jarowiecki, J. (red.), Paszko, A., Kolasa, W.M. (2007). Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia – teoria – zjawiska. Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.
 • Kowalczyk, R. (2014). Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce – pojęcie, ideowe podstawy, cechy, zadania, typy. Przegląd Politologiczny, 2, 67–92.
 • Kunda, B.S. (1987). Rola prasy regionalnej w integracji społeczeństwa. Zeszyty Prasoznawcze, 111(1), 15–28.
 • Maslow, A.H. (2006). Motywacja i osobowość (tłum. J. Radzicki). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Olechicka, A., Płoszaj, A. (2008). Polska nauka w sieci? Przestrzeń nauki i innowacyjności. Raport z badań. Warszawa: Agnieszka Olechicka.
 • Poulet, B. (2011). Śmierć gazet i przyszłość informacji (tłum. O. Hedemann). Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 • Roguska, A. (2012). Media globalne – media lokalne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aacb3729-e779-426f-8730-2a66b06b5c8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.