PL EN


2016 | 6 (365) | 399-409
Article title

Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną jako przejaw innowacji społecznych w gminach wiejskich

Content
Title variants
EN
Investments in the Sport and Recreation Infrastructure as a Symptom of Social Innovations in Rural Municipalities
RU
Инвестиции в спортивно-рекреационную инфраструктуру как проявление социальных инноваций в сельских гминах
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Innowacje społeczne stanowią przykład przedsięwzięć, które przejawiają się w zmianach zachodzących w strukturze społecznej ludności, we wzorach obyczajowych, postawach ludzkich, a nawet kulturze narodu. Ich specyfika wyraża się między innymi tym, iż rezultaty tego typu innowacji są trudne do określenia i zmierzenia w konkretnym horyzoncie czasowym. Niekiedy bywają nieprzewidywalne. Innowacje społeczne powstają powoli i są procesem złożonym, postępującym w czasie. Czasami zmiany zachodzące w wyniku wprowadzonych innowacji nie odnoszą się nawet do zamierzonych celów i rezultatów, stanowiąc niejako dodatkową korzyść i wartość płynącą z ich wdrożenia. Innowacje społeczne w wymiarze lokalnym, jako że dotykają interesów niewielkich społeczności, cechuje większa skuteczność, zwłaszcza gdy dotyczą inwestycji o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Inwestycje tego typu wiążą się często z aktywizacją społeczności lokalnych, które stają się inicjatorami, kreatorami, a następnie propagatorami efektów innowacji. Tak więc, inwestycje o charakterze sportowo-rekreacyjnym stanowią szczególną grupę inwestycji, które można powiązać z oddziaływaniem społecznym, zmianą społeczną, a zatem z terminem innowacji społecznej. Tak przedstawiony problem stanowi cel główny rozważań. Dla przygotowania opracowania przeprowadzono studia literaturowe w obszarze innowacji społecznych oraz rozwoju lokalnego. Tekst ma charakter koncepcyjny i jest próbą wykazania społecznych korzyści płynących z rozbudowy gminnej infrastruktury społeczno-rekreacyjnej i powiązania ich z promowaną koncepcją innowacji społecznych.
EN
Social innovations are an example of undertakings which manifest themselves in the changes taking place in the social structure of population, in moral patterns, human attitudes, and even in the nation’s culture. Their specificity is expressed, inter alia, by that results of such innovations are difficult to be determined and measured in a specific time horizon. Sometimes they are unpredictable. Social innovations emerge slowly and are a complex process, progressing over time. Sometimes the changes taking place in result of innovations introduced even do not refer to the intended purposes and effects, being, so to say, an additional benefit and value issuing from implementation thereof. Social innovations in local terms, as they touch interests of small communities, are more effective, especially when they relate to investments of the sport and recreation nature. Such investments are often connected with activation of local communities which become initiators, creators, and then propagators of innovations’ effects. Thus, investments of the sport and recreation nature are a specific group of investments which can be tied with social impact, social change, hence with the term of social innovation. The so presented problem is the main aim of considerations. To prepare the study the author carried out literature studies in the area of social innovations and local development. The text is of the conceptual nature and is an attempt to indicate the social benefits stemming from extension of the municipal social and recreational infrastructure and tying them up with the promoted concept of social innovations.
RU
Социальные инновации – пример мероприятий, которые проявляются в изменениях, происходящих в социальной структуре населения, в образцах поведения, отношениях людей и даже в культуре народа. Их специфика выражается, в частности, в том, что результаты такого вида инноваций трудно определить и измерить в конкретном временном горизонте. Иногда их не предвидишь. Социальные инновации возникают медленно, и они являются сложным процессом, протекающим во времени. Иногда изменения, происходящие в результате введенных инноваций, не относятся даже к поставленным целям и результатам, будучи как бы дополнительной выгодой и ценностью, вытекающей из их внедрения. Социальным инновациям в местном выражении (ибо они затрагивают ин- тересы небольших обществ) свойственна бóльшая результативность, особенно когда они касаются инвестиций спортивно-рекреационного характера. Инвестиции этого вида часто связаны с активизацией местных обществ, которые становятся инициаторами, создателями, а затем распространителями эффектов инноваций. Следовательно, инвестиции спортивно-рекреационного характера представляют собой особую группу инвестиций, которые могут быть связаны с социальным воздействием, социальной переменой, следовательно, с термином «социальная инновация». Так поставленная проблема – основная цель рассуждений. Для подготовки разработки провели изучение литературы в области социальных инноваций и местного развития. Текст имеет концептуальный ха- рактер и является попыткой указать социальные выгоды, вытекающие из расширения гминной социально-рекреационной инфраструктуры, и увязать их с поощряемой концепцией социальных инноваций.
Year
Issue
Pages
399-409
Physical description
Contributors
References
 • Brown T., Wyatt J. (2010), Design Thinking for Social Innovation, “Stanford Social Innovation Review”, Winter.
 • Chądzyński J. (2007), Nowe koncepcje rozwoju – w kierunku rozwoju lokalnego, (w:) Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Czarnecka A. (2012), Wizerunek jako czynnik wzrostu konkurencyjności gminy, (w:) Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T.1. Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 97, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 724.
 • Czempas J. (1999), Zmiany intensywności inwestowania w gminach byłego województwa katowickiego w latach 1992-1998, „Finanse Komunalne”, nr 6.
 • Czempas J. (2006), Rozwój lokalny i działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Kowalska K. (red.), Rozwój przedsiębiorczości w regionie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza.
 • Daszkiewicz M. (2015), Innowacje społeczne w kreowaniu atrakcyjności miast, „Logistyka”, nr 2 (CD nr 2).
 • Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M. (2005), Rozwój lokalny i regionalny: uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Głębocki K. (2010), Zarządzanie zadaniami publicznymi, wybrane aspekty, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Guide to Social Innovation (2013), European Commision, Brussels.
 • Hansson J., Björk F., Lundborg D., Olofsson L.-E. (Eds.) (2014), An Ecosystem for Social Innovation in Sweden, A strategic research and innovation agenda, Lund University, MediaTryck, Lund.
 • Klasik A. (1993), Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Kościołek A. (2011), Lokalny kapitał społeczny – na przykładzie gmin powiatu kieleckiego, (w:) Bylok F., Czarnecka A. (red.), Kapitał społeczny w organizacji i regionie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Kronenberg J., Bergier T. (2010), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • Krupski R. (1999), Zarządzanie strategiczne, koncepcje, metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Kwaśnicki W. (2015), Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka?, (w:) Misztala W., Chimiak G., Kościanski A. (red.), Obywatelskość wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy?, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa.
 • Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. (2004), Analiza ekonomiczna spółki, PWE, Warszawa.
 • Markowski T. (2006), Marketing terytorialny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Markowski T. (2008), Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, (w:) Strzelecki Z., Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Miszalska A., Piotrowski A. (red.) (2006), Obszary ładu i anomii. Konsekwencje i kierunki polskich przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Noga M. (1994), Państwo a inwestycje w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Patrzałek L. (1996), Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój lokalny i regionalny, „Samorząd Terytorialny”, nr 5.
 • Pęski W. (1999), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa.
 • Potoczek A. (2003), Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja TNOIK: Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń.
 • Potoczek A., Stępień J. (2008), Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, WU WSG, Bydgoszcz.
 • Przygodzki Z. (2007), Region i klasyczne teorie jego rozwoju, (w:) Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Słocińska A., Czarnecka A. (2013), Wizerunek jako element strategii marketingowej gminy, (w:) Turystyka i rekreacja czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. T.2, „Handel Wewnętrzny”, nr 5.
 • Słomińska B. (2007), Wspieranie rozwoju inwestycji zagranicznych przez samorządy terytorialne, a rozwój rynków lokalnych, (w:) Kłosiewicz-Górecka U.(red.), Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych, PWE, Warszawa.
 • Social Innovation in Auckland (2013), Auckland Council’s Research, Investigations and Monitoring Unit in partnership with Auckland Council’s Community and Cultural Strategy Unit, Auckland.
 • Ziółkowski M., Goleń M. (2006), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, (w:) Suchocka-Krysiak H. (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gmin, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aacc0d0d-7e1b-4b91-9b6a-f6462a79f254
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.