PL EN


2012 | 24 | 174-185
Article title

Znaczenie konwergencji w aktualnej i przyszłej polityce strukturalnej Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The Meaning of Convergence in Current and Future Structural Policy of European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z najważniejszych celów polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest redukcja dysproporcji rozwojowych pomiędzy krajami członkowskimi i ich regionami. Głównymi beneficjentami tej polityki są kraje o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym Polska. Wyniki badań skuteczności tej polityki dostarczają jednak niejednoznacznych wniosków co do realnej konwergencji, zwłaszcza na poziomie regionów unijnych. W związku z powyższym w artykule podejmuje się próbę oceny znaczenia konwergencji w polityce strukturalnej Unii Europejskiej na poziome definiowanych przez nią celów, jak i w rzeczywistości, analizując współczynniki β – beta i σ – sigma konwergencji dla krajów członkowskich i regionów NUTS2. Badanie potwierdza proces konwergencji na poziomie narodowym i dywergencji na poziomie regionalnym. Ostatecznie w artykule podejmuje się próbę oceny, jakie znaczenie kwestia konwergencji będzie miała w kolejnej perspektywie finansowej 2014–2020. Podstawą do wnioskowania na przyszłość są zalecenia wynikające z Piątego Raportu Spójności Strategii Europa 2020 oraz stanowiska poszczególnych państw.
EN
One of the principal aim of EU structural policy is development’s disproportion reduction between member states and their regions. The main recipients of this policy, including Poland, are countries which are on the lower socio – economic development level. In spite of these facts, the investigation doesn’t support unequivocal results on the real convergence, particularly on regional level. According to theabove the article attempts to evaluate the meaning of convergence in European Union’s structural policy indefinitegoalsas well as in reality by using β -beta and σ – sigma coefficients for national and regional scrutiny. The analysis confirms convergence process on national level and divergence on regional one. Finally, the article tries to asset how important the convergence will be in the next programming period. The basis for concluding are: recommendation from Fifth Cohesion Report, Strategy Europe2020 and positions of the EU’s member states.
Year
Volume
24
Pages
174-185
Physical description
Contributors
 • Katedra Handlu Zagranicznego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Boldrin M, Canova F., 2001, Inequality and convergence in Europe’s regions: reconsidering European regional policies, “Economic Policy”, vo. 16, nr 32.
 • Inwestowanie w przyszłość Europy, 2010, Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska.
 • Jabłoński Ł., 2009, Teoretyczne kwestie konwergencji ekonomicznej [w:] Konwergencja modeli ekonomicznych Polska i Ukraina, red. M.G. Woźniak, V.I. Chuzhykov, D.G. Lukianenko, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kierzkowski T., Jankowska A., Knopik R. (red.), 2009, Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności, Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa.
 • Leonardi R., 2006, Cohesion in the European Union, “Regional Studies”, vol. 40, nr 2.
 • Mokrosińska D., 2011, Polityka kohezji w Unii Europejskiej [w:] Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów Polski oraz krajów Unii Europejskiej, red. S.I. Bukowski, Difin, Warszawa.
 • Murzyn D., 2010, Polityka Spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Nowak W., 2007, Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego, Kolonia Limited 2007, Wrocław.
 • Próchniak M., Rapacki R., 2007, Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990–2005, „Bank i kredyt”, sierpień – wrzesień.
 • Quah D., 1993, Galton’s fallacy and tests of the convergence hypothesis, “Scandinavian Journal of Economics”, t. 95 (4).
 • Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą z dnia 25 marca 1957 r.
 • Sala-i-Martin X., 1996, Regional cohesion: Evidence ant theories of regional growth and convergence, “European Economic Review”, t. 40.
 • The Future of EU Structural Policy, 2008, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/ docgener/evaluation/evalsed/evaluations/germany/files/0802_future_eu_structural_ policy_sum_de.pdf, z dnia 30 sierpnia 2011
 • Woźniak M.G., 1993, Kierowanie. Rynek. Transformacja. Bariery stabilizacji, Instytut Badań Rynkowych, Kraków.
 • Wójcik P., 2008, Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(32)/2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aacf81d4-a557-44ec-9f30-f3ac10613447
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.