PL EN


2016 | 3(21) | 19-42
Article title

A platform for quality management in research institutes (part II)

Content
Title variants
PL
Platforma zarządzania jakością w instytutach badawczych (część II)
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Recent years have particularly strong influence on changing outdated structures and management models in research institutes. Modern research institutes are scientific - research institutions with a market profile - nearly 80% of the funding comes from cooperation with enterprises and research contract activities and services. Research institutes are basic science sector oriented towards cooperation with the economy, applied and innovation research. In order to maintain the existing and establish the new cooperation a high level of quality of operations should be particularly maintain, improve and exhibit. Facing the implementation of more and more advanced research projects, operations requiring rapid response to change, risk analysis, assessed annually by the Ministry of Science and Higher Education - it seems to be appropriate to use the instruments supporting quality assessment. In the proposed triaspects terms, the following scope of activity are emphasized: implemented quality management systems, the area of scientific information and the sphere of cooperation with the customer. The article is a continuation of topics of the first part - the development of issues related to the responsibilities of each Section of proposed Quality Management Platform in research institutes.
PL
Ostatnie lata szczególnie mocno wymuszają zmianę starych struktur i modeli zarządzania w instytutach badawczych. Współczesne instytuty badawcze to jednostki naukowe o charakterze rynkowym - blisko 80% środków pochodzi z przedsiębiorstw i kontraktowej działalności badawczej oraz usługowej. Są podstawowym sektorem nauki ukierunkowanym na współpracę z gospodarką, badania aplikacyjne i innowacyjne. W celu utrzymania dotychczasowej i nawiązania nowej współpracy, należy szczególnie utrzymywać, poprawiać i eksponować wysoki poziom jakości prowadzonej działalności. W obliczu realizacji coraz bardziej zaawansowanych projektów badawczych, prowadzenia działalności wymagającej szybkiego reagowania na zmiany, analizy ryzyka, ocenianej corocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wskazanym wydaje się zastosowanie instrumentarium wspomagającego ocenę jakości. W proponowanym trójaspektowym ujęciu, akcentowane jest następujący zakres działalności: wdrożone systemy zarządzania jakością, obszar informacji naukowej oraz sfera współpracy z klientem. Artykuł stanowi kontynuację tematyki poruszonej w pierwszej części – rozwinięcie zagadnień związanych z zakresem odpowiedzialności poszczególnych Sekcji zaproponowanej Platformy Zarządzania Jakością w instytutach badawczych.
Publisher
Year
Issue
Pages
19-42
Physical description
Dates
online
2016-09
Contributors
References
 • Brzeziński P., Stypułkowski L., Bodych A. „IC Raport Wkład instytutów badawczych w osiągnięcia polskiej nauki, a reprezentacja przedstawicieli instytutów w organach doradczych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – raport dla Rady Głównej Instytutów Badawczych” - Index Copernicus Warszawa, 2014 r.
 • Derfert-Wolf L., "Modernizacja zarządzania biblioteką jako część zarządzania przez jakość w Uczelni - cele i zadania", http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/atr/tempus.html (dostęp 12.11.2015)
 • Derfert-Wolf L., „Wskaźniki funkcjonalności i statystyka biblioteczna - normy międzynarodowe, krajowe i sprawozdawczość GUS”, http://eprints.rclis.org/19654/1/Derfert_Lodz%202012.pdf (dostęp 15.01.2016)
 • Głowacka E., „Nowe role specjalistów z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa” w „Biblioteki wobec nowych zadań” pod red. Ewy Głowackiej, 2004 r., Toruń, 11-24
 • Głowacka E., „Wprowadzenie do QA i TQM w odniesieniu do instytucji biblioteczno-informacyjnych”, Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1/2002 (30), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, http://www.ebib.pl/2002/30/glowacka.php (dostęp 02.2016)
 • Kowalska M., „Infobrokerstwo - idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne”, pod red. Kowalskiej M. i Wojewódzkiego T., Gdańsk 2015 r.
 • Materska K., „Od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą”, Praktyka i teoria informacji naukowej i technicznej, 2007 r, t. XV, nr 1, Katowice., 3-7
 • Pindlowa W., „Jakość usług informacyjnych jako warunek tworzenia nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej”, Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2/2002 (31), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, http://www.ebib.pl/2002/31/pindlowa.php (dostęp 02.2016)
 • Skórka S., „Architekt informacji – kreator przestrzeni informacyjnych”, Przegląd Biblioteczny, zeszyt 1, Warszawa, 2011 r.
 • Ustawa o instytutach badawczych z dnia 10.04.2010 r. (2010) Dz. U. 2010 nr 96 poz. 618
 • Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U. 2010, nr 96, poz. 615
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aad5a5e8-4ead-4db7-9eb4-a80f15727089
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.