PL EN


Journal
2018 | 1(11) | 211-227
Article title

Reflections of practitioners: Students participating in school LARPs in 1999–2017 and their transformations in socio-cultural context

Content
Title variants
PL
Refleksje praktyków. Uczniowie biorący udział w LARP-ach szkolnych w latach 1999–2017 i ich przemiany w kontekście społeczno-kulturowym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is an outcome of the analysis of student transformations observed in the participants of 27 live-action role-plays which took place in the years 1999–2017 in a high school in Łochów (Poland). Seven areas of observations of the transformations have been identified: 1) the difficulty of introducing the LARP technique at school; 2) the attractiveness of voluntary participation; 3) incidents of hate speech; 4) playing for the pleasure of participation and playing for a measurable outcome/mission accomplishment; 5) student attitudes to historical realities and fantasy conventions; 6) type of engagement: focus on private history and participation in major social events; 7) student attitudes: commitment on the side of evil and on the side of good; selecting moral and immoral methods to achieve goals. The authors attempted to hypothesize about the possible reasons for the transformations (or their lack) and draw conclusions.
PL
Artykuł jest wynikiem analizy zaobserwowanych uczniowskich przemian uczestników 27 teatralnych gier fabularnych, które miały miejsce w latach 1999–2017 w liceum ogólnokształcącym w Łochowie. Wydzielono siedem obszarów obserwacji przemian: 1) trudność wprowadzania techniki larpu w szkole; 2) atrakcyjność dobrowolnego uczestnictwa; 3) występowanie mowy nienawiści; 4) granie nastawione na samą przyjemność płynącą z uczestnictwa a granie nastawione na mierzalny wynik/realizację misji; 5) stosunek uczniów do realiów historycznych a do konwencji fantasy; 6) typ zaangażowania: nastawienie na historię prywatną a na udział w wielkich wydarzeniach społecznych; 7) postawy uczniowskie: zaangażowanie po stronie zła a po stronie dobra; dobór metod moralnych a niemoralnych w osiąganiu celów. Autorzy starali się formułować hipotezy dotyczące prawdopodobnych powodów przemian (lub ich braku) oraz wyciągać wnioski.
Journal
Year
Issue
Pages
211-227
Physical description
Dates
published
2018-12-28
Contributors
References
 • Aleksandrzak, M., Gajewska-Głodek, I., Nowicka, A., Surdyk, A. (2002). Współpraca dydaktyczna na poziomie zaawansowanym: cele, zasady i formy. In: W. Wilczyńska (ed.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej (pp. 85–107). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Bøckman, P., Hutchison, R. (eds.). (2005). Dissecting Larp. Knutepunkt, Oslo. Online: <http://knutepunkt.laiv.org/kp05/dissectionlarp.pdf>. Access date: 23 November 2018.
 • Busse-Brandyk, A., Chmielewska-Łuczak, D. (2009). Narracyjne gry fabularne jako droga do nieświadomości. Homo Ludens, 1(1), 61–73. Online: <http://ptbg.org.pl/dl/8/Aleksandra%20BUSSE-BRANDYK,%20Dorota%20CHMIELEWSKA-%C5%81UCZAK%20-%20Narracyjne%20gry%20fabularne%20jako%20droga%20do%20nie%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci.pdf>. Access date: 23 November 2018.
 • Chmielewska-Łuczak, D., Matkowski, C. (2007). Archetypiczna podróż bohatera w grach fabularnych. In: A. Surdyk, J. Szeja (ed.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (vol. 2, pp. 247–254). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Chmielewska-Łuczak, D., Matkowski, C. (2008). Kilka uwag o NIEwchodzeniu w rolę. Homo Communicativus, 3(5), 199–211.
 • Chmielnicka-Kuter, E. (2003). Gry fabularne: prezentacja i psychologiczna analiza zjawiska na gruncie teorii wartościowania H. J. M. Hermansa. Roczniki Psychologiczne, 6(1), 151–171. Online: <http://dlibra.kul.pl/Content/21046/RPsych_2003_vol06_151–171_CHMIELNICKA-KUTER.PDF>. Access date: 23 November 2018.
 • Chmielnicka-Kuter, E. (2004a). Gry fabularne w badaniach psychologicznych. Polskie Forum Psychologiczne, 9(2), 124–138. Online: <https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/867/Chmielnicka%20Kuter%20Gry%20fabularne%20w%20badaniach%20psychologicznych.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Access date: 23 November 2018.
 • Chmielnicka-Kuter, E. (2004b). Od autonarracji do dialogu w sobie: studium przypadku. In: E. Dryll, A. Cierpka (eds.), Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne (pp. 277–284). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Chmielnicka-Kuter, E. (2005a). Role-Playing Game Heroes as Partners of Internal Dialogues. In: P. K. Oleś, H. J. M. Hermans (eds.), The Dialogical Self. Theory and Research (pp. 231–243). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Chmielnicka-Kuter, E. (2005b). Wyobrażone postacie i ich autorzy. Analiza wzajemnych odniesień na przykładzie zjawiska gier fabularnych. Przegląd Psychologiczny, 48(1), 53–73. Online: <https://www.kul.pl/files/714/media/1.48.2005.art.3.pdf..pdf>. Access date: 23 November 2018.
 • Dawidowicz, O. (2001). Gdy pisarzem staje się grupa, a pisaniem gra. RPG jako model grupowej twórczości literackiej. Przegląd Humanistyczny, 45(1), 79–93.
 • Fritzon, T., Wrigstad, T. (eds.). (2006). Role, Play, Art: Collected Experiences of Role-Playing. Stockholm: Knutpunkt. Online: <http://jeepen.org/kpbook/kp-book-2006.pdf>. Access date: 23 November 2018.
 • Gade, M., Thorup, L., Sander, M. (eds.). (2003). As Larp Grows Up. Frederiksberg: Projektgruppen KP03.
 • Galińska, E. (2007). Odgrywana postać a własne „ja” graczy RPG. In: A. Surdyk, J. Szeja (ed.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (vol. 2, pp. 255–268). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Glinka, M., Surdyk, A. (2002). Autokontrola w procesie kształtowania się strategii komunikacyjnych. In: W. Wilczyńska (ed.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej (pp. 273–286). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Online: <https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1535/1/Autokontrola%20w%20procesie%20kszta%C5%82towania%20si%C4%99%20strategii%20komunikacyjnych.pdf>. Access date: 23 November 2018.
 • Holter, M., Fatland, E., Tømte, E. (eds.). (2009). Larp, the Universe and Everything. Online: <http://knutepunkt.laiv.org/2009/book>. Access date: 23 November 2018.
 • Krawczyk, S. (2008). Narracja i dialog. Zastosowania psychologii narracyjnej w badaniu narracyjnych gier fabularnych. Homo Communicativus, 2(4), 229–237.
 • Krawczyk, S. (2009). Ciągle ta sama historia? O powtarzalności fabuł w narracyjnych grach fabularnych. Homo Ludens, 1(1), 137–153. Online: http://ptbg.org.pl/dl/14/Stanis%C5%82aw%20KRAWCZYK%20-%20Ci%C4%85gle%20ta%20sama%20historia%20%20O%20powtarzalno%C5%9Bci%20fabu%C5%82%20w%20narracyjnych%20grach%20fabularnych.pdf>. Access date: 23 November 2018.
 • Krysińska, D. (2007). Role-playing games a rozwój moralny graczy. In: A. Surdyk, J. Szeja (eds.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (vol. 2, pp. 269–276). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Mochocki, M. (2009). Teatralne gry fabularne (LARP-y) w nauczaniu szkolnym. Homo Ludens, 1(1), 177–189. Online: <http://ptbg.org.pl/dl/16/Micha%C5%82%20MOCHOCKI%20-%20Teatralne%20gry%20fabularne%20(LARP-y)%20w%20nauczaniu%20szkolnym.pdf>. Access date: 23 November 2018.
 • Mochocki, M. (2012). Teatralne gry fabularne (LARP-y) na lekcjach historii – raport z badań. Homo Ludens 4(1), 149–171. Online: <http://ptbg.org.pl/dl/91/Micha%C5%82%20MOCHOCKI%20-%20Teatralne%20gry%20fabularne%20(LARP-y)%20na%20lekcjach%20historii%20-%20raport%20z%20bada%C5%84.pdf>. Access date: 23 November 2018.
 • Montola, M., Stenros, J. (red.). (2004). Beyond Role and Play. Solmukohta.
 • Surdyk, A. (2002). Technika Role Play oraz gry fabularne na lektoracie języka angielskiego a autonomizacja studentów. In: W. Wilczyńska (ed.), Wokół autonomizacji w dydaktyce języków obcych. Badania i refleksje (pp. 121–136). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Surdyk, A. (2003). Gry fabularne na lektoracie a autonomizacja studenta. Poznań: unpublished PhD thesis.
 • Surdyk, A. (2004). Gry fabularne jako technika autonomizująca studenta. In: M. Pawlak (ed.), Autonomia w nauce języka obcego (pp. 221–232). Poznań–Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Online: <https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1475/1/Autonomia%20w%20nauce%20j%C4%99zyka%20obcego.pdf>. Access date: 23 November 2018.
 • Surdyk, A. (2005). Postawy uczących się w dydaktyce języków obcych w ujęciu autonomizującym. In: K. Karpińska-Szaj (ed.), Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej (pp. 275–285). Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem. Online: <https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1553/1/Postawy%20ucz%C4%85cych%20si%C4%99%20w%20dydaktyce%20j%C4%99zyk%C3%B3w%20obcych%20w%20uj%C4%99ciu%20autonomizuj%C4%85cym.pdf>. Access date: 23 November 2018.
 • Surdyk, A. (2006a). Constructivist Character of the Technique of Role-Playing Games and its Autonomizing Values in the Glottodidactic Process. In: E. Lorek-Jezińska, T. Siek-Piskozub, K. Więckowska (eds.), Worldsin the Making. Constructivism and Postmodern Knowledge (pp. 173–185). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Online: <https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1578/1/Constructivist%20character%20of%20the%20technique%20of%20role-playing%20games%20and%20its%20autonomizing%20values%20in%20the%20glottodidactic%20process.pdf>. Access date: 23 November 2018.
 • Surdyk, A. (2006b). Metodologia action research i techniki komunikacyjne w glottodydaktyce. In: I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska (eds.), Oblicza komunikacji 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją (vol. 2, pp. 912–923). Kraków: Tertium. Online: <https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1584/1/Metodologia%20action%20research%20i%20techniki%20komunikacyjne%20w%20glottodydaktyce.pdf>. Access date: 23 November 2018.
 • Surdyk, A. (2007a). Innovative communicative games in teaching foreign languages. In: R. Rozalowska-Żądło (ed.), Fremdsprachenlernen im Studienbegleitenden Deutschunterricht (pp. 142–159). Gdańsk: WydawnictwoUniwersytetu Gdańskiego. Online: <https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1637/1/Innovative%20communicative%20games%20in%20teaching%20foreign%20languages.pdf>. Access date: 23 November 2018.
 • Surdyk, A. (2007b). Od Tolkiena do glottodydaktyki, czyli o technice gier fabularnych w dydaktyce języków obcych i gustach literackich studentów. W: A. Surdyk, J. Z. Szeja (ed.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (vol. 1, pp. 91–98). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Online: <https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1581/1/Od%20Tolkiena%20do%20glottodydaktyki%20czyli%20o%20technice%20gier%20fabularnych%20w%20dydaktyce%20j%C4%99zyk%C3%B3w%20obcych%20i%20gustach%20literackich%20student%C3%B3w.pdf>. Access date: 23 November 2018.
 • Surdyk, A., Szeja, J. Z. (2007c). (red.). Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (vol. 1). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Surdyk, A. (2008a). Autonomizująca funkcja techniki gier fabularnych. Języki Obce w Szkole, 52(6). 167–174. Online: <https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1587/1/Autonomizujaca%20funkcja%20techniki%20gier%20fabularnych.pdf>. Access date: 23 November 2018.
 • Surdyk, A. (2008b). Klasyfikacja interakcji w grach typu role-playing games oraz relacje komunikacyjne i dydaktyczne w technice gier fabularnych. Homo Communicativus, 2(4), 115–125.
 • Szeja, J. Z. (2000). Nowe formy kształcenia: narracyjne gry fabularne. Polonistyka, 377(7), 401–405.
 • Szeja, J. Z. (2004). Gry fabularne – nowe zjawisko kultury współczesnej. Kraków. Rabid.
 • Szeja, J. Z. (2011a). Teatralna gra fabularna (LARP). Polonistyka, 483(2), 54–60.
 • Szeja, J. Z. (2011b). Teatralne i narracyjne gry fabularne jako aktywizujące metody nauczania, Homo Ludens, 3(1), 215–235. Online: <http://ptbg.org.pl/dl/74/Jerzy%20Zygmunt%20SZEJA%20-%20Teatralne%20i%20narracyjne%20gry%20fabularne%20jako%20aktywizuj%C4%85ce%20metody%20nauczania%20.pdf>. Access date: 23 November 2018.
 • Zarzycka, A. (2007). Paladyn u babci, księżniczka na zakupach. Kreacja postaci w narracyjnych grach fabularnych a wzorce osobowe we współczesnej kulturze zachodniej. In: A. Surdyk, J. Szeja (red.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (vol. 2, pp. 297–306). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aad9db7b-c13d-4485-b471-e7445389a6b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.