PL EN


2019 | 1(98) | 55-67
Article title

Zastosowanie zasady ryzyka w procesie likwidacji szkód w dobrowolnym ubezpieczeniu OC prowadzącego przedsiębiorstwo w świetle orzecznictwa sądowego

Title variants
EN
The Application of the Principle of Risk in Claims Settlement in Voluntary Business Liability Insurance in the Light of Case Law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą analizy odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczonego, jaką ponosi on na podstawie art. 435 k.c. w kontekście dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzącego przedsiębiorstwo. Istotne znaczenie ma przede wszystkim ustalenie, jakie kryteria decydują o zastosowaniu zasady ryzyka przy ocenie odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczonego. Ustalenie zasady odpowiedzialności ubezpieczonego wskazuje na specyfikę stosunku ubezpieczeniowego w odniesieniu do umowy ubezpieczenia OC prowadzącego przedsiębiorstwo w stosunku do ubezpieczeń majątkowych mienia, gdyż ubezpieczyciel dokonuje też oceny sytuacji prawnej ubezpieczonego w świetle roszczeń poszkodowanego. W artykule poddano analizie zastosowanie zasady ryzyka, według której odpowiadają ubezpieczeni prowadzący przedsiębiorstwa i kryteria jej ustalenia. Omówiono również rolę i funkcję ubezpieczyciela oraz ubezpieczenia OC prowadzącego przedsiębiorstwo w kontekście ustalania zasad odpowiedzialności ubezpieczonych.
EN
This article is an attempt to analyze the insured's liability for damages pursuant to art. 435 of the Civil Code in the context of voluntary business liability insurance. Above all, it is vital to lay down the criteria which decide about the application of the principle of risk while assessing the insured’s liability for damages. The establishment of the principle of the liability of the insured person points out the specific character of the insurance relationship in the business liability insurance contract in relation to the property insurance, as the insurer shall also assesses the legal situation of the insured person, in the light of the victim’s claims. This article explores the application of the principle of risk, according to which the insured entrepreneurs are liable and the criteria for its adoption. Besides, the roles and functions of the insurer and business liability insurance have been discussed in the context of formulating the liability rules of the insured.
Year
Volume
Pages
55-67
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aaded3cc-9efe-445c-a647-d5ce9d7100e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.