PL EN


2017 | 1(23) | 97-126
Article title

Airports’ marketing communications as determinant of an airport’s choice by polish and foreign passengers

Content
Title variants
PL
Komunikacja marketingowa portów lotniczych jako determinanta wyboru lotniska przez polskich i zagranicznych pasażerów
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In the modern economy, an important aspect of the functioning of an organization is the effectiveness of the communications actions. They fulfil a key role in the process of creating the desired image of an organization, which influences the purchasing decisions of consumers, including the selection of airport by passengers. Factors determining the positive and negative opinions about airports should be an area of searching to reveal an airport unique values (benefits) that will highlight the offer of an airport in increasingly competitive transportation market. Article presents the factors influencing opinions and choice of an airport by Polish and foreign passengers that have been identified as a result of direct surveys carried out in November-December 2015 via direct interview (PAPI) on a sample of 929 respondents.
PL
We współczesnej gospodarce ważnym aspektem funkcjonowania każdej organizacji jest skuteczność prowadzonych działań komunikacyjnych. Spełniają one kluczową rolę w procesie kreowania pożądanego wizerunku organizacji, który wpływa na podejmowane decyzje nabywcze konsumentów, w tym wybór portu lotniczego przez pasażerów. Czynniki warunkujące pozytywne i negatywne opinie pasażerów o lotniskach powinny być płaszczyzną poszukiwania dla poszczególnych portów lotniczych unikalnych wartości (korzyści), które pozwolą wyróżnić ofertę portu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku transportowym. W artykule zaprezentowano czynniki wpływające na kształtowanie opinii i wybór lotniska przez polskich i zagranicznych pasażerów, które zostały zidentyfikowane w wyniku badań bezpośrednich przeprowadzonych w listopadzie-grudniu 2015r. techniką wywiadu bezpośredniego (PAPI) na próbie 929 respondentów.
Keywords
Publisher
Year
Issue
Pages
97-126
Physical description
Dates
online
2017-03
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Augustyniak W., (2013), Kryteria oceny portów lotniczych przez linie lotnicze, Przegląd Komunikacyjny nr 7.
 • Bajdak A., (red.), (2013), Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, Katowice .
 • Bidziński M., Chmaj M., (2015), Oddziaływanie portów lotniczych na sposób korzystania z nieruchomości. Studium Mazowsza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Budzyński,W. (2004), Public relations: zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa.
 • Dobni D., Zinkhan, G. M. (1990), In Search of Brand Image: A Foundation Analysis, Advances in Consumer Research, vol. 17, http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=7005, s.110-119, (dostęp 10.07.2016r.).
 • Fiske J., (1999), Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Astrum, Wrocław.
 • Graham A., Papatheodorou A., Forsyth P. (2008), Aviation and Tourism: Iimplications for Leisure Travel, Ashgate Publishing, London.
 • Gardiner J. (2006), An international study of the airport choice factors for non-integrated cargo airlines, Doctoral Dissertation, Loughborough University (https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/handle/2134/7821, dostęp 10.07.2016 r.).
 • Hoffman D. L., Novak, T. P. (1995), Marketing in hypermedia computer-mediated environments: Conceptual foundations, Working Paper No. 1, Research Program on Marketing in Computer-Mediated Environments, January 1.
 • Jankiewicz J., (2013), Otoczenie społeczno-gospodarcze portu lotniczego, a popyt na usługi w przewozach pasażerskich, Przegląd Komunikacyjny nr. 7.
 • Pickton D., Broderick A., (2001), Integrated Marketing Communications, Financial Times/Prentice Hall , Harlow.
 • Rekowski M., (red naukowa), (2011), Regionalne porty lotnicze w Polsce – charakterystyka i tendencje rozwojowe, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Rydel M., (2004), Zintegrowana komunikacja marketingowa. Nowe podejście – propozycja uporządkowania pojęć, [W:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 179, Łódź.
 • Scott S. G., Lane V. R. (2000), A Stakeholder Approach to Organizational Identity, Academy of Management Review, vol. 25, no1.
 • Stein A., Prusakiewicz- Bech A. (red), (2010), Aeropolis. Skutki przestrzenne funkcjonowania lotnisk oraz zarządzanie nimi, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Szromnik A., (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Szulce H., Janiszewska K. (2006), Zarządzanie marką, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Schultz D. E., Tannenbaum S. I., Lauterborn R. F., (1994), The New Marketing Paradigm: Integrated Marketing Communications. McGraw Hill Professional.
 • Taranko T., (2015), Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Wiktor J.W., (2001), Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, WN PWN, Warszawa.
 • Wiktor J.W., (2013), Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, WN PWN, Warszawa.
 • Witczak O., 2003, Badanie wizerunku przedsiębiorstw – zagadnienia metodologiczne, [w:] Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, nr 1004.
 • Witczak O., (2013), Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa, [W:] Bajdak A., (red.), Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, Katowice, nr 140 .
 • Witczak O., Buszman-Witańska M., (2016), Media w promocji usług systemowych na przykładzie Parku Śląskiego, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 262.
 • Wojewódzka-Król K., Załoga E. (red.), (2016), Transport. Nowe wyzwania, WN PWN, Warszawa.
 • Żabiński L., (2002 (red.), Marketing: koncepcje, badania, zarządzanie, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Żabiński L. (2012), Środowisko, sfera i marketing produktów systemowych. Pojęcia i problemy podstawowe [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aaff2f82-9936-4e65-8215-8697746c7f2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.