PL EN


2017 | Volume 31, Issue 2 | 39-55
Article title

Rola ośrodków innowacji w budowie potencjału innowacyjnego regionu na przykładzie województwa pomorskiego

Authors
Content
Title variants
EN
The Role of Innovation Centres in Building Innovative Potential of a Region. The Case of the Pomeranian Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W rozwój gospodarki wiedzy silnie wpisują się ośrodki innowacji, które pełnią rolę katalizatora przepływu wiedzy. Celem artykułu jest określenie ich roli w budowie potencjału innowacyjnego województwa pomorskiego. Analizą objęto parki technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii i pozostałe ośrodki świadczące usługi proinnowacyjne. Opracowanie bazuje na literaturze przedmiotu, informacjach uzyskanych w wywiadach bezpośrednich, raportach PARP i Stowarzyszenia Organizatorów ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, danych Eurostatu i Banku Danych Lokalnych oraz stronach internetowych ośrodków. Metody badawcze wykorzystane w artykule to analiza danych statystycznych i analiza studiów przypadków. Rezultaty badania potwierdziły, że poziom innowacyjności regionu nie jest satysfakcjonujący. System ośrodków innowacji jest stosunkowo dobrze rozwinięty. Świadczą one szerokie spektrum usług proinnowacyjnych, bardzo często w oparciu o współpracę z innymi (IOB). Wśród barier w transferze technologii ośrodki często wymieniają brak zaufania klientów, uwidaczniający się w procesach negocjacyjnych, oraz niską skłonność do podejmowania ryzyka. Poprawa potencjału innowacyjnego regionu wymaga m.in. usieciowienia usług świadczonych przez różne instytucje i systemowego wsparcia ze strony władz regionalnych.
EN
Innovation centres are involved in the development of knowledge-based economy acting as a catalyst of knowledge transfer. The aim of the article is to assess their role in building innovative potential of the Pomeranian Voivodeship. The analysis includes technology parks, technology incubators, technology transfer centres and other centres providing pro-innovative services. The paper is based on the literature, information submitted in direct interviews, reports of the Polish Agency for Enterprise Development and the Association of Organizers of Innovation and Entrepreneurship Centres in Poland, the Eurostat data and the CSO Local Data Bank data and websites of the centres. The research methods used in the paper are analysis of statistical data and case studies analysis. The results confirmed that the level of innovation of the region is not satisfactory. The system of innovation centres is relatively well developed. Said centres provide a wide range of pro-innovative services, very often on the basis of co-operation with other business support institutions. As far as technology transfer barriers are concerned, the centres often point to the lack of trust observable in negotiating processes and low risk taking. Improvement of innovation capacity of the Pomeranian Voivodeship requires, among others, networking of services provided by different institutions and systemic support by regional and local authorities.
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej, a.golejewska@ug.edu.pl
References
 • Asheim, B., Gertler M. (2005). The geography of innovation: regional innovation systems. W: J. Fagerberg, D. Movery, R. Nelson. The Oxford Handbook of Innovation. Oxford.
 • Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.) (2012). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. Warszawa: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
 • Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.) (2014). Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.) (2015). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014. Poznań/Warszawa: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
 • Boschma, R. (2005). Proximity and innovation: a critical assessment. Regional Studies, 39(1), 61–74.
 • Ciok, S., Dobrowolska‑Kaniewska, H. (2009). Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląsk. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (2016, 12 września). Pozyskano z http://drg.pomorskie.eu/inteligentne-specjalizacje
 • Feltynowski, M., Nowakowska, A. (2009). Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów. W: A. Nowakowska (red.). Zdolności innowacyjne polskich regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Golejewska, A. (2012a). Konkurencyjność regionów wiedzy i ich lokalizacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Księga jubileuszowa poświęcona profesor Irenie Pietrzyk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 123–135.
 • Golejewska, A. (2012b). Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999–2008. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 93–115.
 • Golejewska, A. (2013). Input-Output Innovativeness of Polish Regions. Social Research 4(33), 87–97.
 • Guzik, R. (2004). Przestrzenne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce. W: M. Górzyński, R. Woodward (red.). Innowacyjność polskiej gospodarki. Zeszyty Innowacyjne, 2, 33–36.
 • Hollanders, H., Es-Sadki, M., Kanerva, M. (2014). Regional Innovation Scoreboard. Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. European Union: Belgium.
 • Koshatzky, K. (1997). Technology–based firms in the innovation process. Heidelberg: Physica‑Verlag.
 • Matusiak, K.B. (2010). Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.
 • Matusiak, K.B. (2011). Centra Transferu Technologii. W: K.B. Matusiak (red.). Innowacje i transfer technologii: Słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przdsiębiorczości, 31–34.
 • Nowakowska, A. (red.) (2009a). Zdolności innowacyjne polskich regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Nowakowska, A. (red.) (2009b). Budowanie zdolności innowacyjnych regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Płoszaj, A. (2012). Instytucje wsparcia biznesu i promowania innowacji w województwie lubelskim. Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski.
 • Płoszaj, A. (2015). Instytucje otoczenia biznesu w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk–Gdynia– Sopot. Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski.
 • Popławski, W. (1995). Mechanizmy procesów innowacyjnych w rozwoju przemysłów wysokiej techniki. Studium doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Raines, P., Ache, P. (2000). A Review of Cluster Development Theory and Policy, EPRC Interim Report to the Euro‑Cluster Consortium. Glasgow: University of Strathclyde.
 • Siłka, P. (2010). Przykład indeksu potencjału innowacyjnego dla wybranych miast Polski. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 185–196.
 • Siłka, P. (2012). Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy. Prace Geograficzne, 236, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk.
 • Storper, M., Venables, A. (2004). Buzz: face-to-face contact and the urban economy. Journal of Economic Geography, 4(4).
 • Strahl, D. (red.) (2010). Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab16e4e6-7b9f-4347-8475-53fac9cef256
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.