PL EN


2019 | 1(40) | 305-323
Article title

Jednostka ludzka w obliczu zagrożeń współczesności: bezpieczeństwo indywidualne w Polsce. Implikacje metodologiczne

Content
Title variants
EN
Human Being in the face of Contemporary Threats: Individual Security in Poland. Methodological implications
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba dokonania analizy, na ile instytucje publiczne realizują zobowiązania państwa związane z zapewnieniem obywatelom bezpieczeństwa, które pozwoli im na projektowanie prywatnej sfery swojego życia w zakresie potrzeb współczesnych społeczeństw według standardów bezpieczeństwa indywidualnego. W związku z powyższym poddano analizie wybrane rozważania teoretyczne, które odnoszą się do definiowania percepcji bezpieczeństwa. Analizie poddano także wyniki badań społecznych poruszających problemy związane z bezpieczeństwem przez współczesne społeczeństwo polskie. Uwzględnione badania zostały przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski oraz przedstawicieli wybranej grupy zawodowej. Dokonane wnioskowanie wzbogacone krytyczną analizą literatury przedmiotu pozwoliło określić parametry postrzegania bezpieczeństwa oraz pozycji w hierarchii wartości współczesnego Polaka.
EN
This paper presents an effort of the public institutions analysis that fulfil the state obligations in terms of civic security and safety. The latter is expected to provide citizens an opportunity to construct their private lives spheres according to the individual safety standards. Therefore selected theoretical concepts concerning safety perception have been analysed. Also there are some results of the social research concerning the safety problems presented in the paper. The research was conducted on the representative sample of the adult inhabitants of Poland as well as representatives of the selected professional cohort. Conclusion along with the literature critique allowed to define the parameters of the safety and security perception as well as the place of safety in a value hierarchy of a member of the contemporary Polish society
Year
Issue
Pages
305-323
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
 • CBOS (2014). Polacy o bezpieczeństwie narodowym i NATO – komunikat, Warszawa.
 • CBOS (2018a). Bezpieczeństwo w internecie – komunikat, Warszawa.
 • CBOS (2018b). Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością – komunikat, Warszawa.
 • Fijalkowski, Ł. (2013). „Akt mowy” i „język bezpieczeństwa” a konstruowanie globalnych zagrożeń (dyskursywne podejście do bezpieczeństwa), „Kultura-Historia-Globalizacja” 14/2013. ISSN 1898-7265.
 • Gwoździewicz, S., Tomaszycki, K. (red.) (2017). Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa, Warszawa: Międzynarodowy Instytut Innowacji „Nauka-Edukacja- -Rozwój”, Warszawa.
 • Kardash, O. (2017). Theoretical and Methodological Principles of the Country’s Economic Security Assessment, “International Journal of New Economics and Social Sciences”, 2/6, s. 108–119. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7628 ISSN: 2450-2146.
 • Kitler, W. (2002). Obrona cywilna (niemilitarna) w Polsce, Warszawa: Egros. ISBN 8388185780.
 • Korycki, S. (1994). System bezpieczeństwa Polski. Warszawa: AON.
 • Koziej, S. (2010). Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa, Internet: http://koziej.pl/wp- -content/uploads/2015/05/Teoria_i_historia_bezpieczenstwa.doc (dostęp: 10 kwietnia 2018).
 • Lisiecki, M. (red.) (2008). Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo WSZiP. ISBN 9788386228867.
 • Maslow, A.H. (1990). Motywacja i osobowość, Warszawa: PAX. ISBN 9788301148096.
 • Novikova, K. (2015). Urok niebezpieczeństwa: sieci społeczne a „niebezpieczne mody” wśród młodzieży i dzieci, „Journal of Modern Science”, 2/25, s. 53–64. ISSN 1734- 2031.
 • Novikova, K. (2016), Zarządzanie sukcesem w rozwoju osobistym, „Journal of Modern Science”, 4/31, s. 157–176. ISSN 1734-2031.
 • Pałka, D., Stecuła, K. (2018), Postęp technologiczny – dobrodziejstwo czy zagrożenie? W: R. Knosala (red.) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom 1. Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP, s. 587–595. ISBN 9788393039975.
 • Pawlikowska, I. (2004). Bezpieczeństwo jako cel polityki zagranicznej państwa. W: R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 61–63. ISBN 9788376113623.
 • Pokruszyński, W. (2012). Bezpieczeństwo: teoria i praktyka, Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISBN 9788362753154.
 • Roman, Ł. (2015a). Identyfikacja bezpieczeństwa i obronności, „Journal of Modern Science”, 3/26, s. 335–348. ISSN 1734-2031.
 • Roman, Ł. (2015b). Istota współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa, „Journal of Modern Science”, 4/27, s. 209–226. ISSN 1734-2031.
 • Roman Ł. (2016). Rzeczywistość kryzysu we współczesnych uwarunkowaniach polityczno-militarnych, „Journal of Modern Science”, 1/28, s. 369–388. ISSN 1734- 2031.
 • Savina, N., Sribna, E. (2016). Problem Assessment of Energy Security in the Country, “International Journal of New Economics and Social Sciences”, 2/4, s. 33–41. ISSN 2450-2146.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (2002), Warszawa: AON. ISBN 8388062239.
 • Stańczyk, R. (1996). Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa: ISP PAN. ISBN 8386759135.
 • Stefanowicz, J. (1984). Bezpieczeństwo współczesnych państw, Warszawa: PAX. ISBN 8321106951.
 • Szafrańska, E., Szafrański, J. (2014). Edukacja na rzecz bezpieczeństwa, „Journal of Modern Science”, 2/21, s. 211–233. ISSN 1734-2031.
 • Szczudlińska-Kanoś, A. (2013). Polityczne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym Polski, „Zeszyty naukowe WSOWL”, 3/169, s. 64–76. ISSN 1731-8157.
 • Szymczak, M. (red.) (1988). Słownik języka polskiego, Warszawa: PWN. ISBN 8301002824.
 • Wawrzusiszyn, A. (2016). Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski wobec zagrożeń międzynarodowych, „Journal of Modern Science”, 1/28, s. 217–232. ISSN 1734-2031.
 • Wyleżałek, J. (2012), Świat społeczny – świat jednostek. Co kształtuje człowiek(a)? Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN 9787875833577.
 • Zawisza, J., Ćmiel, S. (2012) Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa strukturalnego w kontekście bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, „Journal of Modern Science” 3/14, s. 187–210. ISSN 1734-2031.
 • Zięba, R. (1999). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa: Scholar. ISBN 8387367761.
 • Zięba, R. (2008). Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego. W: R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 9788360501924.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab1750ad-67a2-40c5-918a-43fc09b86835
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.