PL EN


2019 | 1(43) | 15-29
Article title

Educational suppport for university students with hearing impairments in public universities of the Silesian urban area (preliminary report: pilot study)

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Wsparcie edukacyjne studentów z niedosłuchem na poziomie wyższym w publicznych uczelniach aglomeracji śląskiej (doniesienie wstępne – badania pilotażowe)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Initiatives have been undertaken in Europe in order to increase the number of university students and graduates. Initiatives have been made undertaken in Europe in order to increase the number of university students and graduates from higher education institutions. Each country emphasizes different aspects of the problem. However, it is common to stress the need for the higher number of university students from “non-traditional” environments, and from the standpoint of both European and world universalism, the environment of the deaf should be considered as such. Study aim: The aim of the study was to evaluate adjustments made at universities to aid the educational process of people with hearing impairments in comparison to adjustments introduced for other forms of disability. The study was based on a diagnostic survey. The exclusion criterion concerned only the universities that did not agree to participate and/or had never educated students with disabilities. The results of the study did not support the research thesis showing that the profile of a university is a significant factor of choice for people with hearing impairments. It was demonstrated that the number of deaf university students is decreasing with time despite statutory deregulation which involved a removal of certain legal barriers. The amendment to the Higher Education Act eliminated legal barriers, but the universities are challenged with the implementation of the regulations in the academic practice.
PL
W Europie prowadzone są obecnie działania mające na celu zwiększenie liczby studentów i absolwentów szkół wyższych. Każdy z krajów akcentuje nieco inny aspekt tego problemu, dlatego inicjatywy podejmowane w celu zwiększenia liczby studiujących różnią się między sobą. Powszechnie jednak zwraca się uwagę na kwestię wzrostu liczby studentów pochodzących z środowisk „nietradycyjnych”, a za takie środowisko w pełnym rozumieniu europejskiego, ale i światowego, uniwersalizmu można uznać środowisko osób Głuchych. Głusi w każdej części świata mają swoją, inną, narodową, tożsamość kulturową, swój kod komunikacji i świat, który często jest niedostępny dla kształcenia na poziomie wyższym. W Polsce w myśl regulacji znowelizowanej w 2011 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – do podstawowych obowiązków uczelni dołączono „stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych”, Ustawa o języku migowym z 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z dnia 3 października 2011 r.) doprecyzowuje ten zapis. W związku z tym założono, że w ostatnich pięciu latach odnotowano istotny wzrost uczestnictwa w kształceniu na poziomie wyższym osób z dysfunkcją słuchu na tle innych grup o specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE). Celem badań była ocena dostosowania uczelni wyższych do kształcenia osób z niedosłuchem na tle dostosowań dla innych niepełnosprawności. Wybrana metoda to sondaż diagnostyczny. Procedurą badawczą objęto wszystkie uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne, kształcące studentów na I i II stopniu, znajdujące sie aglomeracji śląskiej. Kryterium wyłączania z badań dotyczyło tylko tych uczelni, które nie wyraziły zgody na uczestnictwo i/lub nigdy wcześniej nie kształciły studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności.Wyniki badań nie potwierdziły założenia badawczego, równocześnie wskazując, że profil uczelni nie jest znaczącym czynnikiem wyboru dla osób z dysfunkcją słuchu. Wykazano, że liczebność studentów niesłyszących zmniejsza się wraz z upływającym czasem od deregulacji ustawowych, a barierami określono m.in. brak spójnego modelu finansowania i jego źródeł; brak porozumienia i współpracy pomiędzy uczelniami a pozostałymi sektorami edukacyjnymi, w szczególności szkolnictwem ponadpodstawowym; niski status materialny rodzin, niski poziom świadomości wśród pracowników uczelni o potencjale osób z uszkodzeniem słuchu; brak elastyczności w oferowaniu alternatywnych form kształcenia dla studentów z uszkodzeniem słuchu; brak organizacyjnego przygotowania, w tym niedostosowanie materiałów dydaktycznych do specyficznych potrzeb osób z dysfunkcją sensoryczną (słuchu, mowy). Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym formalnie wyeliminowała bariery natury prawnej – uczelnie wyższe stoją aktualnie przed wyzwaniem skutecznego wyeliminowania ich w praktyce akademickiej.
Contributors
 • University of Economics in Katowice, ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice; tel. +48 32 2577308;, szoltysek@uekat.pl
References
 • Central Statistical Office. (2011). Higher Education Institutions and their Finances in 2008.Warszawa: GUS.
 • Central Statistical Office. (2016). Higher Education Institutions and their Finances in 2015.Warszawa: GUS, 163–164.
 • Czajkowska-Kisil, M., Siepkowska, A., Sak, M. (2014). Edukacja głuchych w Polsce. Sytuacjaosób głuchych w Polsce (s. 13–27). In: Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku PrawObywatelskich. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • David, M.E. (2004). Equality and Equity in Higher Education: Learning to develop new paradigmsfrom the US experience? European Educational Research Journal, l3, 4, 813–818.
 • Edukacja specjalna w Europie. (2012). European agency for development in special needs education.Special Needs Education Country Data 2012.
 • Eurydice. (2000). Key Data on Education in Europe Luxembourg.
 • Eurydice. (2005). Focus on the Structure of Higher Education in Europe 2004/2005: Nationaltrends in the Bologna Process. Luxembourg.
 • Gajdzica, Z. (2015). Student z niepełnosprawnością w przestrzeni szkoły wyższej – pomiędzypedagogiką długu a pedagogiką wspólnotowości. Rocznik Lubuski, Vol. 41, part 2, 219–229.
 • Grosjean, F. (2010). Bilingualism, biculturalism, and deafness. International Journal of BilingualEducation and Bilingualism, 13, 2, 19–29.
 • http://www.nauka.gov.pl/wsparcie-niepelnosprawnych-studentow-i-doktorantow/int:mni SW (access:20.06.2019).
 • https://www.pitagoras.org.pl/kursy-pjm-informacja-dla-uczestnikow (access: 20.06.2019).
 • https:// http://slask.studia.net (access: 05.2018).
 • Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny Zatrudnienia, stosunków gospodarczych i SprawSocjalnych. (1998). Joint Employment Report. Brussels: European Commission.
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006 r. Dz.U. 2012, poz. 1169,https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities/article-24-education.html (access: 19.06.2019).
 • Lang, H.G. (2002). Higher education for deaf students: Research priorities in the new millennium.Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 7(4), 267–280.
 • Latzel, M., Wagener, K.C., Vormann, M., Mülder, H. (2017). Speech intelligibility in dual taskwith hearing aids and adaptive digital wireless microphone technology. Proceedings of theInternational Symposium on Auditory and Audiological Research 6. Adaptive Processesin Hearing, 6, 383–390.
 • Marschark, M., Sapere, P., Convertino, C., Seewagen, R. (2005). Access to postsecondary educationthrough sign language interpreting. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10(1),38–50.
 • Martins, V.R.O. (2006). Implicações e conquistas da atuação do intérprete de língua de sinaisno ensino superior. [Implications and triumphs of the actions of sign language interpretersin higher education]. Educação Temática Digital, Campinas, 7(2), 157–166.
 • Ordinance of the Minister of National Education as of 24 July 2015 on conditions of organizationof teaching, education and care for children and young people with disabilities and thosesocially maladjusted in risk of socially maladjustment contain a catalogue of nine disabilitiesthat entitles these people to apply for the certificate of the person with special educationalneeds (Dz.U. Pos. 1113 with changes).
 • Porter, J., Camerlengo R., Depuye M., Sommer M. (1999). Campus life and the development ofpostsecondary deaf and hard of hearing students: Principles and practices. A report of theNational Task Force on Quality of Services in the Postsecondary Education of Deaf and Hardof Hearing Students. Rochester, NY: Northeast Technical Assistance Center, Rochester Institutionof Technology.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – art. 11, 89, 93, 365. Dz.U.z 2018 r., poz. 1868, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668(access: 20.06.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-5537
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab17618c-ba97-4742-a06e-3990531889c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.