PL EN


2017 | 23 | 7-21
Article title

Ile lingwistyki w slawistyce, ile slawistyki w lingwistyce?

Selected contents from this journal
Title variants
EN
How much linguistics in Slavistics, how much Slavistics in linguistics?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author makes an attempt to discuss the current role of linguistics among other disciplines of Slavonic studies (Slavistics), i.e. literature and cultural studies. The second part of the question in the title refers to the place of Slavonic linguistic studies within contemporary Polish linguistics. On the basis of preliminary observations and queries one may propose several hypotheses: 1) Slavonic linguistics in Poland differs significantly from the research on Polish language, both with regard to methodology and topics; 1.a) Inside Slavonic linguistics there is another division, between Russian and non-Russian Slavistics; 2) Slavonic and Polish Linguistics are also divided in the frames of Polish universities and Academy of Sciences; c) The main scientific forums, such as journals and conferences, reflect the divisions mentioned above, what results in relatively isolated communities in various fields of Slavonic linguistics, i.e. research on Polish, Russian and other Slavonic languages. To justify and illustrate the hypotheses in question, the author analyses the organizational structures of selected scientific centres, the contents of the most distinguished linguistic journals in Poland, as well as themes of conferences and the International Congress of Slavists.
Contributors
References
 • ABS, 2016, „Acta Baltico-Slavica”, [on-line:] https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/index (dostęp: 3 XI 2016).
 • Ananiewa N., 2013, Teksty Polaków pisane grażdanką w syberyjskiej wsi Wierszyna, „Acta Baltico-Slavica” 37, s. 278–289, [on-line:] http://dx.doi.org/10.11649/abs.2013.019 (dostęp: 3 XI 2016).
 • Barlow M., 2013, Individual usage: a corpus-based study of idiolects, [on-line:] http://michaelbarlow.com/barlowLAUD.pdf (dostęp: 3 XI 2016).
 • Dzięgiel E., 2000, Zróżnicowanie gwar polskich na Ukrainie, „Poradnik Językowy” nr 6, s. 50–60 (dostęp: 3 XI 2016).
 • Głuszkowski M., 2013, Socjologia w badaniach dwujęzyczności. Wykorzystanie nauk społecznych w badaniach nad bilingwizmem, Toruń.
 • Graczykowska T., 2011, Język polski w Rosji Radzieckiej w okresie międzywojennym a polszczyzna na Białorusi radzieckiej (na materiale wybranych zagadnień fleksji rzeczowej), Acta Baltico-Slavica” 35, s. 37–58, [on-line:] http://dx.doi.org/10.11649/abs.2011.004 (dostęp: 3 XI 2016).
 • Hentschel G., 2014, Das „Internationale Slawistenkomitee” (ISK) und die „Internationale Slawistenkongresse”: Zum Ist und zum Soll(te), „Bulletin der deutschen Slavistik” 20, s. 7–16.
 • Hentschel G., 2015, Slawistik im nationalen und internationalen Kontext – Bestandsaufnahme, Retrospektiven und (mit dem Textfortschritt ansteigend) Perspektiven, „Bulletin der deutschen Slavistik” 21, s. 17–24.
 • IBL, 2016, Instytut Badań Literackich PAN, [on-line:] http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie (dostęp 3 XI 2016)
 • IFROS, 2015, Русистика в XXI веке – традиции и современность – program konferencji, 24–26 września 2015 r., [on-line:] http://ifros.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/XVI-Konferencja-program.pdf (dostęp: 3 XI 2016).
 • ISPAN, 2010, Wokół religii i jej języka – program konferencji, 23–24 marca 2010 r., [on-line:] http://ispan.waw.pl/default/images/konferencje/konferencjaisiszip2010.pdf (dostęp: 3 XI 2016).
 • ISPAN, 2011, Tożsamość wobec wielojęzyczności – program konferencji, 5–6 kwietnia 2011 r., [on-line:] http://ispan.waw.pl/default/images/konferencje/wielojezycznosc_plan.pdf (dostęp: 3 XI 2016).
 • ISPAN, 2012, Wspólnota komunikatywna dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wczoraj, dziś, jutro? – konferencja, 18–19 października 2012, [on-line:] http://old.aktualnosci.pan.pl/images/stories/pliki/konferencje_inne/2012/inst_slaw/Wspolnota_jezykowa_dawnego_Wielkiego_Ksiestwa_Litewskiego_program.pdf (dostęp: 3 XI 2016).
 • ISPAN, 2016a, Pracownicy, [on-line:] http://ispan.waw.pl/default/pl/pracownicy (dostęp 3 XI 2016).
 • ISPAN, 2016b, Zakład językoznawstwa, [on-line:] http://ispan.waw.pl/default/pl/zaklady/14-zaklad-jezykoznawstwa (dostęp: 3 XI 2016).
 • ISS PAS, 2016, ISS PAS Journals, [on-line:] https://ispan.waw.pl/journals/ (dostęp: 3 XI 2016).
 • KB UW, 2017, Olimpiada języka białoruskiego, [on-line:] http://kb.uw.edu.pl/olimpiada (dostęp: 25 II 2017).
 • KFR, 2015, 50 lat rusycystyki rzeszowskiej – program konferencji, 23–24 października 2015 r., [on-line:] http://kfr.univ.rzeszow.pl/Broszura-program.pdf (dostęp: 3 XI 2016).
 • KFS, 2015, 30 lat toruńskiej rusycystyki – język, literatura, folklor – program konferencji, 17– –18 września 2015 r., [on-line:] http://www.rosjadialog.umk.pl/doc/program.pdf (dostęp: 3 XI 2016).
 • Konczewska K., 2014, Uwagi o polszczyźnie inskrypcji nagrobnych na Grodzieńszczyźnie, „Acta Baltico-Slavica” 38, s. 67-88, [on-line:] http://dx.doi.org/10.11649/abs.2014.013 (dostęp: 3 XI 2016).
 • Koseska-Toszewa V., 2008, O syntezie gramatyki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXIV, s. 185–194.
 • Kryszyń T., 2012, Język polski na Białorusi, „Acta Baltico-Slavica” 36, s. 217–224, [on-line:] http://dx.doi.org/10.11649/abs.2012.013 (dostęp: 3 XI 2016).
 • MEN, 2016, Olimpiady, [on-line:] https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/uczen-zdolny/olimpiady (dostęp: 3 XI 2016).
 • MKS, 2013, Тэматыка дакладаў, уключаных у праграму XV Міжнароднага з’езда славістаў (Мінск, 2013), [on-line:] http://wayback.archive.org/web/20130711042842/http://xvcongress.iml.basnet.by/тэматыка-дакладаў-уключаных-у-праграму-xv- міжнароднагаз’езда-славістаў-мінск-2013 (dostęp: 3 XI 2016).
 • Ostrówka M., 2014, Napisy nagrobne w Rzeżycy i Krasławiu (Łotwa) jako przykład koegzystencji kultur i języków w Łatgalii, „Acta Baltico-Slavica” 38, s. 40–66, [on-line:] http://dx.doi.org/10.11649/abs.2014.012 (dostęp: 3 XI 2016).
 • Paśko D., 2009, O kalkach słowotwórczych w polszczyźnie mieszkańców Wierszyny, „Slavia Meridionalis” 9, s. 21–28 (dostęp: 3 XI 2016).
 • PJ, 2016, Historia Poradnika, [on-line:] http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/historia.php (dostęp: 3 XI 2016).
 • Polyslav, 2016, Конференции ПОЛИСЛАВ, [on-line:] http://polyslav-as.org/conference-pl. html (dostęp: 3 XI 2016).
 • Rembiszewska D., 2010, Kategoria swój – obcy w antroponimii lokalnej na przykładzie nazwisk mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego, „Acta Baltico-Slavica” 34, s. 169–184, [on--line:] http://dx.doi.org/10.11649/abs.2010.012 (dostęp: 3 XI 2016).
 • Rzepkowska A., 2009, Pamiętniki Sybiraków: od wspólnoty losu do wspólnoty dyskursu, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXV, s. 111–120.
 • SFPiS, 2016, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, [on-line:] https://ispan.waw.pl/journals/ index.php/sfps/index (dostęp: 3 XI 2016).
 • SM, 2016, Slavia Meridionalis Archives, [on-line:] https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/issue/archive (dostęp: 3 XI 2016).
 • Studia, 2017, Studia filologiczne, [on-line:] http://www.studia.net/filologiczne (dostęp: 3 XI 2016).
 • Walusiak E., 1998, Metatekstowa funkcja hierarchizująca ciągu przy, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” XXXIV, s. 117–127.
 • WIW, 2017, Filologie obce, [on-line:] http://www.wiw.pl/szkoly/studia.asp?id1=4&id2=6 (dostęp: 3 XI 2016).
 • Wronicz J., 2013, Mowa Ślązaków – gwara, dialekt czy język regionalny (w związku z próbą zmiany statusu prawnego), „LingVaria” 1 (15), s. 173–184, DOI: 10.12797/LV.08.2013.15.15.
 • Ziarno M., 2003, O budowaniu tekstu „prawdziwościowo bezpiecznego”, tj. o wykładnikach imperceptywności i modalności hipotetycznej w języku prasy polskiej, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” XXXVIII, s. 61–69.
 • Борисова В., 2006, Проблема языковой личности автора как категория изучения худо- жественного текста, „Вестник Удмуртского Национального Университета. Фи- лологические Науки” nr 5 (2), s. 185–190, [on-line:] http://vestnik.udsu.ru/2006/200605/vuu_06_05_26.pdf (dostęp: 3 XI 2016).
 • Глушковски М., 2010, Функционирование старообрядческого говора в Польше на примере одного идиолекта, „Die Welt der Slaven” LV, s. 312–333.
 • Королёва Е., 2007, Диалектная языковая личность, „Filologija” 12, s. 103–109.
 • Стефанский Е., 2008, Анализ двух периферийных микросистем со значением гнева в русском, польском и чешском языках, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXIV, s. 211–222.
 • Яскульски А., 2015, Недостатки и достоинства разных систем транскрипции при аписи говора старообрядцев в Польше, „Acta Baltico-Slavica” 39, s. 174–185, [on-line:] http://dx.doi.org/10.11649/abs.2015.003 (dostęp: 3 XI 2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab2109ca-2c7b-4797-aeca-32fba644a6c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.