PL EN


Journal
2015 | 157/2 | 33-51
Article title

Czy ekonomiści wierzą jeszcze w wolny rynek?

Authors
Content
Title variants
EN
Do Economists Still Believe in the Free Market?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Precyzując obszar swoich zainteresowań, autorka deklaruje, że postawiony problem rozważa w odniesieniu do poglądów podzielanych w środowisku ekonomistów, odnosząc je do kontekstu ostatniego kryzysu gospodarczego oraz dyskusji dotyczących jego przyczyn. Jej zdaniem kryzys wiary w ideę wolnego rynku dotyczy jej neoliberalnej interpretacji dokonanej w ramach ekonomii neoklasycznej. Dyskusje toczące się w obrębie ekonomii ortodoksyjnej pomiędzy reprezentantami podejścia neoklasycznego i neokeynesistowskiego pozwalają wysnuć wniosek, że istnieje pilna potrzeba przeformułowania treści pojęcia wolny rynek stosownie do coraz wyraźniej i powszechniej manifestowanych pragnień odejścia od neoliberalnego projektu porządku społecznego.
EN
Specifying the area of her interest the author declares that the stated problem is considered with regard to the views shared within the circle of economists by relating them to the context of the recent economic crisis and the discussion of its possible causes. According to the author, the crisis of faith in the idea of a free market concerns its neoliberal interpretation adopted in the framework of neo-classical economics. Ongoing discussion within orthodox economics between representatives of the neo-classical and the neo-keynesian approach allow to draw a conclusion that there is an urgent need to reformulate the meaning of the term free market in accordance with more clearly and more commonly manifested eagerness to depart from the neoliberal project of the social order.
Contributors
References
 • Bauman Z., 2004, Życie na przemiał. Wydawnictwo Literackie: Warszawa.
 • Blaug M., 1997, Ugly currents in modern economics. „Policy Options”, wrzesień, http://archive.irpp.org/po/archive/sep97/blaug.pdf [dostęp 10.11.2014].
 • Cochrane J., 2009, http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/Papers/krugman_response.htm [dostęp 08.11.2014].
 • Fama E. (2010), http://www.newyorker.com/online/blogs/johncassidy/2010/01/interview-with-eugene-fama.html [dostęp 09.09.2012].
 • Friedman M., 1993, Kapitalizm i wolność. Centrum im. Adama Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa.
 • Hardt Ł., 2013, Studia z realistycznej filozofii ekonomii. Wydawnictwo C.H. Beck: Warszawa.
 • Harvey D., 2008, Neoliberalizm. Historia katastrofy. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa: Warszawa.
 • Krugman P., 2009, How did economists get it so wrong?. „The New York Times”, 6 września.
 • Lucas R., 2009, In defence of the dismal Science. „The Economist”, 6 sierpnia.
 • Łukaszewicz A., 2001, Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci. Wydawnictwo Key Text: Warszawa.
 • Posner R.A., 2009, A Failure of Capitalism. The Crisis of ’08 and Descent into Depression. Harvard University Press: Cambridge, Mass., London.
 • Posner R., 2010, http://www.newyorker.com/online/blogs/johncassidy/2010/01/inter-view-with-richard-posner.html [dostęp 09.09.2012].
 • Reich R., 2009, Supercapitalism. The Battle for Democracy in an Age of Big Business. Icon Books Ltd, Omnibus Business Centre: London.
 • Rajan R., 2010, http://www.newyorker.com/online/blogs/johncassidy/2010/01/interview-with-raghuram-rajan.html [dostęp 09.09.2012].
 • Rajan R., 2012, Linie uskoku. Ukryte rysy, które wciąż zagrażają światowej gospodarce. Kurhaus Publishing: Warszawa.
 • Sandel M., 2012, Czego nie można kupić za pieniądze? Moralne granice rynku. Kurhaus Publishing: Warszawa.
 • Zboroń H., 2010, Koncepcje podmiotu gospodarującego w teoriach ekonomicznych. W: J. Sikora (red.), Gospodarka i społeczeństwo. Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK: Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab298dfa-6b46-4abc-a749-d5d4791e36bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.