PL EN


2020 | vol. 64, nr 1 | 30-43
Article title

Intra-regional diversification of the level of entrepreneurship relative to the competitiveness of eastern Poland poviats

Content
Title variants
PL
Wewnątrzregionalne zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości względem konkurencyjności powiatów Polski Wschodniej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The process of a unit’s operation takes place in a space of endogenous and exogenous resources. Entrepreneurship plays an important role in the efficient allocation of resources. The purpose of the article is to analyse the diversity of the level of entrepreneurship of counties (‘powiat’) in relation to their competitiveness using the synthetic measure of counties of eastern Poland. Data from BDL CSO for 2010-2017 were used as source material. Entrepreneurship and competitiveness are the main determinants of the region’s development. A much higher level of competitiveness was characteristic of counties with a higher level of entrepreneurship measure, and the best units are: Mielec, Bieszczady, Leski, Tarnobrzeg, Mielec and Białystok. In 2010, the entrepreneurship measure ranged from 0.04 to 0.43, in 2017 from 0.13 to 0.53 (competitiveness measure from 0.31 to 0.46; from 0.32 to 0.52). The position of counties was shaped by investment outlays, gross value of fixed assets, sold production of industry, economic entities, and own income.
PL
Proces działania jednostki odbywa się w przestrzeni endogenicznych i egzogenicznych zasobów. Przedsiębiorczość odgrywa istotną rolę w efektywnej alokacji zasobów. Celem artykułu jest analiza zróżnicowania poziomu przedsiębiorczości powiatów względem ich konkurencyjności z zastosowaniem miary syntetycznej powiatów Polski Wschodniej. Jako materiał źródłowy wykorzystano dane z BDL GUS z lat 2010-2017. Przedsiębiorczość i konkurencyjność są głównymi determinantami rozwoju regionu. Zdecydowanie wyższym poziomem konkurencyjności charakteryzowały się powiaty o wyższym poziomie miary przedsiębiorczości. Najlepsze jednostki to powiaty: mielecki, bieszczadzki, leski, tarnobrzeski, mielecki, białostocki. W 2010 r. miara przedsiębiorczości wahała się od 0,04 do 0,43 w 2017 r. od 0,13 do 0,53 (miara konkurencyjności od 0,31 do 0,46; od 0,32 do 0,52). Na pozycję powiatów wpływały nakłady inwestycyjne, wartość brutto środków trwałych, produkcja sprzedana przemysłu, podmioty gospodarcze, dochody własne.
References
 • A Study on the Factors of Regional Competitiveness. A Draft Final Report for The European Commission Directorate-General Regional Policy, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf (27.02.2020).
 • Bossak J., Bieńkowski W. (eds.), 2001, Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Wydawnictwo Naukowe SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Dijkstra L., Annoni P., Kozovska K., 2011, A new regional competitiveness index: Theory, methods and findings, European Union Regional Policy Working Papers, no. 02.
 • Dziekański P., 2017, Diversification synthetic indicator for evaluating the financial capacity of local government. The case of Polish voivodeships, Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 65, no. 2.
 • Dziekański P., Wyszkowski A., 2018, Ocena przestrzennego zróżnicowania sytuacji finansowej gmin województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem miary syntetycznej, Optimum. Economic Studies, no. 1 (91), pp. 219-238.
 • ECORYS-NEI, 2001, International Benchmark of the Regional Investment Climate in Northwestern Europe.
 • European Commission, 2017, The EU Regional Competiveness Index 2016, Working Papers, no. 02.
 • Glinka B., Gudkova S., 2011, Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Huczek M., 2016, Przedsiębiorczość i konkurencyjność w rozwoju regionalnym, ZN WSH Zarządzanie, no. 3, pp. 247-257.
 • Hwang C.L., Yoon K., 1981, Multiple attribute decision making. Methods and applications, Springer, Berlin, for: Bieniasz A., Gołaś Z., Łuczak A., 2013, Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw rolnych wyspecjalizowanych w chowie owiec i kóz w krajach Unii Europejskiej, Roczniki
 • Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 100, z. 1. Instytucje i instrumenty wzrostu konkurencyjności regionów, 1996, Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa, p. 22.
 • Klasik A., 2006, Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Klasik A., Kuźnik F., 2001, Konkurencyjny rozwój regionów w Europie, [in:] Konkurencyjność miast i regionów, ed. Z. Szymla, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, p. 29.
 • Kola-Bezka M., 2010, Przyczynek do rozważań o przedsiębiorczości polskich regionów, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Kosiedowski W., 2005, Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, p. 21-22.
 • Kukuła K., 2000, Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 • Lengyel I., 2004, The pyramid model: Enhancing regional competitiveness in Hungary, Acta Oeconomica, vol. 54, no. 3, pp. 323-342.
 • Łaźniewska E., Chmielewski R., Nowak P., 2012, Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością, [in:] Konkurencyjność regionalna. Koncepcje, strategie – przykłady, E. Łaźniewska,
 • M. Gorynia (eds.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łaźniewska E., Gorynia M., 2012, Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łuczak A., Wysocki F., 2012, Zastosowanie uogólnionej miary odległości GDM oraz metody TOPSIS do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa wielkopolskiego, Przegląd Statystyczny, no. 2.
 • Łuczak J., 2007, Metody i techniki zarządzania jakością, Quality Progress, Poznań.
 • Malina A., 2004, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Markowski T., Stawasz D., 2001, Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Martin R., 2003, A Study of the Factors of Regional Competitiveness. A Draft Final Report for the European Commission, Directorate-General Regional Policy, Cambridge Econometrics.
 • Meyer-Stamer, J., 2008, Systemic Competitiveness and Local Economic Development, Meso Partner, Duisberg.
 • Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji, Difin, Warszawa.
 • Oleńczuk-Paszel A., 2012, Konkurencyjność regionów i rozwój regionalny jako wynik osiągania celów polityki regionalnej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 292 (66), pp. 71-82.
 • Piotrowska-Trybull M., 2004, Istota i czynniki konkurencyjności region, [in:] W. Kosiedowski (ed.), Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska, UMK, Toruń.
 • Skawińska E., 2009, Kapitał społeczny w rozwoju regionu, [in:] W. Janasz (ed.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Stawasz D., 2004, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • The EU Regional Competitiveness Index 2016, 2017, The European Commission, Working Papers, no. 02.
 • Valliere D., Peterson R., 2009, Entrepreneurship and economic growth: Evidence from emerging and developed countries, Entrepreneurship & Regional Development, 25, no. 5. For: Miłek D., Kantarek I., 2017, Przedsiębiorczość w rozwoju polskich regionów, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, no. 50 (2), pp. 315-328.
 • Wysocki F., 2010, Metody taksonomiczne w rozpoznaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Wysocki F., Lira J., 2005, Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań.
 • Zalewski W., 2012, Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej, Ekonomia i Zarządzanie, no. 4, pp. 137-145.
 • Zaucha J., 2012, Synteza aktualnego stanu wiedzy dotyczącej rozwoju sustensywnego i spójności terytorialnej w planowaniu przestrzennym (analiza dokumentów UE, BSR i PL), [in:] Planowanie przestrzenne w rozwoju zrównoważonym. Inspiracje projektu EcoRegion. Część I, UG, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab2a78ed-7a78-4573-a981-66e14d206093
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.