PL EN


2016 | Volume 30, Issue 3 | 185-198
Article title

Główne determinanty wahań cen ropy naftowej na świecie na przełomie lat 2014/2015

Content
Title variants
EN
The Chief Determinants of Crude Oil Prices in the World in 2014 and 2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ceny ropy naftowej ulegają zmianom podobnie jak ceny wielu innych dóbr, jednak konsekwencjeich wahań są znacznie większe niż w przypadku innych dóbr. Do głównych determinant zmian cenropy zalicza się:––czynniki rynkowe określające tendencje cenowe ropy naftowej w długim okresie (long-term drivers):podaż i popyt,––czynniki określające tendencje cenowe ropy naftowej w krótkim okresie (short-term drivers): nastrojeinwestorów i wydarzenia geopolityczne, decyzje OPEC, kurs dolara, prognozy gospodarcze.Lawinowy spadek cen ropy naftowej zapoczątkowany w 2014 roku coraz trudniej można wytłumaczyć jedynieprzyczynami natury czysto rynkowej. Zakończył bowiem okres czterech lat względnej stabilności cenowejoscylującej wokół 105 dol. za baryłkę. Spadek cen, który jest znacznie większy niż w przypadku ceninnych surowców i w porównaniu do „cen szczytowych” z 2011 roku, może sygnalizować koniec „supercykliczności”cen ropy naftowej. Celem niniejszego artykułu jest wnikliwa analiza czynników kształtującychcenę ropy naftowej w latach 2014–2015, a także próba odpowiedzi na następujące pytania:––Kto stoi za spadkiem cen najważniejszego na świecie nośnika energii na międzynarodowym rynku surowcowym?––Jakie działania na rynku światowym powodują spadek cen ropy?––Jakie konsekwencje rodzi spadek cen ropy na rynku światowym zarówno dla jej dostawców, jak i dlaodbiorców?
EN
Similarly as in the case of many other commodities, the prices of crude oil fluctuate. The main determinants of crude oil prices comprise: – market-related factors, which are the long-term drivers of crude oil price tendencies: supply and demand, – short-term drivers, such as investors’ sentiments and geopolitical events, OPEC decisions, USD exchange rates, economic prognoses. It is difficult to attribute the dramatic drop of crude oil prices, which started in 2014, solely to the market-related causes. This drastic decrease of crude oil prices ended a four-year long period of relative stability of the price oscillating around 105 US dollars per barrel. The drop in prices, which is significantly larger than in the case of other raw products, and in comparison with the “peak prices” from 2011, might indicate the end of the “super cycle” of crude oil prices. The purpose of this article is a comprehensive analysis of the factors determining the crude oil prices in the period of 2014-2015, as well as to answer the following questions: – what is the main driving force of the decrease in prices of the most important energy carrier on the international market of raw materials? – what actions on the world market lead to the decrease of crude oil prices? – what are the consequences of the decrease of crude oil prices on the world market for both the suppliers and the recipients?
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, apach@uek.krakow.pl
References
 • BP Statistical Review of World Energy (2015). Pozyskano z http://www.bp.com/en/global/corporate/ energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
 • Davis, J. (2006). The Changing World of Oil: An Analysis of Corporate Change and Adaptation. Farnham: Ashgate.
 • Global Economic Prospects (2015). Understanding the Plunge in Oil Prices: Sources and Implications.Having Fiscal Space and Using It. Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
 • IEA (2015). Medium Term Oil Market Report. Pozyskano z https://www.iea.org/publications/ freepublications/publication/MTOMR_2015_Final.pdf
 • Kosowski, P., Rychlicki, S., Stopa J. (2008). Transakcje na rynku „spot” i „futures” na rynku ropy naftowej. Wiertnictwo Nafta Gaz, 25(2).
 • Kowalski, W. (2009). Wszystko o rynku ropy naftowej. Poznań: EFIX Dom Maklerski.
 • Maugeri, L.(2006). The Age of Oil: The Mythology, History, and Future of the World’s Most Controversial Resource. Westport, Connecticut, London: PRAEGER.
 • Nafta Polska (2015, 12 grudnia). Pozyskano z http://www.nafta-polska.pl/
 • Pach-Gurgul, A. (2013). Perspektywy wykorzystania gazu łupkowego w energetyce Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 63–77.
 • Ross, L.M. (2012). The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations. Oxford: Princeton University Press.
 • Socha, R. (2013). Analiza relacji wybranych cen gatunków ropy naftowej. Polityka Energetyczna, 16(2).
 • Torchała, A. (2015). Ropa naftowa najtańsza od sześciu lat. Pozyskano z http://www.bankier.pl/ wiadomosc/Ropa-naftowa-najtansza-od-szesciu-lat-7289519.html
 • World Oil Outlook (2014). Vienna: Organization of the Petroleum Exporting Countries.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab2a9e17-f206-4359-9e66-dc48985a70dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.