PL EN


2015 | 16 | 3 | 269-278
Article title

KLASYFIKACJE OBSZARÓW POLSKI Z PUNKTU WIDZENIA WYBRANYCH CECH SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNYCH LUDNOŚCI

Content
Title variants
EN
CLASSIFICATION OF POLISH AREAS FROM THE PERSPECTIVE OF CHOSEN SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono próby klasyfikacji obszarów Polski pod względem wybranych cech społeczno-demograficznych. Rozważono w tym względzie strukturę wykształcenia ludności, w obrębie której szczegółowej analizie poddane zostały struktury wieku i płci ludności legitymującej się wykształceniem wyższym. Badanie przeprowadzono na poziomie województw i powiatów dla lat 2002 i 2011, przy wykorzystaniu wybranych metod analizy skupień.
EN
"The paper aims at assessing the similarity between Polish regions in terms of selected socio-demographic characteristics. Focus will be placed on the education structure of the population, within which I will consider the age and sex structure of the population with higher education. The survey will be conducted at the level of voivodeships and poviats in 2002 and 2011, using selected methods of multidimensional comparative analysis (including Ward method and k-means method). I will also investigate the dynamics of changes in these structures over a given period. The analysed data will be obtained from the publications of the Central Statistical Office on the structure of education of the population, derived from the results of population censuses, carried out in Poland in 2002 and 2011."
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
269-278
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Calinski T., Harabasz J. (1974) A dendrite method for cluster analysis, Communications in Statistics, Vol. 3, No. 1, pp. 1–27.
  • Grabiński T., Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989) Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
  • GUS (2015) Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (dostęp 29.06.2015).
  • GUS (2013) Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  • Młodak A. (2006) Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
  • MNiSW (2015) Proces boloński, http://www.nauka.gov.pl/proces-bolonski/proces-bolonski.html (dostęp 29.06.2015).
  • Nowak E. (1990) Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodar-czych, PWN, Warszawa.
  • Panek T. (2009) Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
  • Parysek J., J. (1982) Modele klasyfikacji w geografii, Seria Geografia, nr 31, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
  • Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab5413d0-5330-4742-8a53-c5249be5ea4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.