PL EN


2016 | 2 | 81-92
Article title

Solidarność i komunikacja bliskości przejawem miłości seniora

Authors
Content
Title variants
EN
Solidarity and closeness communication as manifestation of senior's love
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł porusza zagadnienie solidarności z seniorami i komunikacji z nimi. Te dwie płaszczyzny wyrażają chrześcijańskie świadectwo miłości wobec nich. Dlatego w tak zarysowanej perspektywie autor przedstawia problem miłości, która nie jest nakazem, lecz darem, a także problemy odpowiedzialności za seniora, komunikacji bliskości, komunikacji cierpienia, komunikacji nadziei i modlitwy jako komunikacji z Bogiem. Dlatego solidarność i komunikacja bliskości wyrabiają świadomość odpowiedzialności, dzięki której możliwa jest codzienna afirmacja seniora. Dodatkowo komunikacja bliskości przejawia się w empatii, która jest zdolnością odczuwania emocji i uczuć innych ludzi. W artykule autor zauważa, iż solidarność w cierpieniu jest czymś głębiej osadzonym w człowieczeństwie niż choroba. Budzi współczucie i szacunek, ale wyzwala również onieśmielenie. Dlatego istnieje konieczność współuczestnictwa serca, które pomaga przezwyciężyć onieśmielenie i wyzwolić głęboki imperatyw wiary. Chodzi więc o solidarność i umiejętność komunikacji bliskości.
EN
The article raises the issue of the solidarity with seniors and communication with them. These two grounds express Christian witness of love for them. Therefore – in such outlined perspective, the author presents the problem of love, which is not an order but the gift, the responsibility for seniors, closeness communication, communication of suffering and hope and prayer as the communication with God. Therefore, the solidarity and closeness communication develop the sense of responsibility, through which the daily affirmation of senior is possible. In addition, the closeness communication is shown in the empathy, which is the ability to sense the emotions and feelings of other people. In the article, the author notes that solidarity in suffering is something deeply rooted in humanity than the disease. It invokes compassion and respect, but also triggers an intimidation. Therefore there is a need for participation of the heart, which helps to overcome the shyness and trigger a deep imperative of faith. So the issue is solidarity and the closeness communication skills.
Year
Issue
2
Pages
81-92
Physical description
Contributors
author
References
 • Benedykt XVI, Encyklika „Spe salvi”, Watykan 2007.
 • Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Watykan 2005.
 • Benedykt XVI, Orędzie na XIX Światowy Dzień Chorego, 21.11.2010, „L’Osservatore Romano” 2 (2011), s. 4.
 • Benedykt XVI, Orędzie na XXVII Światowy Dzień Młodzieży, „L’Osservatore Romano” 5 (2012), s. 11.
 • Benedykt XVI, Orędzie na 40. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2006.
 • Środki przekazu: sieć komunikowania, wspólnoty i współdziałania, Watykan 2006.
 • Benedykt XVI, Zasoby miłości – ludzie, którzy dają nadzieję cierpiącym, 1.07.2012, „L’Osservatore Romano” 9–10 (2012), s. 46.
 • Benedykt XVI, Praktykowanie miłości bliźniego jest udziałem w nowej ewangelizacji. Przemówienie do członków Koła św. Piotra z okazji przekazania „obola”, 24.02.2012, „L’Osservatore Romano” 4 (2012), s. 37.
 • Benedykt XVI, Radość płynąca z wiary i wychowanie nowych pokoleń. Do uczestników kongresu diecezji Rzymu, 5.06.2006, „L’Osservatore Romano” 12 (2006), s. 15.
 • Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, t. I, Kraków 2007.
 • Benedykt XVI, List apostolski „Porta fi dei”, Watykan 2011.
 • Benedykt XVI, Adhortacja „Sacramentum caritatis”, Watykan 2007.
 • Benedykt XVI, Orędzie na XX Światowy Dzień Chorego, 2012, „L’Osservatore Romano” 2 (2012), s. 9.
 • Benedykt XVI, Z Bogiem stawić czoło w chorobie. Modlitwa Maryjna, 5.02.2012, „L’Osservatore Romano” 4 (2012), s. 52.
 • Franciszek, Dzieci i dziadkowie są nadzieją ludu. Przemówienie do członków włoskiego Ruchu na rzecz Życia, 11.04.2014, „L’Osservatore Romano” 5 (2014), s. 28.
 • Franciszek, Nie zgadzaj się na zło, Kraków 2013.
 • Franciszek, Nawet w cierpieniu nikt nie jest nigdy sam. Audiencja dla uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych, 24.03.2014, „L’Osservatore Romano” 3–4 (2014), s. 36.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, 24.11.2013.
 • Franciszek, Prawdziwa władza jest służbą, Kraków 2013.
 • Jan Paweł II, List apostolski „Salvifi ci doloris”, 1984.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Watykan 1979.
 • Jan Paweł II, Dar długiego życia. Homilia w czasie Wielkiego Jubileuszu ludzi starszych, 17.09.2000, „L’Osservatore Romano” 11–12 (2000), s. 14.
 • Kapuściński R., Dałem głos ubogim. Rozmowy z młodzieżą, Kraków 2008.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, 1994.
 • Kucharska E., Problematyka starzenia się i starości a instytucjonalne formy opieki nad osobami w podeszłym wieku, Kraków 2012.
 • Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument z Aparecidy „Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie”, Aparecida 2007.
 • Nęcek R., Eucharystia wyrazem solidarności w nauczaniu społecznym Kościoła, w: J. Machniak, L. Mateja (red.), Rozniecić iskrę Bożego Miłosierdzia, Kraków 2006, s. 115.
 • Nęcek R., Troska o zdrowie jako zobowiązanie moralne, w: E. Kucharska (red.), Społeczny wymiar zdrowia. Jubileusz 10-lecia Centrum Medycznego Vadimed, Kraków 2012, s. 15–29.
 • Nęcek R., Komunikacja medialna w służbie godności osoby ludzkiej w świetle nauczania społecznego Kościoła, W: H. Grzmil-Tylutki, Z. Mirek (red.), Godność w perspektywie nauk, Kraków 2012, s. 115–129.
 • Osińska E., Ogólne obowiązki lekarza, w: E. Osińska, Refl eksje nad etyką lekarską, Warszawa 1990, s. 24.
 • Pagola J.A., W stronę medycyny holistycznej, w: A. Muszala, J. Binnebesel, P. Krakowiak, M. Krobicki, Dolentium Hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia, Kraków 2011, s. 289.
 • Ratzinger J., Służyć prawdzie, Wrocław 1986.
 • Szczeklik A., Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny, Kraków 2012.
 • Stachewicz K., O cierpieniu i miłosierdziu, „Znak” 4 (2006), s. 20.
 • Tischner J., Etyka solidarności, Kraków 2000.
 • Tischner J., Ksiądz na manowcach, Kraków 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab5b6437-d101-4121-bcd0-2f66f608a573
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.