PL EN


2001 | 1 | 104-108
Article title

Ornat autorstwa Francois Glaize’a - francuskiego tapisjera działającego w Polsce w XVIII w. ponownie odkryty

Authors
Content
Title variants
EN
A Rediscovered Ornate by François Glaize — the French Tapestry Master Active in Poland during the Seventeenth Century
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In the coursé of gathering material for the theoretical part of a diploma study written at the Chair of the Conservation of Historical Fabrics in the Department of the Conservation and Restoration of Works of Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw, the author amassed all data concerning the life and works of François Glaize, the renowned French weaver who worked in Poland in 1743-1770. The Glaize workshop produced unique liturgical vestments made with the Gobelin technique, large wall hangings, antependia, and Gobelin portraits and pictures. Polish and foreign collections have preserved 28 objects ascribed to his workshop. The most productive was the almost twenty years-long period of co-operation with Bishop Andrzej Stanisław Kostka Załuski, an outstanding patron of Polish art, who probably contributed to bringing Glaize over to Poland. The most magnificent fabrics from this period undoubtedly include the recently discovered ornate from the Salesian monastery in Czerwińsk, up to now listed as lost, probably owing to an oversight in the inventories. The ornate was rediscovered in the course of preparations for an exhibition entitled “The Salesian Order as the Heir of the Monastic Legacy in Czerwińsk”, featured at the Diocesan Museum in Płock from 26 January to 21 March 1999. The front and back of the ornate are decorated by a candelabra-arranged motif of a plant-floral tendril, intertwined into gold-ribbon cartouches. The sophisticated colours of the fabric are accentuated by a masterly application of threads mixed with gold and silver. This technique was widely applied in the Glaize workshop and comprised its characteristic feature. The skillful use of assorted types of metallic threads produced the effect of the glittering of particular elements. An additional employment of convex rep twine rendered the surface of the fabric more plastic and accentuated the lavishness of the vestment. A perfect combination of refined decoration, colours and technique of execution make it possible to regard the titular object as a true gem of eighteenth-century weaving.
Year
Issue
1
Pages
104-108
Physical description
Dates
published
2001
Contributors
 • absolwentka Katedry Konserwacji Tkanin Zabytkowych, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, Warszawa
References
 • Bender A., Francois Glaize — francuski tapiser pracujący w połowie XVIII w. dla polskich mecenasow, nowe ustalenia, „Roczniki Humanistyczne”, t. XLV 1997, z. 4, KUL, s. 257-271.
 • Bender A., Un tapissier en Pologne au XVIIIsiecle: Francois Glaize, „CIETA-Bulletin”, nr 75, Lyon 1998, s. 123-131.
 • Bochnak A., Glaize F., (w:) Polski Słownik Biograficzny, t. VIII, Wrocław-Kraków-Warszawa 1959-1960, s. 31-32.
 • Bochnak A., Buczkowski K., Rzemiosło artystyczne w Polsce, Warszawa 1971, s. 56-58.
 • Bruckner A., Encyklopedia staropolska, t. I, Warszawa 1939, s. 364-365.
 • „Decorum życia Sarmatow”’. Katalog wystawy sztuki zdobniczej ze zbiorow Muzeum Narodowego w Warszawie, nr 35 [b.a.], Warszawa 1980, s. 18.
 • Folwarski H., Poczet Opatow klasztoru kanonikow regularnych w Czerwińsku, „Nasza Przeszłość”, t. VI, 1957, s. 48-49.
 • Galicka I., Sygietyńska H., Mroczko T., Katalog zabytkow sztuki w Polsce, t. X: Dawne województwo warszawskie, z. 16: Płońsk i okolice, Warszawa 1979, s. XIX.
 • Gloger Z., Encyklopedia staropolska, Warszawa 1901, s. 196.
 • Gobel H., Wandteppiche, III Teil: Die Germanischen und Slawischen Lander, Leipzig 1934, il. 204.
 • Grabowski J., Tkanina polska, Warszawa 1959, s. 21-22.
 • Kamińska J., Turnau I., Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do k. XVIII w., Wrocław-Warszawa-Krakow 1960, s. 419-423.
 • Karpowicz M., Sztuka polska XVIII w., Warszawa 1985, s. 312-313.
 • Kwaśniewska M., Artystyczna działalność F. Glaize ’a w Polsce (praca magisterska — Katedra Historii Sztuki Kościelnej na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej), Warszawa 1986.
 • Kołaczkowski W, Wiadomości dotyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, Krakow 1888, s. 187-188.
 • Korsak K., Tkaniny w Muzeum Archidiecezjalnym im. Karola Łakowskiego, Warszawa 1938, nr 107.
 • Kulesza A., SDB, Wystawa na 75-lecie, „Nasz Dziennik” 1999, nr 35, 11 lutego, s. 7.
 • Lepszy L., Historia rzemiosła artystycznego, „Rocznik Krakowski”, t. VI, Krakow 1904, s. 297.
 • Lorentz S., Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, Warszawa 1982, s. 114-115.
 • Mańkowski T., Polskie tkaniny i hafty XVIXVIII wieku, Wrocław 1954, s. 46-47.
 • Mańkowski T., Gebethner S., Przewodnik po Dziale Sztuki Zdobniczej, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1938, s. 48.
 • Morant H. de, Historia sztuki zdobniczej od pradziejow do wspołczesności, tłum. E. Birkenmajer, Warszawa 1981, s. 521.
 • Pagaczewski J., Gobeliny polskie, Krakow 1929, s. 3 4-52.
 • Pagaczewski J ., Ze studiow nad polskim gobelinnictwem, (w:) Posiedzenie Komisji do badania H istorii Sztuki, t. I, Krakow 1917, s. 165, 175, 179.
 • Przegląd Bibljograficzno-Archeologiczny, t. I, red. C. Wilanowski, Warszawa 1881, s.130.
 • Rebczyński W, Rys historyczny fabrykacyi gobelinow we Francyi i o gobelinach w Polsce, Lwow 1886, s. 4 2-43.
 • Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, t. IX, Krakow 1882, s. VIII.
 • Samek J., Polskie rzemiosło artystyczne, Warszawa 1984.
 • Słownik artystow polskich i w Polsce działających, t. IX red. J. Maurin-Białostocka, J. Derwojed, Wrocław 1986, autor hasła Z. Proszyńska, s. 366-374.
 • Sprawozdania Komisyi do badania Historyi Sztuki w Polsce, t. V, Krakow 1896, s. CXLII.
 • Swieykowski E., Zarys artystycznego rozwoju tkactwa i haftarstwa, Krakow 1906, s. 165-166.
 • Thieme U., Becker F., Algemeines Lexikon der Bildenden Kunstler, t. ХЩ Leipzig 1921, s. 232-233, hasło: Glaize F., autor hasła: L. Lepszy.
 • Turnau I., Rzemiosła włokiennicze, odzieżowe i skorzane w latach 1655-1795, (w:) Z dziejow rzemiosła warszawskiego, pod red. B. Grochulskiej, W Prussa, Warszwa 1983, s.185-186.
 • Zygulski Z. jun., Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987, s. 45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab6b1aca-f58b-4765-8f94-527d80653fee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.