PL EN


2017 | 1(33) | 27-37
Article title

Otwarte innowacje w polskich przedsiębiorstwach – ewaluacja

Authors
Content
Title variants
EN
Open innovation in Polish enterprises—evaluation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony analizie otwartych innowacji w polskich przedsiębiorstwach. Otwarte innowacje umożliwiają wymianę wiedzy i innowacji pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami i instytucjami publicznymi. Współpraca podmiotów gospodarczych przy tworzeniu innowacji pozwala na skrócenie czasu ich realizacji, obniża koszty, a tym samym minimalizuje ryzyko. Początkowe rozważania poświęcono teoretycznym aspektom związanym z konceptualizacją pojęcia "innowacje", „otwarte innowacje” oraz określeniem czynników mających wpływ na ich rozwój. W dalszej części artykułu ukazano uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Otwarte innowacje polegają zatem na zakupie nowych technologii, patentów, licencji oraz nowatorskich rozwiązań. Udostępnianie nowych technologii niesie ze sobą obopólne korzyści zarówno dla dawcy, jak i odbiorcy nowych rozwiązań. Otwarte innowacje stanowią szansę dla mniejszych przedsiębiorstw na korzystanie z wiedzy, doświadczeń, nowatorskich rozwiązań. Należy podkreślić, że istnieje bardzo duża luka między poziomem innowacyjności polskiej gospodarki a państw zachodniej Europy. Niewątpliwie podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy są niewystarczające środki finansowe przeznaczone na wdrażanie nowych technologii oraz opóźnienie technologiczne będące rezultatem funkcjonowania w Polsce gospodarki centralnie planowanej. Polskie przedsiębiorstwa, chcąc konkurować z ich zagranicznymi odpowiednikami, powinny położyć większy nacisk na współpracę w zakresie innowacyjności. Niewątpliwie należy zwrócić uwagę na szansę, jaką dają otwarte innowacje, w szczególności w sytuacji, gdy zasoby majątkowe podmiotów gospodarczych nie są wystarczające do samodzielnego wprowadzania nowych rozwiązań.
EN
The processes of globalisation, progressive convergence of industries and the development of new technologies have a decisive impact on the functioning and development of enterprises. Gaining competitive advantage and sustainable development of economic entities is conditioned by creating product innovations, the process, development and implementation of new models of doing business. Visible progress in the development of science and technology and the need for easier access to new solutions have contributed to the development of a new paradigm of innovation policy, referred to as open innovation. This concept enables the exchange of knowledge and innovation between businesses, universities and public institutions. This article aims to show the external factors affecting the development of cooperation between innovative companies in Poland. The starting point for the analysis of the economic impact of selected variables on the development of open innovation enterprises in Poland is to present the theoretical conceptualisation of the term, considerations devoted to innovation and to identify the factors determining the implementation of new concepts and ideas into companies.
Year
Issue
Pages
27-37
Physical description
Dates
published
2017-03
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ann_mis@wp.pl
References
 • Barnett, H.G. (1953). Innovation the Basis of Cultural Change. New York: McGraw-Hill.
 • Bielski, I. (2000). Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego. ISBN 8372910065.
 • Bielski, I. (2005). Czynniki wpływające na innowacyjność przedsiębiorstw. Nowator XXI, 1, 10–12.
 • Bratnicki, M., Strużyna, J. (2001). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 8372461090.
 • Chesbrough, H.W. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 1422102831.
 • Chesbrough, H.W. (2006). Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 1422104273.
 • Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE. ISBN 8320808707.
 • Francik, A., Pocztowski, A. (1991). Procesy innowacyjne. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 • Griffin, R.W. (2007). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301149444.
 • Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE. ISBN 8320816580.
 • Juchniewicz, M. (2014). Innowacje otwarte w polskim przemyśle spożywczym (prezentacja w PDF) [online, dostęp: 2015-07-02]. Dostępny w Internecie: http://ww.ierigz.waw.pl.
 • Kochańska, E. (2013). Determinanty wykorzystania dobrych praktyk hiszpańskich w zakresie wdrażania otwartych innowacji przez polskie firmy tekstylne i odzieżowe. Acta Innovations, 9, 34–42.
 • Kolarz, M. (2006). Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISBN 8322615493.
 • Kozioł-Nadolna, K. (2012). Modele zarządzania innowacjami w XXI wieku [online, dostęp: 2015-07-02]. Dostępny w Internecie: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/4.1.pdf.
 • Kozłowski, J. (2013). Otwarte innowacje – kierunek przyszłości. Instytut Badań nad Gospodarką Krajową [online, dostęp: 2015-07-02]. Pomorski Przegląd Gospodarczy, 6 października. Dostępny w Internecie: http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/otwarte-innowacje-kierunek-przyszlosci.
 • Niedzielski, P., Rychlik, K. (2006). Innowacje i kreatywność. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. ISBN 9788372415738.
 • Podręcznik Oslo (2008). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Komisja Europejska, OECD, MNiSW. ISBN 9788361100133.
 • Prandecki, K. (2013). Innowacyjność a rozwój – ujęcie teoretyczne. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2(36), 5–15.
 • Rychtowski, Sz. (2004). Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności a sytuacja przedsiębiorstw w Polsce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1045, 585–592.
 • Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Sieniawska, B. (2010). Otwarty model innowacji – nowe podejście do działalności badawczo-rozwojowej. W: R. Knosola (red.). Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. ISBN 9788392379799.
 • Sosnowska, A., Łobejko, S., Kłopotek, A. (2000). Zarządzanie firmą innowacyjną. Warszawa: Difin. ISBN 8372511063.
 • System Monitorowania Rozwoju. (2016). Wskaźniki tematyczne. Obszary tematyczne. Badania i innowacje [online, dostęp: 2017-04-14]. Dostępny w Internecie: http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg.
 • Tokarski, J. (1980). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: PWN.
 • Trzmiel-Grzybowska, W. (2011). Rozwój przedsiębiorczości przez innowacje w Polsce Wschodniej. W: D. Zarzecki (red.). Zarządzanie finansami: współczesne wyzwania teorii i praktyki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Whitfield, P.R. (1979). Innowacje w przemyśle. Warszawa: PWE.
 • Wojnicka, E. (2011). Popytowe podejście do innowacji – charakterystyka koncepcji, s. 6–20 [online, dostęp: 2015-07-02]. Dostępny w Internecie: http://pi.gov.pl/PARPFiles/file/INNOWACYJNA_FIRMA/KIP/ Prezentacje/E_Wojnicka(1).pdf.
 • Zastempowski, M. (2010). Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 9788323125600.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab6d7afb-8b28-4cf3-894e-f9e1c13313bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.