PL EN


2016 | 9 | 2(17) | 251-263
Article title

Obecne nieobecne. Kondycja polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Content
Title variants
EN
The Current Absent. The Condition of Polish Scientific Journals in the Humanities and Social Sciences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W środowisku naukowym coraz częściej słyszalny jest pogląd o nieobecności nauk humanistycznych i społecznych w dyskursie publicznym. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się m.in. w braku spójnych metod promocji badań naukowych czy stosowaniu nieskutecznych mechanizmów widoczności ich efektów. W dyskusję na ten temat włączyli się także autorzy monografii pt. (Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Wychodząc z założenia, że to periodyki stanowią podstawową formę komunikacji naukowej, poddali oni diagnozie działania promocyjne podejmowane przez redakcje polskich czasopism naukowych z zakresu wymienionych nauk, włączając w to ich obecność w Internecie (strona internetowa, profile w mediach społecznościowych). Niniejszy artykuł zawiera omówienie wspomnianej monografii i wniosków zaprezentowanych na jej łamach.
EN
The views of noticeable absence of humanities and social sciences in public discourse has been increasingly expressed by the academic community. Lack of consistent research promotion system and ineffective mechanisms of ensuring research effects visibility are seen as some of the major causes. Also authors of the monograph (No)present science. Promotional strategies of Polish scientific journals in the humanities and social sciences have joined this discussion. Assuming that periodicals are a principal means of scientific communication, they analyzed promotional activities undertaken by editors of Polish scientific journals in the field of these sciences, including their online presence (websites, social media profiles). The article provides an overview of the monograph and main conclusions presented on its pages.
Year
Volume
9
Issue
Pages
251-263
Physical description
Dates
published
2016-12
Contributors
  • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , koma@umk.pl
References
  • (Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, pod red. Piotra Siudy, Poznań 2016.
  • Bomba Radosław, (Nie)obecna nauka. W: Bomba.blog [online] 20 lipca 2016 [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://rbomba.pl/archives/2907.
  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html.
  • Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://scientometrics.amu.edu.pl/wspolczesna-polska-humanistyka-wobec-wyzwan-naukometrii/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab73df90-3652-45c2-95c0-a465d066d99c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.