PL EN


2016 | 2 | 101-112
Article title

Komunikowanie prawa wobec gości (turystów) w multikulturowym społeczeństwie – zagadnienia wybrane

Content
Title variants
EN
Communicating the law towards guests (tourists) in a multicultural society – selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka poruszona w artykule dotyczy niezwykle ważnego zjawiska jakim w dobie pluralizacji kulturowej, migracji, mobilności współczesnych społeczeństw stało się komunikowanie prawa wobec zamieszkujących lub czasowo przebywających na danym terytorium gości (turystów). W związku z przebywaniem na terytorium zróżnicowanych kulturowo nieobywateli pojawia się wiele wyzwań dla krajowych porządków prawnych. Przedmiotem niniejszej publikacji jest właśnie problematyka gości, którzy w konfrontacji z obcym im porządkiem prawnym państw gospodarzy pozostają często pozostawieni sami sobie. W artykule poruszono niezwykle ważny problem, za jaki należy uznać łamanie prawa przez nieobywateli oraz problem radzenia sobie przez nieobywateli z krajowym porządkiem prawnym. Równie istotna pozostaje kwestia reakcji kraju przyjmującego na sytuacje, gdy na jego terytorium zamieszkują lub czasowo przebywają osoby zróżnicowane kulturowo i środowiskowo, cechujące się nieznajomością krajowego porządku prawnego. To także stojący przed rządami kraju przyjmującego problem orientacji w prawie nieobywateli przebywających na terytorium obcego państwa o innym porządku prawnym. W tle rozważań pojawia się problem związany z udzieleniem informacji przez rządy państwa przyjmującego przebywającym na jego terytorium gościom czy problem z możliwością szukania informacji o obcym porządku prawnym przez przebywających na obcym terytorium gości. Głównym wątkiem poruszonym w artykule pozostaje problematyka wypracowania strategii komunikowania prawa w stosunku do nieobywateli przebywających na terytorium państwa przyjmującego.
EN
The article tackles the issue of communicating the law towards permanent or temporary guests (tourists) residing in a given territory, i.e. a phenomenon of paramount importance in the context of cultural pluralisation, migration, and the mobility of the modern societies. With relation to the residence in a given territory of some non-citizens of diverse cultural background there are many challenges the state legal order and its authorities have to face. The issue of the guests, who when confronted with unfamiliar legal order of the hosting state often remain left alone, provides a ground for these reflections. The article tackles the issue of breaking the law by the non-citizens and the consequent problem of dealing with the state legal order by the non-citizens. It is followed by an equally important question, i.e. the reaction of the hosting state to a situation when the persons of diverse cultural and social background frequently lack knowledge of the state legal order. It also entails the problem of orientation in law of the non-citizens, residing in a country of a different legal order, and the governmental reaction to such stance. In the context of these reflections the author captures the question related to providing information by the state authorities to the guests residing in such country, or the issue linked to the possibility of seeking information on the other legal order by the foreigners. Last but not least, the article also concerns the aspect of working out the strategy of communicating the law towards the non-citizens residing in a given hosting country.
Contributors
References
 • Banaszkiewicz, M. (2010). Dialog międzykulturowy. Przykład polsko-rosyjski. Kraków: Wydaw¬nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bańkowski, A. (2000). Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 1–2. Warszawa: Wydawnic¬two Naukowe PWN.
 • Bruckner, A. (1927). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Krakowska Spółka Wy¬dawnicza.
 • Horolets, A. Nie jestem turystą. Post-turystyka. (4) 50. Źródło: http://post-turysta.pl/artykul/nie-jestem-turysta [dostęp: 29.11.2016].
 • Doroszewski, W. (red.) (1968). Słownik Języka Polskiego. T. 2. (1241). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dudek, M. (2014). Komunikowania prawa w dobie pluralizmu kulturowego, Kraków: Nemos.
 • Gizbert-Studnicki, T. (1986). Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, DCCLXXVII, Prace z Nauk Politycznych (26).
 • Gizbert-Studnicki, T. (2009). Postulat jasności i zrozumiałości tekstów prawnych a dostęp do prawa. W: A. Mróz & A. Niewiadomski & M. Pawelec (red.). Prawo i język. Warszawa: Międzynarodowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego, Lingua Iurus, Uniwersytet Warszawski.
 • Gizbert-Studnicki, T. (2001). Ujęcia instytucjonalne w teorii prawa. Studia z Filozofii Prawa. 1, 123–134.
 • Gryniuk, A. (1979). Świadomość prawna. (Studium teoretyczne) Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Jadacka, H. (2002). Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka polskiego. T. 1–2. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Kalaga, W.(2004). Obowiązek Innego, Trzeci. W: W. Kalaga (red.). Dylematy wielokulturowo-ści. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Levinas, E. (2000). Inaczej niż być lub ponad istotą (tłum. Piotr Mrówczyński). Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Mielosik, Z. & Szkudlarek, T. (2009). Kultura, Tożsamość, Edukacja. Migotanie znaczeń. Kra-ków. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Mielosik, Z. (2012). Rekonstrukcja podróżowania w kulturze instant. Konteksty socjo-peda-gogiczne. W: R. Kwiecińska & J.M. Łukasik (red.). Zmiana społeczna, edukacja-poliktyka¬-oświatowa-kultura (86–92). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicz-nego.
 • Nelken, D. (1996a). Can there be a Sociology of Legal Meaning? In: D. Nelken, (ed.). Law as Communication (107–128). Darthmounth. Aldershot.
 • Pisarek, A. (2014). Gościnność polska. Próba interpretacji antropologicznej. Katowice. Niepu-blikowana rozprawa doktorska.
 • Płachta, M. (1986).Obowiązywanie reguły ignorantia iuris nocet w odniesieniu do cudzoziem-ców. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2, 51–68.
 • Skąpska, G. (1981). Społeczne podłoże postaw wobec prawa (71–89). Wrocław: Zakład Narodo¬wy Imienia Ossolińskich.
 • Szymczak, M. (1978). Słownik języka polskiego. T. 1–3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
 • Winiarski, R. & Zdebski, J. (2008). Psychologia turystyki. Warszawa: Wyd. Akademickie i Pro¬fesjonalne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7977-246-9
ISSN
2451-2877
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab86ff44-a8ed-49b5-af84-d148a3476eac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.