PL EN


2018 | 10(46) | 1 | 55-73
Article title

Teoria wychowania w akademickiej działalności Profesor Teresy Kukołowicz

Authors
Title variants
EN
Theory of Education in Academic Activities of Professor Teresa Kukołowicz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem publikacji było przybliżenie rozumienia i miejsca teorii wychowania w akademickiej działalności prof. Teresy Kukołowicz. Jej czas życia przypada na lata 1925-2014. W opracowaniu próbuję znaleźć odpowiedź na cztery pytania: 1. Jaki jest związek biografii Teresy Kukołowicz z jej koncepcją wychowania? 2. Jakie elementy konstytuują jej teorię wychowania? 3. W czym upatruje ona przyczyny podejmowania działalności wychowawczej? 4. Jakie są jej najważniejsze dokonania w dziedzinie teorii wychowania? Szukając odpowiedzi na powyższe pytania w pierwszej części publikacji pokazuję początki badań prof. Kukołowicz w zakresie pedagogiki; terminologiczne problemy dotyczące rozumienia wychowania; dziedziny wychowania; rozumienie celu wychowania, jego adresatów i podmioty wychowujące. Wskazuję też na zaangażowanie Profesor w pedagogizację Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i pracę na rzecz reaktywacji pedagogiki w KUL. W części drugiej, mając na uwadze jej kluczowe dokonania w dziedzinie teorii wychowania, swoje analizy koncentruję na określeniu stosunku teorii wychowania do pedagogiki ogólnej i pedagogiki społecznej; szukaniu i rozumieniu przyczyn podejmowania działalności wychowawczej; opracowaniu sylwetek wybranych pedagogów i ich koncepcji wychowania; podejmowaniu problematyki zasad i norm wychowania; analizie wypowiedzi na temat wychowawcy jako podmiotowej przyczyny wychowania; wreszcie odpowiedzialności rodziny, państwa i szkoły za wychowanie.
EN
In the article submitted for publication I make an attempt to find the answer to four questions: 1. What is the relationship of biography of Teresa Kukołowicz with her concept of education? 2. What elements constitutes its educational theory? 3. What is the reason for taking up educational activities? 4. What are her most important achievements in the field of educational theory? While looking for answers to the above mentioned questions in the first part of the publication it will be revealed the beginnings of Professor Kukołowicz’s research in pedagogy; terminological problems related to understanding of education; areas of education; understanding the purpose of education, its addressees and the educational bodies. It has been also pointed out the involvement of Professor Kukołowicz in the pedagogy of the Catholic University of Lublin and the work for the reactivation of pedagogy in the Catholic University of Lublin. In the second part, in view of her key achievements in the field of educational theory, I focus my analysis on defining the relation of the theory of upbringing to general pedagogy and social pedagogy, searching for and understanding the reasons for undertaking educational activities; developing the profiles of selected educators and their concept of education; tackling issues of norms and rules of education; analysis of statements about the educator as a subjective cause of education; finally, the responsibility of families, states and schools in the process of education.
Year
Volume
Issue
1
Pages
55-73
Physical description
Contributors
author
  • Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej, Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, memor@kul.pl
References
  • Biela, A. (1996), Słowo wstępne, „Roczniki Nauk Społecznych” 23 (2) (1996), s. 5.
  • Kukołowicz, T. (1978), Pomagamy w samowychowaniu, Warszawa: Nasza Księgarnia.
  • Kukołowicz, T. (1995), Pedagogika a teoria wychowania, w: Pedagogika ogólna. Tradycja - teraźniejszość - nowe wyzwania, T. Hejnicka-Bezwińska (red.), Materiały pokonferencyjne, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, s. 71-75.
  • Nowak, M. (2007), Kukołowicz Teresa, w: Leksykon pedagogiki religii podstawy-koncepcje-perspektywy, C. Rogowski (red.), Warszawa: Verbinum, s. 363-365.
  • Nowak, M. (2008), Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
  • Szewczak, I. (2015), Wychowanie jako pomoc życiowa w ujęciu Wolfganga Brezinki, Lublin: (nieopublikowana praca doktorska w posiadaniu promotor).
  • Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia (1996), T. Kukołowicz (red.), Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab972924-1d4a-401f-b5b3-4d0f753f7f05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.