PL EN


2017 | 5 (370) | 327-335
Article title

Tworzenie wartości w przedsiębiorstwach produkcyjnych a zjawisko planowego postarzania produktu

Content
Title variants
EN
Creating Value in Manufacturing Industry vs. Planned Product Obsolescence
RU
Формирование стоимости на производственных предприятиях и явление планируемого устаревания продукта
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja przejawów planowego postarzania produktu oraz dyskusja nad wpływem tego zjawiska na percepcję wartości produktu przez konsumentów. Problemem badawczym jest rozpoznanie, czy klienci są świadomi, że planowe postarzanie obniża poziom użyteczności produktu i skraca okres jego użytkowania oraz czy świadomość tego zjawiska traktowana jest przez konsumentów jako zmniejszenie wartości tworzonej przez przedsiębiorstwa produkcyjne. Wyniki przeprowadzonych wywiadów pogłębionych wskazują na znajomość zjawiska oraz jego przejawów wśród użytkowników. Paradoksalnie, świadomość planowego postarzania wpływa na wzrost zaufania do produktów droższych i wyższą ocenę wartości produktów, uważanych przez konsumentów za lepsze jakościowo.
EN
The purpose of this article is to identify the symptoms of planned product obsolescence and to discuss the impact of this phenomenon on the consumers’ perception of product value. The research problem is to identify whether customers are aware that the planned obsolescence reduces the level of utility of the product and shortens its life cycle, and whether consumers are aware of this phenomenon as a reduction of value created in manufacturing industry. The results of in-depth interviews indicate awareness of the phenomenon and its examples among the users. Paradoxically, awareness of the planned obsolescence has increased confidence in more expensive products and a higher value of products that consumers perceive as of better quality.
RU
Цель статьи – выявить проявления планируемого устаревания продукта, а также обсудить влияние этого явления на восприятие стоимости продукта потребителями Исследовательская проблема заключается в выявлении, осознают ли клиенты, что планируемое устаревание продукта сокращает период его использования, а также считается ли сознание этого явления ими как снижение ценности, создаваемой производственными предприятиями. Резуль- таты проведенных углубленных интервью указывают знание этого явления и его проявлений среди пользователей. Парадоксально сознание планируемого устаревания влияет на рост доверия к более дорогим продуктам и более высокую оценку стоимости продуктов, считаемых потребителями качественно лучшими.
Year
Issue
Pages
327-335
Physical description
Contributors
author
References
 • Bugdol M. (2011), Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i Praktyka, Difin, Warszawa.
 • Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A. (2006), Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo WN US, Szczecin.
 • Hamrol A., Mantura W. (2011), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hernas A., Gajda L. (2004), Systemy zarządzania jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Kall J., Sojkin B. (red.) (2006), Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Packard V. (2011), The Waste Makers, Ig Publishing, Singapur.
 • Ryś A. (2015), Planowane postarzanie produktów – analiza zjawiska w kontekście prawodawstwa europejskiego, „Handel Wewnętrzny”, nr 6.
 • Silverman D.(2009), Interpretacja badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skowronek I. (2012), Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy, Poltext, Warszawa.
 • Stoma M. (2012), Modele i metody pomiaru jakości usług, Wydawnictwo Q&R Polska Sp. z o.o., Lublin.
 • Szczepańska K. (2010), Budowa wartości klienta w zarządzaniu jakością, (w:) Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa.
 • Szumilak J. (red.) (2007), Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • [www1] http://www.investopedia.com/terms/p/planned_obsolescence.asp [dostęp: 20.03.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab9a97a1-2fbe-4f74-b9ee-7296a294d507
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.