PL EN


2015 | 215 | 104-118
Article title

Transformacja koncepcji marketingowych przedsiębiorstw turystycznych pod wpływem zmian w zachowaniach konsumentów

Content
Title variants
EN
The marketing concepts transformation of tourist companies under the influence of changes in consumer behavior
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcje marketingowe stosowane przez firmy turystyczne są determino-wane w znaczącym stopniu dynamicznymi przeobrażeniami zachodzącymi w zachowa-niach konsumentów. Wśród najważniejszych z nich trzeba wyróżnić narastającą indy-widualizację potrzeb nabywców, połączoną z aktywnym poszukiwaniem ekscytujących wrażeń oraz rosnącą wrażliwością na aspekty ochrony zdrowia i ekologii, a także ich „usieciowienie” i większe nastawienie kooperacyjne. Wielokierunkowość zmian wpływa na konieczność wdrażania przez firmy koncepcji i strategii marketingowych o charakterze hybrydowym, pozwalających integrować działania standardowe z wysoce zróżnicowanymi (a nawet spersonalizowanymi) w przestrzeni realnej oraz wirtualnej.
EN
The marketing concepts of tourist companies are largely determined by dy-namic changes in consumer behavior. Among the most important changes should be in-dicated a increasing individualization of consumer needs, combined with their desire to actively seek new and exciting experiences, a growing sensitivity to health and ecology problems and a more cooperative attitude, as well as the emergence of the networked consumers. Under the influence of these changes, tourist firms implement the hybrid marketing concepts and strategies. These concepts are characterized by a growing integration of the marketing standard activities with highly differentiated (and even person-alized) in the real and virtual space.
Year
Volume
215
Pages
104-118
Physical description
Contributors
References
 • Amster R. (2013), Six travel trends to watch in 2014 & beyond, http://www.travelmarket report.com/articles/Six-Travel-Trends-to-Watch-in-2014-Beyond (dostęp: 25.04.2014).
 • Bombol M., Słaby T. (2011), Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Botsman R., Rogers R. (2011), What’s mine is yours. How collaborative consumption is changing the way we live, HarperCollins, UK.
 • Conrady R., Buck M. ed. (2011), Trends and issues in global tourism 2011, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.
 • Credit Suisse (2013), Global Wealth Databook 2013, Zurich.
 • Elgin D., Mitchell A. (1977), Voluntary simplicity, „The Co-Evolution Quarterly” Summer. Euromonitor International (2013), WTM global trends 2013 report, London.
 • Gordon I. (2013), Managing the new customer relationship: Strategies to engage the social customer and build lasting value, John Wiley & Sons, Ontario.
 • IPK International (2013), ITB world travel trends report 2013/2014, Berlin.
 • Marconi J. (2005), Creating the marketing experience. New strategies for building rela-tionships with your target market, Thomson, Mason.
 • Millward Brown (2012), The Futures Company i Millward Brown SMG/KRC łączą swe doświadczenie i prezentują 10 dominujących w Polsce trendów konsumenckich, http://www.millwardbrown.com/ Libraries/Poland_News_Downloads/10trendow_ MBSMGKRC_ 26042012.sflb.ashx (dostęp: 28.04.2014).
 • Mróz B. (2009), Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społe-czeństwach [w:] B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wy-dawnicza SGH, Warszawa.
 • Otto J.E., Ritchie J.R. (1996), The service experience in tourism, „Tourism Management”, Vol. 17, No. 3.
 • PARP (2013), Raport Desk Research na temat profilu dojrzałego konsumenta realizo - wanego w ramach projektu „MMP dostawcą usług dla osób starszych”, Wrocław.
 • Pine B.J., Gilmore J.H. (1998), Welcome to the experience economy, „Harvard Business Review” July-August.
 • Polska Organizacja Turystyczna (2012), Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2012, Warszawa.
 • Scholz L. (2014), Brand management and marketing of luxury goods, Diplomica Verlag, Hamburg.
 • Sundararajan A. (2013), From zipcar to the sharing economy, „Harvard Business Review” January.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abc46e4c-165b-417e-8391-9f9a9682de7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.