PL EN


2016 | 64 | 1: Literatura polska | 173-185
Article title

Teksty uruchamiane. Koncepcje performatywne w badaniu poezji cybernetycznej Leszka Onaka

Title variants
EN
Texts Set in Motion. Performative Conceptions in the Study of Leszek Onak’s Cybernetic Poetry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę badań literaturoznawczych nad nowym zjawiskiem literackim, jakim jest w Polsce poezja cybernetyczna. Szczegółowym przedmiotem badań stają się utwory Leszka Onaka – jednego z głównych twórców tego nurtu. Autor artykułu proponuje, by – ze względu na innowacyjny charakter literatury wykorzystującej nowe media – tradycyjną metodologię literaturoznawczą opartą na interpretacji wzbogacić o koncepcje performatywne. Stara się udowodnić, że dzięki takiej perspektywie pozornie pozbawione treści utwory poddają się interpretacji. Podkreślone zostaje znaczenie działania i ruchu, które są podstawowymi właściwościami utworów poezji cybernetycznej. Interpretacji zostaje poddany także utwór jako akt – performatywny gest twórcy.
EN
The present paper tackles the issue of studies of the new literary phenomenon, that is cybernetic poetry in Poland. The works by Leszek Onak, one of the main representatives of this current, are a special subject of the study. The author of the article suggests that – due to an innovative character of the literature that uses the new media – the traditional methodology of literary studies should be enriched with performative conceptions. He tries to prove that owing to such a perspective works that apparently are devoid of any content may be interpreted. The significance of action and motion is emphasized, that are the basic properties of cybernetic poetry works. Also a literary work as an act – an author’s performative gesture – is subjected to interpretation.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abd66a12-a63f-44f2-9707-42b387c12403
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.