PL EN


2011 | 1(17) | 161-169
Article title

Use of renewable energy carriers in development of the region of Eastern Slovakia

Content
Title variants
SK
Využitie ONE pri rozvoji regiónu východného Slovenska
Languages of publication
SK EN
Abstracts
EN
One of the key factors of agricultural production is the more efficient use of biomass, which significantly contributes to improving the economic and social situation in economically disadvantaged regions including Eastern Slovakia. The potential of biomass, which in Slovakia is unused, represents more than 163 PJ of energy. In addition to the power potential that the biomass hides in itself, there is also a significant multiplier effect, which is creating new jobs, establishment of partnerships in business, support in science and research, a network of energy, energy without crisis and a significant contribution to environmental protection.
SK
Jedným z kľúčových faktorov zefektívnenia poľnohospodárskej výroby, je využitie biomasy, čo môže významne prispieť aj k zlepšeniu ekonomickej a sociálnej situácie v ekonomicky znevýhodnených regiónoch, medzi ktoré východné Slovensko patrí. Potenciál biomasy, ktorý je na Slovensku nevyužívaný, predstavuje vyše 163 PJ energie. Okrem významného energetického potenciálu, ktorý biomasa v sebe ukrýva, je biomasa aj významným multiplikačným efektom, ktorého využitie predstavuje vytváranie nových pracovných miest, vznik partnerstiev v oblasti podnikania, podporu v oblasti vedy a výskumu, vznik sietí energií, energiu bez kríz a významný príspevok k ochrane životného prostredia.
Year
Issue
Pages
161-169
Physical description
Dates
printed
2011-06
Contributors
author
 • University of Economics in Bratislava, Department VVICB Kapušany
References
 • Energetická politika. [online, accessed: 2010-02-08]. Available from Internet: http://www.economy.gov.sk/energeticka-politika-sr-5925/127610s.
 • Kehér K. 2006. "Koncepcie rozvoja miest a obcí v oblasti tepelnej energetiky, hľadanie optimálnych riešení". In: Zborník referátov z medzinárodného workshopu a prezentácie na CD-ROM. Bardejovské kúpele and Zemplínska Šírava. ISBN 80-225-2276-7.
 • Klimatická zmena, obnoviteľné zdroje energie, biomasa, znečistenie atmosféry a skleníkové plyny. [online, accessed: 2010-12-10]. Available from Internet: kmkmd.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/20_20_20.doc.
 • Ministerstvo hospodárstva SR. 2007. Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR. Ministerstvo hospodárstva. [online, accessed: 2010-02-10]. Available from Internet: http://www.sea.gov.sk/energeticke_aktivity/legislativa _predpisy_sr/strategia_oze.pdf.
 • Obnoviteľné zdroje energie. [online, accessed: 2011-02-15]. Available from Internet: http://www.biomasa-info.sk/docs/02jandacka_s.pdf.
 • Pepich Š. 2010. "Príspevok biomasy k energetike". Roľnícke Noviny, vol. 40, p. 9. ISSN 1335-440X.
 • Polák M., Kocák V. 2007. "Multiplikačný efekt z využitia biomasy". In: Zborník referátov z Medzinárodnej vedeckej konferencie “Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách strednej a východnej Európy”. Zemplínska Šírava, pp. 73–79. ISBN 978-80-225-2496-4.
 • Polák M. 2006. "Koncepcia rozvoja ONE na báze biomasy v Košickom a Prešovskom kraji". Zborník referátov z medzinárodného workshopu a prezentácie na CD-ROM. Bardejovské kúpele and Zemplínska Šírava, pp. 17–32. ISBN 80-225-2276-7.
 • Popławski Ł. 2009. Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-16113-2.
 • Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie SR Bratislava. [online, accessed: 2010-02-11]. Available from Internet: http://www.sea.gov.sk/energeticke_aktivity/legislativa_predpisy_sr/strategia_oze.pdf.
 • Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR. [online, accessed: 2011-06-20]. Available from Internet: www.economy.gov.sk/strategia-vyssieho-vyuzitia-oze.../128005s.
 • Stratégie energetickej bezpečnosti SR. [online, accessed: 2010-02-8]. Available from Internet: http://web.tuke.sk/fei-kee/doc/Strategia_energetickej_bezpecnosti_SR_do_r2030.pdf.
 • Tradičné a obnoviteľné zdroje energie. [online, accessed: 2010-12-22]. Available from Internet: http://kekule.science.upjs.sk/chemia/sutaz/zdroje_energie.pdf.
 • Úrody. [online, accessed: 2011-02-11]. Available from Internet: http://www.polnohospodarska biomasa.sk/index.php?c=5.1.2.
 • Viglasky J., Suchomel J., Laugov A.N., Geffert P. 2006. "Regionálne prírodné zdroje energie neobnoviteľné i obnoviteľné, ich racionálne využívanie". Zborník referátov z medzinárodného workshopu a prezentácie na CD-ROM. Bardejovské kúpele and Zemplínska Šírava, pp. 33–42. ISBN 80-225-2276-7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abe514ce-91c8-4579-bb3b-b36503ac6ef4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.