PL EN


2018 | 538 | 390-401
Article title

Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie na przykładzie działalności firmy World Courier

Authors
Content
Title variants
EN
Internal communication in a company on the example of the World Courier firm
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Komunikacja to dwustronny proces polegający na dzieleniu się informacją oraz wymianie informacji. Komunikacja wymaga zarówno słuchania, jak również rozmawiania. Proces komunikacji stanowi podstawę funkcjonowania każdej instytucji. Jest ważnym elementem podejmowanych działań, a jego niska efektywność oddziałuje negatywnie na skuteczność całej firmy. Podstawowym jej zadaniem w działającej firmie jest możliwie regularne informowanie pracowników o planach przedsiębiorstwa, planowanych inwestycjach, zmianach w niej zachodzących, sukcesach czy niepowodzeniach. Konkurencyjność przedsiębiorstw w coraz większym stopniu uzależniona jest od informacji uzyskiwanej w procesie komunikacji. Orientacja na wiedzę zmienia istotę funkcjonowania przedsiębiorstwa, które gromadzi potencjał kompetencji, informacje, a także szanse tworzone przez otoczenie. Proces komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwach w obecnych czasach jest coraz bardziej fundamentalny i znaczący. Artykuł opisuje komunikację wewnętrzną w firmie World Courier – światowej firmie działającej w obszarze logistyki.
EN
Communication is a two-way process of sharing information and exchanging information. Communication requires both listening and talking. The communication process is the basis for the functioning of very institution. It is an important element of undertaken actions, and its low effectiveness has a negative impact on the effectiveness of the whole company. Its basic task in a functioning company is to inform employees as regularly as possible about the company’s plans, planned investments, changes taking place in it, successes or failures. The competitiveness of enterprises increasingly depends on the information obtained in the communication process. Knowledge orientation changes the essence of the company’s functioning, which gathers the potential of competences, information and opportunities created by the environment. The process of internal communication in enterprises nowadays is more and more fundamental and significant. The article describes internal communication in World Courier company − a global company operating in the field of logistics.
Contributors
author
References
  • Błaszczak A., 2009 Ważne informacje lepiej usłyszeć od szefa, Dodatek do „Rzeczpospolitej”, Ekonomia & Rynek, nr 17.
  • Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A., 2009, Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą, Difin, Warszawa.
  • Catmull E., 2009, Jak Pixar wyzwala kreatywność zespołową, Harvard Business Review Polska, wrzesień.
  • Fazlagić J., 2011, Dzielenie się wiedzą wg psychologii ewolucyjnej i ekonomii behawioralnej, Problemy Jakości, kwiecień.
  • Glińska-Neweś A., 2007, Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.
  • Makowiec M., Matusiński W., 2009, Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji, [w:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abe5918d-e8f7-4ebf-9bad-2bb3f9ff21ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.