PL EN


2013 | 1(80) | 61-70
Article title

Metody wspomagające ewaluację projektów edukacyjnych w edukacji ustawicznej

Content
Title variants
EN
Methods supporting evaluation of educational projects
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Experience from evaluation of research projects realised in Poland and abroad shows that it is not possible to indicate all-purpose methods ensuring efficient and effective realisa-tion of such projects. Depending on the evaluation type (ex-ante, on-going, mid-term, ex-post, follow-up), different methods are selected, depending on the kind of decision (e.g. operational or strategic decisions). In the paper the author presents two methods – the metaplan and the commercial potential assessment, which can be applied in the evaluation process of educational projects on different stages of the evaluation. The metaplan, as a method which engages all participants to take part in a discussion, enables a quick deci-sion related to activities undertaken in the project. The commercial potential assessment method enables the identification of commercialisation opportunities for educational pro-ducts developed in the projects. In the article the author underlines that the application of the metaplan and the commercial potential assessment methods contributes to the im-provement of efficiency and effectiveness of tasks undertaken within educational projects
PL
Ewaluacja projektów edukacyjnych jest integralną częścią polityki edukacyjnej, zwłaszcza jej planowania i wdrażania. Jednakże jest ona zazwyczaj postrzegana jako badanie końcowe efektów uzyskanych w ramach projektów, poziomu skuteczności osiągnięcia zaplanowanych celów, efektywności kosztowej oraz czasu wdrożenia do gospodarki, a nie jako ciągłe badanie działań podejmowanych w projekcie. Sukces programów edukacyjnych zależy natomiast od wielu czynników, z których nie wszystkie mogą być ocenione tylko na zakończenie realizacji projektu, ale muszą być badane również w czasie jego trwania
Contributors
References
 • Arnold E., Mannik K., Rannala R., Reid A., Bayer B., Ljungstrom S. (2008), Mid-term evaluation of the Competence Centre Programme. Tallinn.
 • Bednarczyk H., Łopacińska L., Charraud A.M. (2008), Vocational education in the con-text of the European Qualifications Framework. ITeE – PIB, Commission Nationale de la Certification Professionnelle.
 • Bennett J. (2003), Evaluation methods in research. Continuum, Londyn.
 • Charles B., Kumpina E., Ruciene J., Hanemann B., Łopacińska L. (2009), Intercultural toolkit for adult educators, Institute for Sustainable Technologies – National Research In-stitute, Radom.
 • Dobson A., Murill M., Johnstone R. (2010), Bilingual education project pain. Evaluation report. British Council.
 • Ekiert K. (2006), Ewaluacja w administracji publicznej. Funkcje, standardy i warunki stosowania. Warszawa.
 • Gamota G., Bentley W., Colwell R.R., Herer P.J., Kahaner D., Kusuda T., Lee J., Rowell J.M., Young L. (1999), Japan’s ERATO and PRESTO. Basic Research Programs.
 • Gąsiorek K., Krzyżyk D., Synowiec H. (2010), Funkcje i struktura oraz język podręczni-ków do kształcenia zawodowego. Przewodnik dla autorów i wydawców. Warszawa.
 • Jakobsen L., Erdal T., Knudsen P. E., Hvidberg M. (2002), Evaluation of the Programme for Interdisciplinary Materials Research Consortia. Oxford Research.
 • Kierzkowski T. (2002), Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze spo-łeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Łopacińska L., Bednarczyk H. (2008), Evaluation, verification and dissemination of ICT learning methodologies for adult people from rural areas – the international conference in Barcelona, [w]: Bednarczyk H., Baixeras L., Łopacińska L.: Innovative technologies in digital learning for adult people from rural areas.
 • Łopacińska L. (2011), Ponadstandardowe metody ewaluacji strategicznych programów badawczych. Problemy Eksploatacji 3/2011.
 • Łopacińska L.: Model procesu ewaluacji strategicznych programów badawczych w ob-szarze innowacji technicznych (praca doktorska).
 • Mandes S. (2008), Metody jakościowe w ewaluacji, [w]: Olejniczak K., Kozak M., Le-dzion B. (red.): Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akade-micki, Warszawa.
 • Mazurkiewicz A. (2006), Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004–2008. Raport. ITeE – PIB.
 • McDavid J.C., Hawthorn L.: Program evaluation and performance measurement: an introduction to practice. Sage publication, Londyn 2006.
 • Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului (2007), Curriculum Liceu Tehnologic, Cali-ficarea: Tehnician Mecatronist. Centrul Naţional Pentru Dezvoltarea Invăţământului Pro-fesional şi Tehnic Unitatea de Implementare a Proiectelor PHARE VET.
 • Patton Quinn M. (2002), Qualitative research and evaluation methods. Sage Publications, Londyn.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2010), Ocena efektywności i skuteczności programu Bon na innowacje – raport końcowy, Warszawa.
 • Sartorius W. (2009), Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy w Pol-sce Wschodniej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Piech K. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce. E-mentor nr 4(6).
 • Sigurd B. (1975), Struktura języka. Zagadnienia i metody językoznawstwa współczesnego. Warszawa.
 • Synowiec H. (2007), Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język. Kraków.
 • Widła Ł. (2008), Zastosowanie metod ilościowych w ewaluacji, [w]: Olejniczak K., Ko-zak M., Ledzion B. (red.): Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcz-nik akademicki, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abe5df9e-6ffb-4954-948d-75c86a29bda2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.