PL EN


2017 | 21 | 157-162
Article title

Germans as the explorers of the North Caucasus in the second half of the 18th– beginning of the 19th century

Title variants
RU
Немцы как исследователи северного Кавказа с второй половины XVIII в. по начало XIX в.
PL
Niemcy jako badacze północnego Kaukazu od drugiej połowy XVIII w. do początku XIX w.
Languages of publication
EN
Abstracts
RU
В период сo второй половины XVIII в. по начало XIX в. формировались исследования Кавказа. Это было начало научного подхода к региону и время формирования его концепции в исторических науках. Процесс «приобретения знаний на тему нового региона» сопровождался колонизацией новых земель и определением южных границ российского государства. Важным является обсуждение военно-политического значения экспедиций, которые способствовали не только ознакомлению с историей и культурой народов «нового региона», но также в некоторой степени, его интеграции в структуры Российской империи.
PL
W okresie od drugiej połowy XVIII w. do początku XIX w. formowały się studia kaukaskie. Był to początek naukowego spojrzenia na region i czas tworzenia jego koncepcji w naukach historycznych. Procesowi „zdobywania wiedzy na temat nowego regionu” towarzyszyła kolonizacja nowych ziem oraz ustalanie południowych granic państwa rosyjskiego. Ważne jest rozważenie militarno-politycznego znaczenia ekspedycji, które przyczyniły się nie tylko do poznania historii i kultury ludów „nowego regionu”, lecz także do pewnego stopnia do jego integracji ze strukturą imperium rosyjskiego.
Keywords
Year
Volume
21
Pages
157-162
Physical description
Contributors
  • Head of the Department of History of Russia of the North-Caucasian Federal University
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abea99db-c1e7-47a3-a06b-6cbaf761ed5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.