PL EN


2020 | 9 (22) nr 1 | 183-191
Article title

Narodziny obowiązkowych ubezpieczeń nieruchomości kościelnych na ziemiach polskich

Content
Title variants
EN
The Establishment of Compulsory Insurance of Church Properties in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Idea obowiązkowego ubezpieczania budynków kościelnych od ognia została wprowadzona na ziemiach polskich na większą skalę w 1803 r. Jako pierwszy zastosował ją w praktyce zaborca pruski, jednak po utworzeniu Królestwa Polskiego zachowano przymusowe ubezpieczenia od pożarów na tych ziemiach podległych teraz władztwu rosyjskiemu. W ten sposób na znacznym obszarze ziem polskich pod zaborami rozciągnięto tytułowy obowiązek, przyzwyczajając ludność do nowych sposobów zabezpieczania swojego majątku przed skutkami nagłych i niespodziewanych zdarzeń losowych. Po utworzeniu niepodległego państwa polskiego obowiązkowe ubezpieczenia nieruchomości kościelnych od ognia zostały uznane za normę obowiązującą na przeważającym obszarze kraju. Wyjątkiem pozostawały ziemie dawnego zaboru pruskiego, które nie zostały objęte przymusem asekuracji budowli od ognia.
EN
The idea of compulsory fire insurance for church buildings was introduced in Poland on a larger scale in 1803. It was the first to use it in practice by the Prussian invaders. Following the establishment of the Kingdom of Poland, compulsory fire insurance was maintained just in the lands under Russian rule. In this way, the title obligation to insure one’s property against the consequences of sudden and unexpected random events was extended under the partitions. Following the establishment of an independent Polish state, compulsory fire insurance of church property was recognized as the norm in force in most of the country. The exception were the lands of the former Prussian partition, which were not covered by the compulsion to protect the building from fire.
Contributors
 • Katedra Historii Ustroju i Prawa, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska, wbednaruk@kul.pl
References
 • Bednaruk, Waldemar. 2018. „Wpływ ubezpieczeń na rozwój transportu morskiego w epoce wczesnonowożytnej.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 11, nr 2:19-27.
 • Bednaruk, Waldemar. 2019. Przestępczość ubezpieczeniowa w międzywojennej Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Chomicz, Bolesław. 1921. Opinja p. Prezesa Wzajemnej Instyt. B. Chomicza o Przymusie i Monopolu Ubezpieczenia. Warszawa: Nakładem Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.
 • Dębski, Jan. 1958. „Z historii walk o społeczny charakter instytucji ubezpieczeń.” W 150 lat ubezpieczeń w Polsce, red. Eugeniusz Kreid, t. 1, 195-208. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Gospodarcze.
 • Kasperski, Wojciech. 2019. System ubezpieczeń gospodarczych w międzywojennej Polsce. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Kumor, Bolesław. 1985. Historia Kościoła. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Mayzel, Bronisław. 1900. Przegląd historyczny rozwoju instytucyj ubezpieczeń w Królestwie Polskim. Warszawa: Nakładem autora. Skł. gł. w Księgarni i Składzie Nut Konstantego Treptego.
 • Sangowski, Tadeusz. 1988. „Rozwój ubezpieczeń gospodarczych na ziemiach polskich w latach 1803-1945.” W 185 lat ubezpieczeń gospodarczych w Polsce, red. Tadeusz Sangowski, 9-28. Warszawa: Wydawnicza Oficyna Drukarska Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu.
 • Smoleński, Władysław. 1886. Rządy pruskie na ziemiach polskich. Warszawa: Nakładem Redakcyi Biblioteki Umiejętności Prawnych.
 • Szczęśniak, Marian. 2003. Zarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich. Warszawa: Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości.
 • Wysznacki, Konstanty. 1926. Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych w historycznym rozwoju. Przyczynek do dziejów ubezpieczeń publicznych w Polsce. Warszawa: Nakładem Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.
 • Zarębski, Franciszek. 1934. „Zagadnienie taryfowe w przymusowem ubezpieczeniu budowli od ognia.” W Działalność Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w latach 1926-1933, red. Władysław Strzelecki, 51-90. Warszawa: Nakładem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abeab3af-bdb1-44dc-a35f-d0d69e36da88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.