PL EN


2014 | 38 | 391-400
Article title

Znaczenie spółdzielni telekomunikacyjnej w rozwoju środowisk wiejskich woj. podkarpackiego na przykładzie Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące

Content
Title variants
EN
The Importance of Telecommunication Cooperatives in the Development of Rural Areas in Podkarpackie Province – Example of the Telecommunication Cooperative “WIST” in Łąka
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Za siłę przyczyniającą się do rozwoju lokalnego uważa się przedsiębiorcze działania podejmowane przez daną społeczność lokalną. Typowym przykładem grupowego działanie są formy spółdzielcze. Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące świadczy usługi od 1991 roku jako jeden z pierwszych niezależnych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Spółdzielnia zapewnia standardowe rozmowy abonamentowe, łącza szerokopasmowego dostępu do Internetu, dostęp do tele-wizji cyfrowej oraz usługi w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego. Spółdzielnia zapewnia miej-sca pracy dla lokalnej społeczności, swoim zasięgiem obejmuje siedem gmin woj. podkarpackiego, dociera ze swoją ofertą do kilkunastu tysięcy odbiorców, przez co przyczynia się do rozwoju regionu. Wpływa na integrację społeczną i efektywne wykorzystanie środków finansowych udziałowców. Spół-dzielnie można wykorzystać do rozwiązywania wielu współczesnych problemów rozwojowych. Spółdzielnie są ważnym czynnikiem w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju międzyludzkich więzi. Inicjatywa wspólnoty lokalnej oraz sprzyjające warunki rozwoju usług telekomunikacyjnych na terenach wiejskich były czynnikiem prowadzącym do rozwoju spółdzielni. Jednak barierami rozwoju jest słaba siła nabywcza i ubóstwo regionu, w którym działa spółdzielnia. Odpowiadając na potrzeby rynku spółdzielnia stale się rozwija poszerzając zakres świadczonych usług.
EN
The entrepreneurial actions taken by a given community are considered a strength contrib-uting to local development. A typical example of collective actions are cooperative forms. The aim of the study is to present the Telecommunication Cooperative "WIST" in Łąka, which provides services since 1991 as one of the first independent telecommunication operators in Poland. The cooperative provides standard telephone line rental, broadband Internet access, access to digital television and telecommunications' construction services. The cooperative provides jobs for the local community, its range includes seven municipalities of Podkarpackie province, it reaches several thousand customers, which contributes to the development of the region. The cooperative affects social integration and efficient use of shareholders' funds. Cooperatives can be used to solve many of today's development problems. Cooperatives are an important factor in the development of civic society, development of interpersonal relationships. The initiative of the local community and favorable conditions for the development of telecommunication services in rural areas were a factor leading to the development of cooperatives. However, barriers to development include weak purchas-ing power and poverty of the region in which the cooperative operates. Responding to the needs of the market the cooperative constantly evolves by expanding the range of services provided.
Year
Issue
38
Pages
391-400
Physical description
Contributors
author
author
 • Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Admowicz M., 2009, IV Kongres spółdzielczości jako drogowskaz działań i rozwoju w la-tach 2009–2013, Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy, nr 1, Krajowa Rada Spół-dzielcza, Warszawa.
 • Brzozowski B., 2008, Podstawy gospodarki spółdzielczej. Wybrane zagadnienia, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.
 • Chyra-Rolicz Z., 2013, Spółdzielczość jako element społecznej gospodarki rynkowej. Wspieranie inicjatyw założycielskich, Ekonomia Społeczna, Półrocznik nr 2, Wy-dawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Admini-stracji Publicznej, Kraków.
 • Czudec A., 2009, Czynniki kształtujące spójność ekonomiczną i społeczną regionu [w:] Możliwości i bariery rozwoju regionu, red. A. Czudec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Dyka S., Grzegorzewski P., 2000, Zarządzanie spółdzielnią, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Grzybek M., Woźniak M., 2013, Telefonizacja – nowe formy działalności spółdzielczej na wsi [w:] Spółdzielczość rolnicza w gospodarce rynkowej (doświadczenia i przyszłość), red. E. Pudełkiewicz, Z.T. Wierzbicki, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa.
 • Piechowski A., 2013, Wartości i zasady spółdzielcze a społeczeństwo obywatelskie i gospo-darka społeczna, Ekonomia Społeczna Półrocznik nr 1, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Pudełkiewicz E., 1999, Spółdzielczość wiejska, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa.
 • Strużek B., 1996, Czynniki kształtujące image (wizerunek) współczesnej spółdzielczości w Polsce, Vademecum Spółdzielczości, Warszawa.
 • Ślusarz G., 2007, Przedsiębiorczość jako forma przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich [w:] Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, red. A. Czudec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Zając D., 2007, Znaczenie ekonomicznych cech lokalnego środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości i wdrażania innowacji [w:] Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, red. A. Czudec, Wydawnictwo Uniwer-sytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Ziółkowski M., Goleń M., 2003, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym [w:] Za-rządzanie gospodarką i finansami gmin, red. H. Sochacka-Krysiak, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
 • www.pkt.pl/wist-sp%C3%B3%C5%82dzielnia-telekomunikacyjna/100295288/
 • 5-1(dostęp 10.09.2013).
 • www.wist.com.historia (dostęp 10.09.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abeebac2-bed2-438b-8a45-8161d6e4bb4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.