PL EN


2016 | Acta Iuris nr 14 |
Article title

Wykładnia logiczna artykułu 199a ustawy Ordynacja podatkowa

Authors
Title variants
EN
Logical interpretation of law refer to article 199a of Tax Ordinan
Languages of publication
Abstracts
PL
W razie wątpliwości co do charakteru prawnego danej czynności prawnej, której stroną jest podatnik, organ podatkowy może wystąpić o ustalenie przez sąd istnienia stosunku prawnego, takie działanie ma uniemożliwić podatnikom dokonywanie czynności pozornych w celu zmniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku. W tekście dokonana została analiza przepisów procedury podatkowej oraz cywilnej (także cywilnego prawa materialnego) przy pomocy wykładni logicznej, polegającej na ustaleniu sensu (istoty) norm prawnych w oparciu o rozumowanie prawnicze. Podjęta została także próba określenia skutków pozorności czynności prawnej dla podatnika w zakresie możliwości wzruszenia decyzji ostatecznej, dotyczącej wysokości jego podatku oraz zdefiniowania przesłanek wyłączających możliwość wniesienia przez organ podatkowy powództwa o ustalenie istnienia stosunku prawnego.
EN
In case of doubt as to the legal nature of the legal action, which is a taxable person, the tax authority may request the Court to determine the existence of a legal relation/ Such action is to prevent taxpayers making apparent steps to reduce the tax base or tax amounts. The author makes analysis of the provisions of the civil and tax procedures (also civil substantive law) with the help of logical interpretation of the meaning of legal norms on the basis of the legal reasoning. Taken will also attempt to determine the effects of the legal action’ apparentness for the taxpayer in respect of the possibility of emotions the final decision concerning the amount of tax it and define the conditions for exemption from the possibility of bringing an action by the tax authority to establish the existence of a legal relation.
Contributors
author
References
 • Andrzejewska-Czernek I., Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 • Bieranowski A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 października, V CKN 631/00, „Rejent” 2002, nr 11.
 • Boroszowski P., Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2011.
 • Brzeziński B., Glosa do wyroku NSA z dnia 29 maja 2002 r., III SA 2602/00, „Przegląd Orzeczniczwa Podatkowego” 2003, nr 1.
 • Brzeziński B., Koncepcja praw podatnika i ich ochrony jako przedmiot badań naukowych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2005, nr 1.
 • Brzeziński B., Kostecki A., Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego, Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruń 1998.
 • Chłopecki A., Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym (rozważania na kanwie „toksycznych opcji”), „Przegląd Prawa Handlowego” nr 7.
 • Collins H., Standard Contract Terms in Europe, Amsterdam 2008.
 • Couzin R., Corporate Residence and International Taxation, Amsterdam 2002.
 • Filipczyk H., Kwalifikacja cywilnoprawna czynności art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej, „Prawo i Podatki” 2007, nr 12.
 • Fojcik-Mastalska E., Mastalski R., Problemy tworzenia prawa podatkowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iurica” 1992, z. 54.
 • Gomułkowicz A., Małecki J., Ex iniuria non oritius ius. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Poznań 2003.
 • Hanusz A., Zasada autonomii woli stron stosunków cywilnoprawnych w świetle prawa podatkowego, „Państwo i Prawo” 1998, nr 12.
 • Harla A.G., Ważność umowy zawartej z osobą fizyczną, która przy zawarciu umowy podała się za kogoś innego, „Palestra” 2002, nr 11–12.
 • Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, red. M.Goettel, M. Lemmonier, Warszawa 2011.
 • Jankowski J., Podpis elektroniczny w obrocie prawnym, Warszawa 2007.
 • Jedlińska A., Zasada swobody umów a ważność czynności prawnej, „Rejent” 2003, nr 5.
 • Jedliński A., Pozorność jako wada czynności prawnej i konsekwencje prawne pozorności, „Rejent” 2005, nr 5.
 • Jędrzejewska A., Pisemna forma oświadczenia woli a automatyzacja obrotu prawnego, „Państwo i Prawo” 1993, nr 1.
 • Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, Toruń 2001.
 • Karczyński Ł., Opodatkowanie przekształceń spółek, Warszawa 2011.
 • Karwat P., Czy organy podatkowe powinny toczyć spory cywilne z podatnikami, „Prawo i Podatki” 2006, nr 10.
 • Kiełkowski T., Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej, Warszawa 2012.
 • Knypl T.M., Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym i handlowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997, Nr 8.
 • Krawiec G., Fałszywość dowodów jako podstawa wznowienia postępowania podatkowego (art. 240 § 1 pkt. 1 Ordynacji podatkowej), „Finanse Komunalne” 2008, nr 10.
 • Mastalski R., Kontrowersyjne zagadnienia nowelizacji ordynacji podatkowej, „Przegląd Podatkowy” 2005, nr 8.
 • Mularski K., Czynności podobne do czynności prawnych, Warszawa 2011.
 • Mularski K., Pozorność oświadczenia woli. Zarys problematyki semiotycznej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007, nr 3.
 • Nowak T., Kompetencje organów podatkowych w zakresie ustalania skutków podatkowych czynności prawnej adekwatnych do zamierzonego i zrealizowanego rezultatu gospodarczego, „Przegląd Podatkowy” 2008, nr 12.
 • Oleszko A., Pytania i odpowiedzi, „Rejent” 2000, nr 2.
 • Ordynacja podatkowa zagadnienia proceduralne, red.M. Popławski Białystok 2011.
 • Pakula D.B., Lataif L.P., Judical Review of Administrative Immigration Decision. Can the doctrine of „Eiusdem Generis” save it from extinction?, „Florida Bar Journal” 2004, vol. 78.
 • Pecyna M., Merger clause jako zastrzeżenie wyłączności dokumentu, klauzula integralności umowy, reguła wykładni umowy, Warszawa 2013.
 • Radzikowski K., Prawo podatkowe a czynności niemogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, „Państwo i Prawo” 2008, z. 1.
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009.
 • Sobolewski P., Kontrowersje wokół pojęcia nieistnienia i nieważności czynności prawnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 5.
 • Stefanicki R., Dobre obyczaje w prawie polskim, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 5.
 • Szubiakowski M., Wznowienie postępowania, „Przegląd Podatkowy” 2003, nr 12.
 • Światła F., Nieważność czynności prawnej a autonomia prawa podatkowego, „Monitor Podatkowy” 2002, nr 4.
 • Tobor Z., W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ac146684-db99-4cba-9377-f4c5c4fdda7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.