Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 4(18) | 5-11

Article title

Problematyka metodologiczna studiów regionalnych

Content

Title variants

EN
Methodological Problems in Regional Studies

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Praca ta stanowi wprowadzenie do problematyki metodologicznej studiów regionalnych. Składa się z trzech części. Pierwsza część omawia charakter studiów regionalnych, do których zalicza się Regional Science jako reprezentacyjną formę instytucjonalno-akademicką tych studiów. Część druga przedstawia koncepcje i wzorce metodologiczne występujące w naukach społecznych w postaci dwóch modeli, które mogą stanowić podstawę analizy metodologicznej studiów regionalnych: modelu empirycznego i modelu humanistycznego. Oba te modele proponuje się traktować jako komplementarne. Część trzecia zawiera charakterystykę metodologiczną studiów regionalnych obejmującą: 1) dziedzinę i pole badań studiów regionalnych, 2) metody postępowania badawczego oraz 3) charakter wiedzy.
EN
The article is an introduction into methodological problems in regional studies. It consists of three parts. The first discusses the nature of regional studies, which include Regional Science as their institutional-academic representative form. The second presents methodological conceptions and standards to be found in social science in the form of two models that can provide a basis for a methodological analysis of regional studies: empirical and humanistic. It is suggested that the two models be treated as complementary. The third part gives a methodological characterisation of regional studies embracing: (1) the domain and field of inquiry of regional studies, (2) methods of the research procedure, and (3) the nature of knowledge.

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych; Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

References

 • Benton T., Craib L, 2001, Philosophy of Social Science: Philosophical Foundations of Social Thought, New York: Palgrave.
 • Bunge M., 1996, Finding Philosophy in Social Science, New Haven-London: Yale Univ. Press.
 • Chojnicki Z., 1983, "Methodological problems in regional science" (w:) A. Kukliński, J.G. Lombooy (red.), Dilemmas in Regional Policy, Berlin, New York, Amsterdam: Mouton Publ. s. 25-43.
 • Chojnicki Z., 2001, "Dualizm metodologiczny w geografii społeczno-ekonomicznej" (w:) H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 17-25.
 • Chojnicki Z., 2002, "Wyjaśnianie w geografii społeczno-ekonomicznej w ujęciu relacjonistycznym" (w:) H. Rogacki (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowania metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 11-23.
 • Chojnicki Z., 2003, "Koncepcje i zastosowania metafory w geografii społeczno-ekonomicznej" (w:) H. Rogacki (red.), Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 11-20.
 • Dziewoński K., 1992, Pluralizm i eklektyzm w polskiej myśli geograficznej (w:) Z. Chojnicki (red.), Studia geograficzne przemian społeczno-gospodarczych, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z. 159, s. 7-12.
 • Feyerabend P.K., 1975, Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, London: New Left Books, tłum. pol. S. Wiertelewski, Przeciw metodzie, 1996, Wrocław: Siedmiróg.
 • Isard W., 1969, General Theory. Social, Political, Economical and Regional, Cambridge: MIT Press.
 • Sulek A., 2002, Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ac23046d-4033-4d72-b111-e4854f7b3267
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.