PL EN


2014 | 4(21) | 86-98
Article title

Zarządzanie publiczne – próba systematyzacji koncepcji

Content
Title variants
EN
Public management – attempt of concepts systematization
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The present article is an attempt at systematizing the most important management conceptions concerning public management. The starting point for this was the determination of the significance of the “public management” term and pointing at its multidimensional character. Further on the author makes a review of the opinions regarding the genesis of the public management, and then he goes on to present briefly the development of this discipline from the historical perspective. The last part of the article contains the foundations of two contemporary streams of public management, i.e. new public management and public governance.
Year
Issue
Pages
86-98
Physical description
Contributors
References
 • Boć J. (red.), 2004, Administracja publiczna, Kolonia Limited.
 • Cooke M.L., 1915, Scientific Management of the Public Business, The American Political Science Review, vol. 9, no. 3.
 • Cyfert S., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A., 2014, Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, Organizacja i Kierowanie, nr 1 (161).
 • DAC, 1993, Orientations on Participatory Development and Good Governance, OECD, Paris.
 • Depre R., Hondeghem A., Bodiguel J., 1996, Public servants in transition?, [w:] Farnham D., Horton S., Barlow J., Hondeghem A. (red.), New Public Managers in Europe, Macmillan Press, London.
 • Dunleavy P., Hood C., 1994, From old public administration to New Public Management, Public Money and Management, July-September.
 • Glińska B., Kuc B. R., Szczepankowski P., 1996, Zarządzanie strategiczne – geneza, rozwój, priorytety, Warszawa.
 • Górski G., 2001, Historia administracji, Wydawnictwo Prawnicze, LexisNexis, Warszawa.
 • Hausner J., 2008, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Hausner J., 2002, Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, [w:] Maroda M. (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Izdebski H., 2003, Badania nad administracją publiczną, [w:] Hausner J. (red), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Izdebski H., 2006, Introduction to Public Administration and Administrative Law, Liber, Warszawa.
 • Izdebski H., Kulesza M., 1999, Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 • Jessop B., 2007, Promowanie dobrego rządzenia i ukrywanie jego słabości, Zarządzanie Publiczne, nr 2.
 • Kooiman J. (ed.), 1993, Modern Governance, New Government-Society Interactions, Sage Publications, London.
 • Koncepcja good governance – refleksje do dyskusji, 2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., 2005, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kożuch B., 2011, Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kożuch B., 2004, Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 • Lynn L.E.,2007, Public management. A concise history of the field, [w:] Ferlie E., Lynn L.E., Pollitt C.
 • (eds), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press, New York.
 • Markowski T., Banachowicz B., 2003, Nowoczesne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, Współczesne zarządzanie, nr 4.
 • Martyniak Z., 2002, Historia myśli organizatorskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Mayntz R., 1993, Governing failures and problem of governability: Some comments on a theoretical paradigm, [w:] Kooiman J. (ed.), Modern Governance, New Government-Society Interactions, Sage Publications, London.
 • Mazur S., 2003, Historia administracji publicznej, [w:] Hausner J. (ed.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Naschold F., Otter C. von, 1996, Public Sector Transformation. Rethinking Markets and Hierarchies in Government, John Benjamin Publishing Company, Amsterdam - Philadelphia.
 • Osborne D., Gaebler T., 1992, Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań.
 • Przeworski A., 1997, The state in a market economy, [w:] Nelson J.M., Tilly C., Walker L. (eds), Transforming Post-Communist Political Economies, National Academy Press, Washington.
 • Przybyła M. (red.), 2001, Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Rhodes R.A.W., 2014, Wawes of governance, [w:] Levi-Faur D. (ed.), The Oxford Handbook of Governance, Oxford University Press, New York.
 • Rudolf W., 2010, Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, no. 245, Łódź.
 • Rutka R., 2010, Uwarunkowania ewolucji wiedzy o organizacji i zarządzaniu, [w:] Czerska M., Szpitter A.A. (red.), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Sudoł S., 2014, Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, nr 1 (161).
 • Supernat J., 2003, Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, [w:] Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, nr 2.
 • Szumowski W., 2012, Koncepcja good governance w doskonaleniu systemu zarządzania urzędu administracji samorządowej, Nauki o Zarządzaniu, nr 4 (13).
 • Wren D.A., 2005, The History of Management Thought, Wiley.
 • Wrzosek S., 2012, Administracja publiczna jako przedmiot badań nauki administracji, Teka Komisji Prawniczej V.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ac247b5f-929d-479e-9117-0a0df8bfa364
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.