Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 (359) | 162-172

Article title

Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji firmy z klientem

Content

Title variants

EN
Social Media as a Tool for Company’s Communication with the Customer
RU
Социальные медиа как инструмент коммуникации фирмы с клиентом

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem rozważań jest przybliżenie problematyki obecności mediów społecznościowych w przestrzeni publicznej i rynkowej. Przedstawiono narzędzia (serwisy społecznościowe), które są dostępne na rynku i popularne wśród Europejczyków. Opisano technikę zaangażowania klientów do działań w mediach społecznościowych na profilach firmowych. W drodze badań ankietowych określono poziom korzystania przez polskie firmy z serwisów społecznościowych oraz bilans korzyści i ryzyka tych praktyk. Przeprowadzono badania wtórne korzystając z analiz dokonywanych w literaturze fachowej oraz z wyników badań prowadzonych przez inne instytucje badania rynku. Prowadzono także badania pierwotne ankietowe w zakresie oceny korzystania z mediów społecznościowych przez firmy polskie. Uzyskane wyniki badań potwierdzają fakt powszechnego korzystania przez polskie firmy z mediów społecznościowych oraz ich istotną rolę we wspieraniu działalności marketingowej firm. Badania potwierdziły potrzebę dalszego upowszechniania praktyki wykorzystywania mediów społecznościowych w kontaktach firmy z klientami w celu budowania jej tożsamości na rynku oraz bardziej efektywnej promocji. Badania akcentują istotny fakt współczesnego rynku, iż media społecznościowe stanowią forum dialogu firmy ze swoimi klientami, przeto relacja: firma – klient może stawać się bardziej podmiotowa i efektywna. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to bring closer the problems of presence of social media in the public and market space. The author presented the tolls (social services) that are accessible in the market and popular among Europeans. He described the technique of customers’ commitment in actions in social media on companies’ profiles. By way of surveys, he determined the level of the use by Polish companies of social services and the balance of benefits and risks of those practices. He carried out desk researches using the analyses made in the business literature as well as findings of research conducted by other market research institutions. There were also carried out primary surveys as regards assessment of the use of social media by Polish firms. The obtained research findings confirm the fact of the common use by Polish companies of social media as well as their important role in supporting companies’ marketing activities. The research confirmed the need for a further diffusion of the practice of use of social media in company’s contacts with customers in order to build its identity and a more effective promotion. The research emphasise the important fact of the contemporary market that social media are a forum for dialogue of the firm with their clients; therefore, the relation: firm – customer may become more subjective and effective. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – приблизить проблематику присутствия социальных медиа в публичном и рыночном пространстве. Представили инструменты (социальные сервисы), которые доступны на рынке и популярны среди европей- цев. Описали технику вовлечения клиентов в действия в социальных медиа на фирменных профилях. По ходу опросов определили уровень пользования польскими фирмами социальными сервисами, а также баланс выгод и рисков этих практик. Провели вторичные обследования, используя анализы, проводимые в бизнес-литературе, и результаты исследований, проведенных другими заведениями по изучению рынка. Проводились также первичные опросы по оценке пользования социальными медиа польскими фирмами. Полученные результаты исследований подтверждают факт повсеместного пользования польскими фирмами социальными медиа, а также их существенную роль в поддержке маркетинговой деятельности фирм. Исследования подтвердили необходимость дальнейшей популяризации практики использования социальных медиа в контактах фирмы с клиентами для формирования ее тождества на рынке, а также для более активного продвижения. Исследования подчеркивают существенный факт современного рынка, что социальные медиа представляют собой форум для диалога фирмы со своими клиентами; таким образом, отношение фирмы с клиентом может становиться более субъективным и эффективным. Статья имеет исследова- тельский характер.

Year

Issue

Pages

162-172

Physical description

References

 • Allegro-zyskuje (2014), http://www. interaktywnie.com/badania-i-megapanel/megapanel-listopad-2013-247682 [dostęp:04.01.2014].
 • Bailyn E. (2013), Przechytrzyć social media, Helion, Gliwice.
 • Dudko M.. (2011), Copywriting internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Facebook wyprzedzil nk.pl ale nie ma się z czego zbytnio cieszyć (2014), http://www.spidersweb.pl/2011/11/html [dostęp: 04.01.2014].
 • Facebook-hits-billion-users-a-month (2014), http://www.theguardian.com/technology/2012/oct/04/ [dostęp: 04.01.2014].
 • Gogołek W. (2010), Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Gregor B., Stawiszyński M.. (2002), e-Comerce, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Łódź.
 • Handley A. Champan C. (2012), Treść jest kluczowa, Helion, Gliwice.
 • Kaznowski D. (2008), Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa.
 • Miotk A. (2013), Skuteczne social media, Helion, Gliwice.
 • Rettberg J. (2012), Blogowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Scott D. (2009), Nowe zasady marketingu i PR, Oficyna, Warszawa.
 • Shih C. (2012), Era Facebooka, Helion, Gliwice.
 • Social, Digital & Mobile Worldwide (2014), We Are Social.
 • Społeczności-internetowe (2014), http://www.heuristic.pl/blog/ /102.html [dostęp: 04.04.2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ac66bcb5-c7d1-4bc8-ba5b-00b7ceb9bc8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.