Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(43) | 93-103

Article title

Słabości prawne ustroju i demokracji lokalnej Warszawy

Content

Title variants

EN
Legal Weaknesses of the System and Local Democracy of Warsaw

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Cel: ustalenie zakresu stosowania konstytucyjnych i ustawowych norm w praktyce m.st. Warszawy oraz skutki status quo dla społeczności lokalnych. Metoda prawno-porównawcza. Wniosek: norma ustrojowa jest jasno określona ale nieadekwatnie stosowana. Istnieje konieczność zmiany tego stanu rzeczy w praktyce prawnej, dla poprawy demokracji i świadomości prawnej społeczeństw lokalnych. Treść: jeśli Konstytucja RP wprowadza prawa społeczeństw lokalnych (a zwłaszcza ich podstawowych jednostek) do samorządności terytorialnej to nie znajduje to odbicia w ustawie warszawskiej, a zwłaszcza w Statucie m.st. Warszawy i Uchwale o przekazaniu niektórych kompetencji dzielnicom. Tak rodzi się niekorzystna dla tych jednostek praktyka. Ograniczanie wspomnianych uprawnień powinno być dostrzegane oraz budzić reakcję społeczeństw lokalnych (chyba niezbyt świadomych swych praw) wobec władz przedstawicielskich, sądów i Trybunału Konstytucyjnego. Stan obecny niekorzystnie wpływa na interesy społeczności lokalnych dzielnic Warszawy, a szerzej także na stosowanie zasad konstytucyjnych przez organy państwa wbrew interesom obywateli. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
EN
Aim: to provide for the scope of application of constitutional and statutory norms in the practice of the metropolitan city of Warsaw as well as consequences of status quo for local communities. Legal and comparative method. Conclusion: the constitutional norm is clearly defined though inadequately applied. There is the need to change this state of affairs in the legal practice for the purpose of improvement of democracy and legal awareness of local communities. Contents: if the Constitution of the Republic of Poland introduces the rights of local communities (and particularly of their basic units) to the local self-governmental system, this is not reflected in the Warsaw Act, and particularly in the Statutes of the metropolitan city of Warsaw and in the Resolution on delegation of some competencies to districts. Thus there emerges the unfavourable for these units practice. Limitation of the said empowerments should be perceived and should arouse reaction of local communities (perhaps not enough aware of their rights) vis-à-vis representative authorities, courts and the Constitutional Tribunal. The present state unfavourably affects interests of local communities of Warsaw districts and,broader, also the application of the constitutional principles by the state bodies contrary to the citizens’ interests. The article is of the conceptual nature.

Year

Issue

Pages

93-103

Physical description

Contributors

 • Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie

References

 • Bober J., Hausner J., Izdebski H. i in. (2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania, Raport o stanie samorządności w Polsce, AE w Krakowie, Kraków.
 • Kowalik J. (2003), Szanse i zagrożenia bezpośrednich wyborów wójtów i burmistrzów w opinii szefów zarządów gmin III kadencji - raport z badań, „Samorząd Terytorialny”, nr 6.
 • Królikowski L. (2002), Globalizacja a rozwój Warszawy, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Warszawa.
 • Królikowski (2015), Kilka uwag o ustroju Warszawy, http://wws.org.pl/kilka-uwag--ustroju-warszawy [dostęp: 10.02.2015].
 • Kulesza M. (1994), Położenia aglomeracji warszawskiej w świetle prawa, „Samorząd Terytorialny”, nr 6.
 • Nalken S. (2013), Funkcjowianie rowiązań w trzech ustawach warszawskich, „Doctrin. Studia Społeczno-Polityczne”, nr 10.
 • Niziołek M. (2008), Problemy ustroju aglomeracji miejskich, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Niknące gminy, przedmieścia i fikcja granic administracyjnych miast. Propozycja podejścia systemowego (2012), http:// www.forumodnowa.pl [dostęp: 18.11.2014].
 • Ocena sytuacji samorządów lokalnych(2013), Raport Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • Akty prawne i wyroki
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku nr XLVI/1422/2008 ws. przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy.
 • Uchwała nr LXX/2182/2010 Rada m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. o nadaniu dzielnicom statutów.
 • Ustawa warszawska: Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o ustroju samorządu m.st. Warszawy; Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju m.st. Warszawy i Ustawa z dnia 15 marca 2002 r., wraz z nowelizacją z 19.07.2002 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 127, poz. 1087).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 578 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 575, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. z 1998 r., Nr 96, poz. 603, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458).
 • Wyrok TK z dnia 7 grudnia 2005 r., sygn. akt Kp 3/05.
 • Wyrok NSA z 29.04.2003 r. sygn. II SA/Wr 1541/03 i sygn. IV SA 2841/01.
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 11 maja 2004 r., Sygn. III SA/Kr 61/04. Całość wyroków i komentarz (w:) „Wspólnota” 2004, nr 9.
 • Zmiana Statutu m.st. Warszawy - Uchwała nr XXXVII/1107/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego nr 141 z 18 sierpnia 2008 r., poz. 4977).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ac6b210a-a241-4258-9308-5c2aef62bdaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.