PL EN


2010 | 87 | 113-129
Article title

Zarządzanie gospodarką odpadami medycznymi w Polsce

Authors
Title variants
EN
Waste Disposal Medical Management in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jeszcze kilka lat temu problem odpadów medycznych w Polsce nie istniał, bo większość zakładów opieki zdrowotnej spalała je w przyszpitalnych kotłowniach i spalarniach, nie zważając na nadmierne zanieczyszczanie środowiska. Pogarszający się stan środowiska zmusił do racjonalnego myślenia w kwestiach poprawy istniejącej sytuacji. W artykule przedstawiono zasady zarządzania odpadami medycznymi w Polsce.
EN
A few years ago the problem of medical waste in Poland didn't exist, because the majority of healthcare centres burnt them in hospital boiler rooms and incinerators, not paying attention on exaggerated polluting the environment. Worsening state of the environment, forced improvements in the existing situation in issues to the rational thinking. In the article principles of managing medical waste in Poland were presented.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • 1. Brońska K., Odpady medyczne. Obowiązkowe instrukcje i procedury postępowania. Segregowanie, zbieranie i przechowywanie, Forum, Warszawa 2008.
 • 2. Ciuruś M.J, Zapobieganie zakażeniom w gabinetach zabiegowych a jakość usług medycznych, Wyd. ADI, Łodź 1999.
 • 3. Kanclerski K., Gospodarka odpadami zakładów udzielających świadczeń zdrowotnych, Materiały dydaktyczne, Warszawa 2001.
 • 4. Kanclerski K., Wybrane zasady ochrony pracowników przed zawodowymi zagrożeniami biologicznymi, PZWL, Warszawa 2001.
 • 5. Kowalska M., Praktyczna klasyfikacja odpadów powstających w placówkach służby zdrowia, Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów 3R, Krakow 2002.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2007 r. nr 162, poz. 1153).
 • 7. Szczypta A., Zespół Kontroli a organizacja nadzoru nad utylizacją odpadów medycznych, Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, Kraków 2002.
 • 8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, póz. 251, ze zm.).
 • 9. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1384).
 • 10. Wandrasz J.J., Sanitacja i termiczne unieszkodliwianie odpadów w obowiązujących przepisach, Wyd. Abrys, Poznań 2004.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ac731df9-bdd6-4a17-a359-68b1da4c294a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.