Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(4) | 98-111

Article title

Diagnoza poziomu etnocentryzmu konsumenckiego Polaków z wykorzystaniem metody CETSCALE

Content

Title variants

EN
The Diagnosis of the Level of Consumer Ethnocentrism of Poles Using the CETSCALE Method

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule omówiono istotę etnocentryzmu konsumenckiego. Zaprezentowano metodologię badawczą tego zjawiska, ze szczególnym uwzględnieniem CETSCALE, i dokonano przeglądu wybranych badań empirycznych prowadzonych wśród konsumentów polskich. Szczególną uwagę poświęcono badaniom bezpośrednim (wywiad indywidualny) zrealizowanym w regionie Podkarpacia na próbie 400 respondentów. Na kanwie przeprowadzonych analiz można wyciągnąć wniosek, że Polacy w swoich wyborach rynkowych wykazują postawy etnocentryczne. Widoczny jest również wpływ cech społeczno-ekonomicznych na poziom etnocentryzmu konsumenckiego badanej grupy.
EN
This article discusses the nature of consumer ethnocentrism. The research methodology of this phenomenon with a particular emphasis on CETSCALE has been presented and a review of selected empirical studies conducted among Polish consumers has been done. A particular attention is paid to empirical research (individual interviews) conducted in the Podkarpacie region on the sample of 400 people. In general, based on the carried out analyses, it can be concluded that Poles in their market choices have ethnocentric attitudes. There has also been a clear effect of socio-economic characteristics on the level of consumer ethnocentrism of the group surveyed.

Year

Issue

Pages

98-111

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6929

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ac73b807-9071-4617-b594-d065f56fd198
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.