PL EN


2016 | 2(950) | 41-55
Article title

Identyfikacja determinantów wyboru destynacji polskich inwestycji bezpośrednich poza obszarem Unii Europejskiej

Authors
Title variants
EN
Identifying the Determinants in the Choice of Destination for Polish FDI outside the EU
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i hierarchizacja czynników decydujących o wyborze destynacji polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych poza obszarem Unii Europejskiej. Przedmiotem badania są czynniki o charakterze kosztowym, rynkowym, efektywnościowym, prawnym, społecznym i politycznym, które mogą mieć znaczenie dla poszukiwania beneficjentów BIZ. W artykule posłużono się danymi pochodzącymi z badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw podejmujących BIZ lub planujących tę formę inwestowania. Do klasyfikacji firm zastosowano drzewa decyzyjne tworzone zgodnie z procedurą CART. Metoda ta umożliwiła stworzenie profili przedsiębiorstw o zbliżonej polityce inwestycyjnej w zakresie priorytetów wyboru destynacji BIZ. W badaniu wykazano, że najważniejsze przy wyborze destynacji BIZ na terenie pozaunijnych państw europejskich okazywały się czynniki prawne i kosztowe, a w przypadku destynacji pozaeuropejskich ważne były także czynniki polityczne. Priorytetowe traktowanie czynników prawnych może oznaczać, że część polskich firm jest zainteresowana inwestycjami BIZ w postaci przepływów finansowych (tzw. kapitał w tranzycie) i stosuje optymalizację podatkową.
EN
The purpose of this article is to identify the main factors determining the choice of Polish foreign direct investment (FDI) destination outside the EU. The research includes the cost, market, efficiency, legal, social and political factors which may be important in the search for the beneficiaries of FDI. Data from a survey conducted among companies investing in FDI or planning this form of investment were used in the analysis. To classify the companies, decision trees were used, and created in accordance with a CART algorithm. These research methods enable the creation of company profiles with similar investment policies in terms how they prioritize their choice of investment destination. The study showed that when choosing a destination for FDI in European countries that are not EU members, the legal and cost factors were the most important, while political factors were also important in non-European destinations. The prominence of the legal factors may mean that some Polish companies are interested in FDI in the form of financial flows (ie. capital in transit) and tax optimisation.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Statystyki, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Breiman L., Friedman J.H., Olshen R.A., Stone C.J. [1984], Classification and Regression Trees, CRC Press, London.
 • Dunning J.H. [1981a], Explaining the International Direct Investment Position of Countries: Towards a Dynamic or Developmental Approach, „Weltwirtschaftliches Archiv”, vol. 117, nr 1, http://dx.doi.org/10.1007/bf02696577.
 • Dunning J.H. [1981b], International Production and the Multinational Enterprise, George Allen & Unwin, London.
 • Dunning J.H. [1988], The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions, „Journal of International Business Studies”, vol. 19, nr 13, http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490372.
 • Dunning J.H. [2004], Determinants of Foreign Direct Investment: Globalization-induced Changes and the Role of Policies [w:] Toward Pro-poor Policies. Aid, Institutions, and Globalization, red. B. Tungodden, N. Stern, I. Kolstad, World Bank, Washington.
 • Fry M. [1993], Foreign Direct Investment in a Macroeconomic Framework: Finance, Efficiency, Incentives, and Distortions, Working Paper WPS, nr 1141, World Bank, Washington.
 • Gatnar E. [2001], Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gatnar E. [2009], Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne [w:] Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, red. M. Walesiak, E. Gatnar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jun K.W., Singh H. [1996], The Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries, „Transnational Corporations”, vol. 5, nr 2.
 • Kojima K. [1978], Direct Foreign Investment. A Japanese Model of Multinational Business Operations, Croom Helm, London.
 • Lukas R.E.B. [1993], On the Determinants of Direct Foreign Investment: Evidence from East and Southeast Asia, „World Development”, nr 21, nr 3, http://dx.doi.org/10.1016/0305-750x(93)90152-y.
 • Mottaleb K.A. [2007], Determinants of Foreign Direct Investment and Its Impact on Economic Growth in Developing Countries, MPRA Paper nr 9457, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/9457/1/ (dostęp: 20.09.2015).
 • Ozawa T. [1992], Foreign Direct Investment and Economic Development, „Transnational Corporation”, vol. 1, nr 1.
 • Pilarska C. [2005], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Przybylska K. [2001], Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, nr 144, Kraków.
 • Rymarczyk J. [2004], Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ac7c8913-29ea-45d6-b9c1-fcc5fb8af089
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.