PL EN


2016 | 163 | 599-609
Article title

Starość-ostatniość. Literackie realizacje Aleksandra Majkowskiego („Żëcé i przigodë Remusa”), Bena Budara („Da sym ja ta poslednja”) oraz Petre M. Andreevskiego („Последните селани”)

Authors
Title variants
EN
Old age-Finalities. Literary realisations by Aleksander Majkowski (Żëcé i przigodë Remusa), Beno Budar (Da sym ja ta poslednja) and Petre M. Andreevski (Последните селани)
RU
Староста-последноста. Литерарните реализации на Александер Мајковски (Żëcé i przigodë Remusa), Бено Будар (Da sym ja ta poslednja) и Петре М. Андреевски (Последните селани)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with the issue of literary images of one of the aspects of old age, i.e. with finalities, in the works of Aleksander Majkowski, Beno Budar and PetreM. Andreevski. An important criterion for choosing these particular writers — aKashubian, an Upper Sorbian and a Macedonian — was the fact that all were/are representatives of border literatures belonging to the Slavic genre, threatened to acertain extent and by various factors. The analysis of the image of old age and finalities in their works showed that this theme is gaining particular importance in these literatures/cultures, being subject to the process of semiotization, whereas its exploitation in the examined literary works was in part due to the impact on each of the literatures of different external factors.
RU
Во статијата се анализираат литературните реализации на еден аспект на староста-последноста во текстовите на Александер Мајковски, Бено Будар и ПетреМ. Андреевски. Важен критериум за изборот на овие писатели — на Кашубот, на Горниот Лужички Срп и на Македонец — е фактот дека сите беа/се претставници на граничните ареали на словенските литератури, до одреден степен и од страна на различни фактори загрозени. Анализа на слика на староста-последноста во текстови на Мајковски, Будар иАндреевски покажа дека оваа тема е за сите литератури/култури од особено значење, подлагајќи на процесот на семиотизација, дури и ако неговата генеза мора да се гледа како резултат од влијание насекоја од нив на различните надворешни фактори.
Year
Volume
163
Pages
599-609
Physical description
Contributors
  • Slovanský ústav AV ČR
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ac86ae59-5e42-4eba-9a5b-65b7854ffef7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.