PL EN


2015 | 1 (354) | 60-71
Article title

Integracja źródeł wiedzy w analizie decyzyjnej (Synteza autorskiego systemu informatycznego DSS)

Content
Title variants
EN
Integration of Sources of Knowledge in the Decision-Making Analysis. (Synthesis of the Author’s IT System, DSS)
RU
Интеграция источников знаний в анализе принятия решений. Синтез авторской информатической системы поддержки принятия решений (СППР)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera opis ważniejszych rozwiązań metodycznych (szkoły amerykańskiej, europejskiej i polskiej) zastosowanych do budowy informatycznego systemu wspomagania decyzji oraz autorskie rozwiązania z zakresu integracji tych metod. W pracy weryfikuje się pogląd, że budowa systemu informatycznego wspomagania decyzji, oparta na wykorzystaniu architektury budowy zadań WPL, dobrze systematyzuje zasoby danych i ułatwia wszechstronniejsze korzystanie z tych zasobów przez inne zinformatyzowane metody i techniki wspomagania decyzji.
EN
The article includes a description of major methodological solutions (of the American, European and Polish schools) applied for construction of the IT decision support system (DSS) and the authors’ solutions in the field of these methods integration. In their study, the authors verify the view that construction of the IT decision support system, based on the use of the architecture of construction of tasks of the multi-criterial linear optimisation (WPL), well systemises stocks of data and facilitates a comprehensive use of those stocks by other IT-based methods and techniques of decision-making support.
RU
Статья содержит описание важнейших методических решений (американской, европейской и польской школ), примененных для построения инфрматической системы поддержки принятия решений, а также авторские решения из области интеграции этих методов. В работе проверяется мнение, что построение информатической системы поддержки принятия решений, основанное на использовании архитектуры построения заданий многокритериальной линейной оптимизации, хорошо систематизирует наборы данных и облегчает более всестороннее пользование этими наборами другими информатизированными методами и техниками поддержки принятия решений.
Year
Issue
Pages
60-71
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
References
 • Becker J. (2008), Architektura informatycznego systemu generowania wielokryterialnych rozwiązań decyzyjnych: (cz. 1) Koncepcja budowy modelu WPL oparta na niestandardowych zadaniach decyzyjnych, Seria IBS PAN: Badania Systemowe, Tom 64, Instytut Badań Systemowych PAN & Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Warszawa.
 • Brans J., Mareschal B. (2005), Promethee methods, (in:) Figueira J., Greco S., Ehrgott M. (Eds.), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Chapter 5, Springer Verlag, Boston, Dordrecht, London.
 • De Almeida A.T. (2007), Multicriteria decision model for outsourcing contracts selection based on utility function and ELECTRE method, “Computers & Operations Research”, No. 34.
 • Kacprzyk J. (2010), Co to jest neuroekonomia?, materiały z wykładu wygłoszonego na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie.
 • Pawlak Z. (1982), Rough sets, “Int. J. Computer and Information Sci.”, No. 11.
 • Pawlak Z. (1991), Rough sets. Theoretical aspects of reasoning about data, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Rao R., Davim J. (2008), A decision-making framework model for material selection using a combined multiple attribute decision-making method, “The International Journal of Advanced Manufacturing Technology”, No. 35.
 • Roy B. (1990), Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT, Warszawa.
 • Roy B. (1991), The outranking approach and the foundations of Electre methods, “Theory and Decision”, No. 31.
 • Saaty T.L. (1980), The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation, McGraw-Hill International Book Co., New York.
 • Saaty T.L. (1990), How to make a decision, The analytic hierarchy process, “European Journal of Operational Research”, No. 48.
 • Wang J.-J., Yang D.-L., Using a hybrid multi-criteria decision aid method for information systems outsourcing, “Computers & Operations Research”, No. 34.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ac894fc1-4828-47f9-ac41-c5f789b2e89c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.