PL EN


2019 | 2 | 1 | 95-110
Article title

Wybrane uwarunkowania oceny nauczyciela wychowania fizycznego przez absolwentów szkoły średniej

Content
Title variants
EN
Selected determinants of assessment of physical education teachers by higf-school graduates
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań była ocena nauczyciela wychowania fizycznego w szkole średniej w zakresie kompetencji, stosunku do ucznia i efektów edukacyjnych oraz weryfikacja hipotezy, że na ocenę nauczyciela wpływa płeć, zainteresowania oraz sprawność fizyczna uczniów. Badania przeprowadzono w 2017 roku wśród studentów dwóch śląskich uczelni. Objęto nimi 739 osób (402 kobiety i 337 mężczyzn), które dokonały oceny swoich nauczycieli wychowania fizycznego w szkole średniej. Zastosowano sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem zweryfikowanego metodologicznie kwestionariusza. Wyniki porównano w grupach według płci, kierunku studiów oraz samooceny sprawności fizycznej ankietowanych. Do analizy danych zastosowano metody opisu i wnioskowania statystycznego. Stwierdzono, że studenci kierunku wychowanie fizyczne wyżej oceniają nauczyciela, niż studenci innych kierunków studiów, we wszystkich badanych aspektach, niezależnie od płci. Istnieje związek między sprawnością fizyczną a oceną kompetencji nauczyciela i jego stosunku do ucznia u studentów, natomiast nie występuje u studentek.
EN
The aim of the study was to assess the high school physical education teachers in terms of competence, attitude towards their students and educational effects, and to verify the hypothesis that the assessment of a teacher is influenced by the gender, interests and physical fitness of his or her students. The research was carried out in 2017 among students of two Silesian universities. The study group included 739 respondents (402 female and 337 male students) who evaluated their high school physical education teachers. The method of a diagnostic survey was used with methodologically verified questionnaire as a tool. The grades were granted according to the Likert Scale and compared in gender and field of study groups as well as in regard of the self-assessment of the physical fitness of the respondents. The statistical inference and descriptive methods were used for data analysis. Research has shown that students of physical education and sports rated their teachers higher than students of other fields of study in all studied aspects, regardless of their gender. There is a connection between physical fitness and competence assessment of a teacher and his or her attitude towards pupils among the male students, but there is no such connection among the female students.
Contributors
 • Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego im.J.Kukuczki w Katowicach, Katowice
author
 • Zakład Turystyki i Rekreacji, Wydział w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Chorzów
References
 • [1] Czechowski M., Żukowska Z. (2010): Kompetencje nauczycieli wychowania fizycznego do realizacji edukacji zdrowotnej. Roczniki PZH, (61) 4, s. 395–399.
 • [2] Derbich J., Nałęcz H. (2014): Nauczyciel wychowania fizycznego czy wychowawca fizyczny - kogo potrzebuje współczesna szkoła. Rozprawy Społeczne, 8 (3), s. 27–34.
 • [3] Fromel K., Novosad J., Svozil Z. (1999): Pohybova aktivita a sportovni zajmy mladeze. Univerzita Palackeho v Olomouci. Olomouc.
 • [4] Górna K., Skalik K. (2002): Stosunek uczennic do lekcji wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 4, s. 20–25.
 • [5] Górna-Łukasik K. (2017): Kwestionariusz oceny realizacji wychowania fizycznego w szkole średniej – konstrukcja i weryfikacja metodologiczna. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, 2 (34), s. 5–16.
 • [6] Hodań B., Żukowska Z. (1996): Nauczyciel wychowania fizycznego i jego społeczno-wychowawcze funkcje. AWF. Olomouc – Warszawa.
 • [7] Karasiński M. (2015): Stosunek młodzieży z dwóch krakowskich liceów do wychowania fizycznego. Realtionship of young people from two Cracow secondary schools for the physical education. Biblioteka Wpółczesnej Myśli Pedagogicznej, red. K. Dormus, R. Ślęczka, 4, s. 143–152.
 • [8] Kosiba G. (2009): Nauczyciel wychowania fizycznego – wczoraj i dziś. Wychowanie Fizyczne i Sport, 1 (53), s. 45–54.
 • [9] Kozłowska E., Kowalczyk A., Rząca M., Kocka K. (2015): Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego a rozwój kultury fizycznej po zakończeniu etapu edukacyjnego. Journal of Education, Health and Sport, 5 (4), s. 355–365; http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17254.
 • [10] Krasuska-Betiuk M. (2015): Interakcje w klasie szkolnej z perspektywy społecznych reprezentacji i oczekiwań interpersonalnych. Studia z Teorii Wychowania, 6 (12), 3, s. 49–77.
 • [11] Kumala R. (2011): Nauczyciel wychowania fizycznego – opinie kandydatów na studia we wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 35, s. 57–60.
 • [12] Skalik K., Fromel K. (2006): Assessment of physical education lessons with different content and type by girls. Journal of Human Kinetics, 16, s. 65–81.
 • [13] Strykowski W. (2015): Kompetencje współczesnego nauczyciela. Neodidagmata, 17/18, s. 15–28.
 • [14] Strzyżewski S. (2013): Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. AWF. Katowice.
 • [15] Supińska U., Grzesiak B. (2001): Pożądany a rzeczywisty obraz nauczyciela wychowania fizycznego w opinii maturzystów. [w:] J. Jonkisz, M. Lewandowski, red., Kształcenie i wychowanie w reformowanej szkole. AWF. Wrocław, s. 173–179.
 • [16] Trusz S. (2012): Oczekiwania interpersonalne w klasie szkolnej a jakościowe parametry oddziaływań edukacyjnych nauczycieli. Ruch Pedagogiczny, 2, s. 41–53.
 • [17] Wolny B. (2007): Nauczyciel wychowania fizycznego w zreformowanej szkole. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, 3, s. 37–46.
 • [18] Woynarowska B., Mazur J., Oblacińska A. (2015): Uczestnictwo uczniów w lekcjach wychowania fizycznego w szkołach w Polsce. Participation of students in physical education lessons in schools in Poland. Hygea Public Health, 1 (50), s. 183–190
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-acdcd6de-2271-46d0-8b7a-61f4c2d50408
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.