Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 11(1) "Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych" | 37-48

Article title

O języku politycznej manipulacji i jej konsekwencjach – Bralczyk, Głowiński, Bartmiński, Čolović

Content

Title variants

EN
About the language of political manipulation and its consequences – Bralczyk, Głowński, Bartmiński, Čolović

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Manipulacja w języku polityki jest tak stara jak sama polityka. W drugiej połowie XX wieku powstało wiele opracowań politologicznych i językoznawczych poświęconych temu zagadnieniu. Wśród najważniejszych polskich językoznawców zajmujących się tą problematyką są Jerzy Bralczyk, Michał Głowiński i Jerzy Bartmiński. Autorka artykułu wykorzystała kategorie opisywane przez wyżej wymienionych językoznawców do opisu ‘złej mowy’ w publicystyce serbskiej drugiej połowy XX wieku i początku lat dwutysięcznych. Według serbskiego etnologa Ivana Čolovicia, ów manipulacyjny języka polityki w debacie publicznej, który realizował się w postaci ‘baśni narodowej’, doprowadził do tragedii – krwawej bratobójczej wojny w byłej Jugosławii.
EN
Manipulation in the language of politics is as old as politics itself. In the second half of the twentieth century, many political and linguistic studies devoted to this issue were created. The most important Polish linguists dealing with this issue include: Jerzy Bralczyk, Michał Głowiński and Jerzy Bartmiński. The author of the article used the categories described by the above-mentioned linguists to describe ‘bad speech’ in Serbian journalism of the second half of the twentieth century and the beginning of the 2000s. According to the Serbian ethnologist Ivan Čolović, this manipulative language of politics in the public debate, which was realized in the form of a ‘national fairy tale’ led to a tragedy – the bloody fratricidal war in the former Yugoslavia.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

References

 • Bartmiński Jerzy. 2011. O stereotypach i profilowaniu słów kilka. W Stereotypy mieszkają w języku. A. Bujnowska, J. Szadura (red.). Lublin.
 • Bartmiński Jerzy. 2009. Stereotypy mieszkają w języku. Lublin.
 • Bartmiński Jerzy. 2004. Gatunki folkloru. W Akty i gatunki mowy. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura (red.). Lublin.
 • Bartmiński Jerzy, Panasiuk Jolanta. 2001. Stereotypy językowe. W Współczesny język polski. J. Bartmiński (red.). Lublin.
 • Bralczyk Jerzy. 2015. 500 zdań polskich. Warszawa.
 • Bralczyk Jerzy. 2001. O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych. Warszawa.
 • Bralczyk Jerzy. 2000. Manipulacja językowa W Dziennikarstwo i świat mediów. Z. Bauer, E. Chudziński (red.). Kraków.
 • Čolović Ivan. 2014. Bałkany – terror kultury. M. Petryńska (przeł.). Wołowiec.
 • Čolović Ivan. 2001. Polityka symboli, Eseje o antropologii politycznej. M. Petryńska (przeł.). Kraków.
 • Głowiński Michał. 2016. Zła mowa. Jak nie dać się propagandzie. Warszawa.
 • Głowiński Michał. 2009. Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe. Kraków.
 • Głowiński Michał. 2001. Właściwości nowomowy. W Współczesny język polski. J. Bartmiński (red.). Lublin.
 • Kamińska-Szmaj Irena. 2004. Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporządkowania pojęć. W Manipulacja w języku. P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.). Lublin.
 • Kawczyńska Karolina. 2014. Dezintegracja Jugosławii, Most w Mostarze – symbol dialogu i wojny kultur. Poznań.
 • Kuczyński Maciej. 1999. Bałkańska pożoga: wojny i konflikty na Bałkanach w latach 1981–1999. Warszawa.
 • Pratkanis Anthony, Aronson Elliot. 2003. Wiek propagandy. J. Radzicki, M. Szuster (przeł.). Warszawa.
 • Ugresić Dubravka. 2006. Kultura kłamstwa. D.J. Ćirlić (przeł.). Wołowiec.
 • Walczak Bogdan. 1994. Co to jest język polityki. W Język a kultura. J. Anusiewicz, B. Siciński (red.). Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ace69eda-5a34-4412-9a8f-22b42a68771b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.