PL EN


2018 | 3 (374) | 27-36
Article title

Pokolenie Y wobec narzędzi marketingu mobilnego

Content
Title variants
EN
Generation Y in View of Mobile Marketing Tools
RU
Поколение Y и его отношение к инструментам мобильного маркетинга
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie postaw konsumentów pokolenia Y wobec narzędzi marketingu mobilnego. Postawy te zidentyfikowano na podstawie wyników ankiety internetowej, przeprowadzonej na próbie 511 respondentów urodzonych w latach 1980-2000. Badania pozwoliły określić zachowania respondentów w zakresie korzystania z urządzeń mobilnych, ich stosunek do wykorzystywania w komunikacji z klientem narzędzi marketingu mobilnego oraz korzyści dla konsumenta wynikające z ich stosowania. Z badań wynika, że konsumenci oczekują mobilnej, interaktywnej oraz spersonalizowanej komunikacji. Narzędzia marketingu mobilnego są dla nich źródłem wielu korzyści, przy czym postawy wobec tych narzędzi są zróżnicowane. Najbardziej akceptowane są aplikacje mobilne i kupony mobilne, natomiast największy sprzeciw budzą wiadomości SMS i MMS. Głównymi barierami akceptacji narzędzi marketingu mobilnego są nachalność oraz nadmierna ilość odbieranych wiadomości. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The aim of the article is to present the Y-generation consumers’ attitudes towards mobile marketing tools. These attitudes were identified based on the results of an online survey carried out on a sample of 511 respondents born in 1980-2000. The research allowed determining the respondents’ behaviour in the use of mobile devices, their attitude to the use of mobile marketing tools in communication with the client and the benefits for the consumer resulting from their use. The research shows that consumers expect mobile, interactive and personalised communication. Mobile marketing tools are a source of many benefits for them, but attitudes towards these tools are diverse. Mobile applications and mobile coupons are the most accepted ones, while the biggest objection is caused by SMS and MMS messages. The main barriers to the acceptance of mobile marketing tools are intrusiveness and excessive amount of the received messages. The article is of the research nature.
RU
Цель статьи – представить отношение потребителей поколения Y к инструментам мобильного маркетинга. Это отношение выявили на основе результатов онлайн-опроса, проведенного на выборке 511 респондентов, родив- шихся в 1980-2000 гг. Опросы позволили определить поведение респондентов в области пользования мобильными устройствами, их отношение к использованию в общении с клиентом инструментов мобильного маркетинга и выгоды для потребителя, вытекающие из применения их. Изучение показывает, что потребители ждут мобильной, интерактивной и персонализированной коммуникации. Источники мобильного маркетинга – для них источник многих вы- год, причем отношение к этим инструментам дифференцированно. Наиболее одобряются мобильные аппликации и мобильные купоны, самое же большое возражение возбуждают сообщения SMS и MMS. Основные барьеры одобрения инструментов мобильного маркетинга – бесцеремонность и чрезмерное количество получаемых сообщений. Статья имеет исследовательский харак- тер.
Year
Issue
Pages
27-36
Physical description
Contributors
References
 • Bajdak A. (red.) (2003), Internet w marketingu, PWE, Warszawa.
 • Castells M., Fernandez-Ardevol M., Qiu J.L, Sey A. (2009), Mobile Communication and Society: A Global Perspective, MIT Press, Cambridge.
 • Fazlagić J.A. (2008), Charakterystyka pokolenia Y, http://www.e-mentor.edu.pl/mobi [dostęp: 02.02.2018].
 • Frąckiewicz E. (2006), Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Godin S. (2014), Marketing za przyzwoleniem: jak zmienić obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów, Helion, Gliwice.
 • Gołąb-Andrzejak E. (2016), Konsumenci pokolenia Y - nowe wyzwania dla komunikacji marketingowej, „Handel Wewnętrzny”, nr 2(361).
 • Jaciow M. (2016), Pokolenie Y na zakupach - wyzwania dla współczesnego marketingu, „Handel Wewnętrzny”, nr 2(361).
 • Kall J. (2015), Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Konkol S. (2010), Marketing mobilny, Helion, Gliwice.
 • Kotler Ph., Armstrong G. (2016), Marketing, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.
 • Królewski J., Sala P. (red.) (2016), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Manyika J., Chui M., Bughin J., Dobbs R., Bisson P., Marrs A. (2013), Disruptive Technologies: Advance That Will Ttransform Life, Business, and the Global Economy, Vol. 180, McKinsey Global Institute, San Francisco.
 • Moroz M. (2012), Pokolenie Y a interakcja z marką na profilu firmowym (fan page’u) w świetle badań empirycznych, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”.
 • Moroz M. (2013), Efekty budowania wizerunku marki poprzez serwisy społecznościowe - badanie opinii internautów pokolenia Y, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 157
 • Słownik Języka Polskiego (2017), http://www.sjp.pwn.pl [dostęp: 10.10.2017].
 • Syrkiewicz-Świtała M. (2014), Uwarunkowania procesu rekomendowania usług zdrowotnych przez przedstawicieli pokolenia Y w aspekcie social media marketingu, „Marketing i Rynek”, nr 11.
 • Sznajder A. (2014) Technologie mobilne w marketingu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Waśko R. (2016), Wybrane aspekty różnicujące pokolenie X, Y, Z w kontekście użytkowania nowych technik i Internetu, (w:) Rykiel Z., Kinal J. (red.), Socjologia codzienności jako niebanalności, Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko, Rzeszów.
 • Wrzesień W. (2007), Czy pokoleniowość nam się nie przydarzy? Kilka uwag o współczesnej polskiej młodzieży, „Nauka”, nr 3.
 • (www1) http://www.wbx.pl/blog/fotokody-qr-code-wszystko-co-powinienes-o-nich-wiedziec [dostęp: 10.10.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-acffdcae-24a7-4488-9a8c-8f6e88b24ac1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.