PL EN


2017 | 1 | 29-31
Article title

Holistyczno-funkcjonalny aspekt samoopieki pacjentów z niewydolnością serca.

Content
Title variants
EN
The holistic and functional aspect of self-care in heart failure patients.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dobie ciągłego wprowadzania do medycyny innowacji technologicznych niezmiennie zasadniczą częścią codziennego procesu terapeutycznego nad pacjentem z niewydolnością serca jest opieka w domu pacjenta. Edukacja pacjenta jest bardzo ważnym elementem umożliwiającym choremu przestrzeganie wszystkich zaleceń i prowadzenie skutecznej samoopieki. Wiele aspektów niewydolności serca wymaga zaangażowania i dyskusji między lekarzem, pielęgniarkom, pacjentem i jego rodziną. Dokładnego omówienia wymagają ograniczenia wynikające z przebiegu choroby, zasady przyjmowania leków, samokontroli parametrów, skutków ubocznych leczenia oraz rokowania dotyczące pacjenta. Aby samoopieka była realizowana przez pacjenta i jego najbliższe otoczenia, wszystkie wysyłane komunikaty do pacjenta muszą zostać przez niego przyjęte i zrozumiałe. W sytuacji wzrostu zachorowań na niewydolność serca, która jest jedną z głównych przyczyn hospitalizacji i zgonów w Polsce, sumienne prowadzenie samoopieki staje się wskazaniem. Profesjonalna edukacja pacjenta i jego najbliższego otoczenia pozwala na zmniejszenie częstości ponownych hospitalizacji wynikających z dekompensacji niewydolności serca. Dobrze prowadzona samoopieka daje pacjentowi wymierne korzyści, poczucie satysfakcji, poprawę samooceny jakości życia. Koncepcja samoopieki jest coraz bardziej doceniana i zdobywa uznanie w całej Europie. Bierna postaw pacjenta jako odbiorcy usług medycznych nie przynosi korzyści ani choremu, ani systemowi opieki zdrowotnej.
EN
Despite the ongoing technological innovation in medicine, care at the patient’s home remains a fundamental component of the treatment process for heart failure (HF) patients. Patient education is a crucial element enabling the patient to fully adhere to treatment and perform effective self-care. Many aspects of HF require the involvement of and discussion between the physician, the nurse, the patient and the patient’s family. Issues to be discussed in detail include limitations imposed by the illness, guidelines for medication taking, self-control parameters, medication side effects, and prognosis. Self-care can only be performed by the patient and their relations if all information provided to the patient is properly received and understood. With the growing incidence of HF, which is one of the leading causes for hospitalization and mortality in Poland, proper self-care is highly advisable. Professional education of the patient and their relations contributes to reduced frequency of re-hospitalizations due to HF decompensation. Properly performed self-care entails a number of tangible benefits, increased patient satisfaction, and increased quality of life. The notion of self-care is gaining recognition and appreciation throughout Europe. A passive role of the patient as a recipient of medical services benefits neither the patient, nor the health care system.
Year
Issue
1
Pages
29-31
Physical description
Dates
published
2017-01-20
Contributors
References
 • 1. Adamczyk K. Samoopieka w wybranych modelach opieki w eksperymencie pielęgniarskim. Lublin: Akademia Medyczna; 2000.
 • 2. Blak A. Wokół teorii Orem. Pielęg 2000 1996; 3: 15–16.
 • 3. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych; 2001.
 • 4. Glesgow RE, Toober DJ, Gillete CD. Psychosocial barriers to diabetes self-management and quality of life. Diabetes Spectrum 2001; 1: 33–41.
 • 5. Bayliss EA, Ellis JL, Steiner JF. Barriers to self-management and quality-of-life outcomes in seniors with multimorbidities. Ann Fam Med 2007; 5(5): 395–402.
 • 6. Lansburgy G. Chronic pain management: a qualitive study of elderly people’s preferred coping strategies and barriers to management. Disabil Rehabil 2000; 1–2: 2–14.
 • 7. Noel PH, Williams JW, Unutzer J, et al. Depression and comorbid illness in elderly primary care patients: impact on multiple domains of health status and well-being. Ann Fam Med 2004; 2(6): 555–562.
 • 8. Gott M, Barnes S, Parker Ch, et al. Predictors of the quality of life of older people with heart failure recruited from primary care. Age Ageing 2006; 2: 172–177.
 • 9. California Health Care Foundation. Patient Self- Management. Available from URL: http:/www.chcf.org/topics/chronicdisease/index.cfm?subtonic=CL613 (data dostępu).
 • 10. Holland R, Battersby J, Harvey I, et al. Systematic review of multidisciplinary intervention in heart failure. Heart 2005; 91: 899–906.
 • 11. Sobański P, Kubica A, Sienkiewicz W. Przestrzeganie zaleceń jako element poprawy rokowania u chorych z przewlekłą niewydolnością serca. Folia Cardiol Excerpta 2010; 5(2): 70–73.
 • 12. Mossey JM, Shapiro E. Self-rated health: a predictors of mortality amongthe elderly. AJPH 1982; 8: 800–808.
 • 13. Karasek D, Kubica A, Sinkiewicz W, i wsp. Epidemia niewydolności serca – problem zdrowotny i społeczny starzejących się społeczeństw Polski i Europy. Folia Cardiol Excerpta 2008; 3(5): 242–248.
 • 14. Jaarsma T, Stromberg A, Martensson J, et al. Development and testing of the European Heart Failure Self-care Behaviour Scale. Eur J Heart Fail 2003; 5(3): 363–370.
 • 15. Orem D. Nursing: contepts of practice. 5th ed. St Louis, MO: Mosby; 1995.
 • 16. Lee CS, Lyons KS, Gelow JM, et al. Validity and reliability of the European Heart Failure Self-care Behavior Scale among adults from the United States with symptomatic heart failure. Eur J Cardiovasc Nurs 2013; 12(2): 214–218.
 • 17. Gonzalez B, Lupon J, Parajon T, et al. Aplicación de la escala europea de autocuidado en insuficiencia cardíaca (EHFScBS) en una unidad de insuficiencia cardíaca en Espańa. Use of the European Heart Failure Self-care Behaviour Scale (EHFScBS) in a heart failure unit in Spain. Rev Esp Cardiol 2006; 59(2): 166–170.
 • 18. Koberich S, Glattacker M, Jaarsma T, et al. Validity and reliability of the German version of the 9-item European Heart Failure Self-care Behaviour Scale. Eur J Cardiovasc Nurs 2013; 12(2): 150–158.
 • 19. Uchmanowicz I, Łoboz-Rudnicka M, Jaarsma T, et al. Cross-cultural adaptation and reliability testing of Polish adaptation of the European Heart Failure Self-care Behavior Scale (EHFScBS). Patient Prefer Adher 2014; 8: 1521–1526.
 • 20. Uchmanowicz I, Wleklik M. Polish adaptation and reliability testing of the 9-item European Heart Failure Self-care Behavior Scale (9-EHFScBS). Kardiol Pol 2015, doi: 10.5603/KP.a2015.0239 [Epub ahead of print].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad022711-4605-4ed7-8f0a-4998cb71291a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.