Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 60 | 41-52

Article title

The Notion and Scope of Trade Union Freedom

Authors

Title variants

PL
Pojęcie i zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Niniejsze opracowanie stanowi analizę różnych aspektów wolności zrzeszania się w związki zawodowe, zagwarantowanej w art. 59 ust. 4 Konstytucji RP. Konstytucja RP definiuje wolność zrzeszania się w związki zawodowe w bardzo ogólny sposób, jako prawo do tworzenia związków zawodowych, które zachowują niezależność w prowadzeniu swojej działalności. Taka ogólna definicja powoduje liczne wątpliwości co do zakresu tego pojęcia, i to właśnie stanowi główny punkt zainteresowania autora niniejszego opracowania. Pojęcie wolności zrzeszania się w związki zawodowe obejmuje te aspekty związane z tworzeniem i funkcjonowaniem związków zawodowych, które zostały zagwarantowane w umowach międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę, włączając w to konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy. W szczególności pojęcie to obejmuje ochronę stosunku pracy przed jego rozwiązaniem z powodu członkostwa w związku zawodowym lub prowadzenia działalności związkowej. Nie obejmuje natomiast uprawnień związku zawodowego odnoszących się do indywidualnych i zbiorowych spraw pracowniczych, określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i ewentualnie w porozumieniach zbiorowych zawartych pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym. Podobnie w zakres wolności zrzeszania się w związki zawodowe nie wchodzą prawa zagwarantowane przedstawicielom pracowników przez prawo unijne.

Journal

Year

Volume

60

Pages

41-52

Physical description

Contributors

author
  • University of Warsaw

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ad1c59d3-b73f-4441-a023-a3c1e9f78922
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.