PL EN


2016 | 6 (365) | 300-308
Article title

Program profilaktyki urazów w sporcie wysokokwalifikowanym

Content
Title variants
EN
The Injuries Prevention Programme in Highly Qualified Sports
RU
Программа профилактики травм в высококвалифицированном спорте
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Koszty związane ze zdrowiem sportowców to nie tylko nakłady na opiekę zdrowotną i poprawę warunków treningu, ale również koszty, związane ze skutkami negatywnych zjawisk dotyczących urazów i kontuzji. Funkcjonalność organizmu jest kluczowa do realizacji maksymalnych obciążeń treningowych. Dysfunkcje w obrębie układu stabilizacyjnego skutkują nieprawidłową pracą mięśni głębokich (stabilizujących), co wpływa negatywnie na pracę mięśni powierzchownych generujących ruch. Celem badań była ocena efektywności stosowania programu profilaktyki urazów wśród wysokokwalifikowanych sportowców. Badania przeprowadzono wśród 17 zawodniczek ekstraligowego klubu piłki nożnej MKS Olimpia Szczecin. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego opartego na Raporcie Medycznym Polskiego Związku Piłki Nożnej. Analizie poddano zagadnienia związane z przebytymi kontuzjami w okresie 18 miesięcy, w których wprowadzono program profilaktyki urazów oparty na ćwiczeniach funkcjonalnych i stabilizacyjnych. W przebiegu stosowania ćwiczeń stabilizacyjnych oraz funkcjonalnych zauważono istotny spadek występowania kontuzji wśród badanych zawodniczek. Proponowany program profilaktyki urazów w sporcie może być rekomendowany w sporcie wysokokwalifikowanym.
EN
The costs related to the health of athletes are not just expenditures for healthcare and improvement of training conditions but also covering the costs that are consequences of injuries and other contusions. The functionality of their bodies is crucial to the realisation of the maximum training loads. Any dysfunction of the body’s stabilising system (the stabilising deep muscles) causes abnormal functioning of the superficial muscles which generate movement. The purpose of this study was to assess the effectiveness of using the programme that prevents injuries amongst highly qualified sportsmen. The study was conducted amongst 17 female players of the MKS Olimpia Szczecin football club. In this study, a method of diagnostic survey, which was based on Medical Reports of Polish Football Association, was used. We analysed issues related to the injuries which occurred in the time span of 18 months. During exercise intervention (baseline vs. 18-months), the programme, which prevents injuries and is based on functional and stabilising exercises, was used. While this programme was being applied, a notable drop in injuries amongst the studied athletes was noticed. The suggested prophylaxis programme could be recommended to the highly qualified sportsmen.
RU
Расходы, связанные со здоровьем спортсменов – это не только расходы по лечению и улучшению условий тренировки, но и издержки, связанные с последствиями отрицательных явлений, касающихся травм и ушибов. Функциональность организма – основа выполнения максимальных тренировочных на- грузок. Дисфункции в пределах системы стабилизации ведут к неправильной работе глубоких (стабилизирующих) мышц, что отрицательно влияет на работу поверхностных мышц, вызывающих движение. Цель разработки – оценить эффективность применения программы профилактики травм у высококвалифицированных спортсменов. Изучение провели среди 17 спортсменок футбольного клуба экстракласса МКС Олимпия Щецин. В изучении применили метод диагностического зондажа, основанного на Медицинском отчете Польского футбольного союза. Анализ охватил вопросы, связанные с ушибами, которые случились в течение 18 месяцев, когда была введена программа профилактики травм, основанная на функциональных и стабилизационных упражнениях. По ходу применения стабилизационных и функциональных упражнений отметили существенное уменьшение частотности выступления ушибов у обсле- дуемых спортсменок. Предлагаемую программу профилактики травм в спорте можно рекомендовать в высококвалифицированном спорте.
Year
Issue
Pages
300-308
Physical description
Contributors
References
 • Beam J.W. (2002), Rehabilitation including sport-specific functional progression for competitive athlete, “Journal of Bodywork and Movement Therapies”, No. 6(4).
 • Clark C.A. (2001), Integrated neuromuscular stabilization training, National Academy of Sports Medicine, Chandler.
 • Fleck S.J., Kraemer W.J. (1997), Designing Resistance Training Programmes, University of Wisconsin, Wisconsin.
 • Glinkowski W. (2000), Specyfika urazów w piłce nożnej, „Medycyna Sportowa”, nr 2.
 • Haynes W. (2004), Core stability and the unstable platform device, “Journal of Bodywork and Movement Therapies”, No. 8.
 • Hewett T.E., Shultz S.J., Griffin L.Y. (2007), Understanding and preventing noncontact ACL injuries, “AOSSM”, Human Kinetics, Champaign.
 • Leininger R.E., Knox C.L., Cumstock R.D. (2007), Epidemiology of 1.6 millionpediatric soccerrelatedinjuries presenting to US emergency departmentsfrom 1990 to 2003, “American Journal Sports Medicine”, No. 35(2).
 • Paterno M.V., Myer G.D., Ford K.R., Hewett T.E. (2004), Neuromuscular training improves singleleg stability in young female athletes, “Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy”, No. 34(6).
 • Radzimińska A., Chojnacka D., Bułatowicz I., Strojek K., Kaźmierczak U., Piekorz Z., Siedlaczek M., Zukow W. (2014), Profilaktyka urazów sportowych wśród piłkarzy pierwszoligowych, “Journal of Health Sciences”, No. 4(10).
 • Rydlewska-Liszkowska I. (2007), Ekonomiczny aspekt zdrowia i opieki zdrowotnej nad pracującymi, „Nowiny Lekarskie”, nr 76(2).
 • Rzepka R., Grzybczak T., Więcek R. (2009), Trening funkcjonalny i możliwości jego wykorzystania w szkoleniu piłkarskim, (w:) Stuła A. (red.) Teoretyczne i praktyczne aspekty nowoczesnej gry w piłkę nożną, Politechnika Opolska, Opole.
 • Stein N. (2008), Stabilisierungsprogramme von den DFB-Juniorinnen bis zur Frauen-Nationalmanschaft, „Fussballtrainning”, No. 6-7.
 • Zając A., Wilk M., Poprzęcki S., Bacik B., Rzepka R., Mikołajec K., Nowak K. (2010), Współczesny trening siły mięśniowej, AWF, Katowice.
 • Żołnowski B., Wrona-Żołnowska L., Gębska M., Wojciechowska A., Żyżniewska-Banaszak E. (2013), Urazowość młodzieży uprawiającej piłkę nożną w wieku 15-19 lat, “Annales Academiae Medicae Stetinensis”, No. 59(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad213f38-b697-4220-835e-f0ab0554f608
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.