PL EN


2018 | 65 | 9: Teologia fundamentalna i religiologia | 11-24
Article title

Lubelska szkoła teologii fundamentalnej i jej osiągnięcia

Title variants
EN
The Lublin School of Fundamental Theology and Its Achievements
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Fundamental theology as a discipline and academic centre conducting research as well as didactic and organisational activity has existed at John Paul II Catholic University of Lublin since its beginning, first as Department of Fundamental Theology (1918-20), then Section of Fundamental Theology (1920-99), and since 1999 as Institute of Fundamental Theology. As it has developed, the centre began to take the shape of a school of science – the Lublin School of Fundamental Theology. Its foundations were laid by Rev. Edward Kopeć. Subsequently, it was developed by, among others, Rev. Stanisław Nagy, Rev. Romuald Łukaszyk, Rev. Henryk Zimoń (religious scholar), and especially by Rev. Marian Rusecki (student of Rev. E. Kopeć) – the main co-founder of the school and its most prolific author, whose scientific achievements are the showcase of the school and have influenced the contemporary Polish fundamental theology. During his time, especially from the beginning of the 21st century, the school reported the most significant scientific and organisational achievements. Currently, it is developed by the students of Rev. M. Rusecki who work at the Institute of Fundamental Theology and its graduates working in other centres. This article presents the scientific characteristics (historical outline, features and main trends) of the Lublin School of Fundamental Theology (Section 1) and its most important achievements (Section 2): main publications, organisational achievements as well as national and international cooperation.
PL
Teologia fundamentalna, jako dyscyplina i ośrodek akademicki prowadzący działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną, istnieje w KUL od jego początku, najpierw jako Katedra Teologii Fundamentalnej (1918-20), potem Sekcja Teologii Fundamentalnej (1920-99), a od 1999 Instytut Teologii Fundamentalnej. W trakcie rozwoju ośrodek ten zaczął przybierać kształt szkoły naukowej – lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej. Jej podwaliny położył ks. Edward Kopeć. Potem rozwijali ją m.in. ks. Stanisław Nagy, ks. Romuald Łukaszyk, religioznawca ks. Henryk Zimoń, a zwłaszcza ks. Marian Rusecki (uczeń ks. Kopcia) – główny współtwórca szkoły i jej najpłodniejszy autor, którego naukowe dokonania są wizytówką szkoły i oddziałują na współczesną polską teologię fundamentalną. Za jego czasów, zwłaszcza od początku XXI w., szkoła odnotowała najwięcej najbardziej znaczących dokonań naukowych i organizacyjnych. Aktualnie starają się ją rozwijać uczniowie ks. Ruseckiego pracujący w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL, a także jej absolwenci pracujący w innych ośrodkach. W niniejszym artykule została przedstawiona naukowa charakterystyka (rys historyczny, cechy i główne nurty badawcze) lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej (punkt 1) oraz jej najważniejsze osiągnięcia (punkt 2): główne publikacje, osiągnięcia organizacyjne oraz współpraca krajowa i międzynarodowa.
Contributors
 • Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kkaucha@kul.pl
References
 • Badania nad religiami Afryki oraz religijnością ludową Polski i Ukrainy [Researches of African Religions and of Folk Religion in Poland and Ukraine]. Red. Henryk Zimoń, Zdzisław Kupisiński, Stanisław Grodź. Lublin, 2009.
 • Badania religiologiczne w Polsce [Religiology Researches in Poland]. Red. Zdzisław Kupisiński. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.
 • Hładowski, Władysław. Polski Leksykon Teologii Fundamentalnej [Polish Lexicon of Fundamental Theology]. Collectanea Theologica 73(2003), 2: 171-174.
 • Kaucha, Krzysztof. Doctor Credibilitatis. Śp. ks. prof. dr hab. dr hc Marian Jan Rusecki (22 III 1942- 15 XII 2012) [Doctor of Credibility. R.I.P. Rev. prof. dr hab. dr hc Marian Jan Rusecki (22 III 1942-15 XII 2012)]. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 5(60):2013, 5-12.
 • Kaucha, Krzysztof. Pokłosie II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej ,,Chrześcijaństwo jutra” (KUL, 18-21 września 2001). Omówienie korespondencji, sprawozdań i recenzji [Fruits of the Second International Congress of Fundamental Theology „Christianity of Tomorrow” (Catholic University of Lublin, September 18-21, 2001). Discussing Correspondence, Reports, and Reviews]. Roczniki Teologiczne 50(2003), 9: 155-161.
 • Kaucha, Krzysztof. ’’Wiarygodność i wiara w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej” [Credibi- lity and Faith according to Lublin School of Fundamental Theology], 49-85. W: Wiara – wiarygodność [Faith – Credibility]. Red. Damian Wąsek. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie, 2014.
 • Kędzierski, Jacek. Chrześcijaństwo jutra. II Międzynarodowy Kongres Teologii Fundamentalnej [Christianity of Tomorrow. The Second International Congress of Fundamental Theology]. Ateneum Kapłańskie 138(2002), 3(559): 594-599.
 • Łukaszyk, Romuald. Pięćdziesięciolecie teologii fundamentalnej na KUL (1919-1968) [Fifty Years of Fundamental Theology at Catholic University of Lublin (1919-1968)]. Roczniki Teologiczno- -Kanoniczne 15(1968), 2: 5-53.
 • Nagy, Stanisław. ”Sekcja Teologii Fundamentalnej” [Section of Fundamental Theology], 188-197. W: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993 [75 Years of Catholic University of Lublin Jubilee Book. Contribution to Polish Culture in the Period of 1968-1993]. Red. Marian Rusecki. Lublin: RW KUL, 1994.
 • Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin [Cultural and Religious Pluralism of Contemporary World. Festschrift Dedicated to Rev. Professor Henryk Zimoń in Occasion of His 70th Birthday]. Red. Zdzisław Kupisiński, Stanisław Grodź. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Rusecki, Marian. Elementy personalistycznej teologii fundamentalnej w ujęciu Edwarda Kopcia [Elements of Personalistic Fundamental Theology according to Edward Kopeć], Roczniki Teologiczno- -Kanoniczne 32(1985), 2: 23-37.
 • Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [I know Whom I believed. Festschrift Dedicated to Honor Rev. Professor Marian Rusecki at His 65th Birthday]. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.
 • Seweryniak, Henryk. Profesor dr hab. Stanisław Nagy SCJ – teolog na służbie Kościoła [Professor Dr Hab. Stanisław Nagy SCJ – Theologian in the Service of the Church]. Roczniki Teologiczne 43(1996), 2: 7-16.
 • Seweryniak, Henryk. W stronę personalistycznej teologii fundamentalnej [In the Direction of Persona- listic Fundamental Theology], 285-296. W: Historia i Logos [History and Logos]. Red. Kazimierz Macheta, Krzysztof Góźdź, Mirosław Kowalczyk. Lublin, 1991.
 • Skierkowski, Marek. ”Wiara i/a wiarygodność w ujęciu ośrodka warszawskiego” [Faith and Credibility according to Catholic academics in Warsaw], 87-102. W: Wiara – wiarygodność [Faith – Credibility]. Red. Damian Wąsek. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie, 2014.
 • Zimoń, Henryk. ”W trzydziestolecie reaktywowania Katedry Historii i Etnologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” [In Occasion of the 30th Anniversary of Reactivation of the Chair of History and Ethnology of Religion at Catholic University of Lublin], 149-158. W: Z badań nad religią i religijnością ludową [Out of Researches of Religion and Folk Religion]. Red. Henryk Zimoń. Warszawa, 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad21c509-e464-4865-9c72-f2f42ef8e0be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.