PL EN


2014 | 26 | 98-112
Article title

Potencjały rozwojowe województwa podkarpackiego – diagnoza i ocena

Content
Title variants
EN
Development potentials of the Subcarpathian Voivodeship – diagnosis and assessment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena potencjału rozwojowego województwa podkarpackiego na tle innych regionów w kraju ze wskazaniem głównych determinant i barier rozwojowych oraz identyfikacja kluczowych branż gospodarczych regionu. Podstawowe pytanie badawcze brzmi: „Które sektory gospodarki Podkarpacia mogą przyczyniać się do jego przewagi konkurencyjnej nad innymi regionami w kraju?”. W artykule wykorzystano wyniki projektu pt. „Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego”, który był realizowany przez autorów artykułu w 2013 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W badaniach zastosowano szeroki wachlarz metod społecznych (w tym wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe z właścicielami firm, przedstawicielami samorządu i organizacji pozarządowych) oraz statystycznych, które pozwoliły zgromadzić bogaty zbiór materiałów empirycznych. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że kluczową rolę w regionie odgrywa potencjał gospodarczy i społeczno-demograficzny.
EN
The purpose of this article is to assess the development potential of the Subcarpathian Voivodeship in relation to other regions of the country (divided into five categories of potential: demographic and social, natural and cultural, economic, spatial and institutional) indicating the main determinants and barriers of development and the identification of the key sectors of the economy of the region. The basic research question is: Which sectors of the economy in Subcarpathian Region may contribute to its competitive advantage over other regions in the country? During the study a broad range of social (including in-depth interviews and focus group interviews with entrepreneurships, representatives of local government and non-governmental organizations) and statistical methods were used, which allowed to accumulate a vast collection of empirical materials. Based on the research, it was found that the economic and socio-demographic potential plays the key role in the region.
Contributors
author
 • Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, jbanski@twarda.pan.pl
 • Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, konrad@twarda.pan.pl
author
 • Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, m.mazur@twarda.pan.pl
References
 • Bański, J. (2008). Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego – koncepcja i diagnoza. Studia Obszarów Wiejskich, 14, Warszawa: IGiPZ PAN, PTG.
 • Domański, B., Gwosdz, K. (red.). 2005. Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995–2005. Kraków: IGiGP UJ, ARP o/Mielec.
 • Gorzelak, G., Jałowiecki, B. (2000). Konkurencyjność regionów. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 7–24.
 • Gorzym-Wilkowski, W.A. (2006). Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Podkarpackie dla inwestorów – analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010–2012 (2012). Rzeszów: INNpuls.
 • Sobala-Gwosdz, A. (2005). Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 (2013). Rzeszów: Samorząd Województwa Podkarpackiego.
 • Ślusarz, G. (2005). Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją na przykładzie województwa podkarpackiego. Rzeszów: Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Wilkin, J. (2003). Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju (nowa geografia ekonomiczna, teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm). W: A. Bołtromiuk (red.). Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 44–52.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad2ae075-12a2-4597-b43a-f13c9bd2885a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.