PL EN


2017 | 1(1) | 79-98
Article title

THE LEGAL RESPONSIBILITY OF TEACHERS

Content
Title variants
PL
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELI
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu prawnej odpowiedzialności nauczycieli. Niewłaściwe wypełnianie obowiązków zawodowych w każdej grupie zawodowej łączy się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności przez jej przedstawicieli. W związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków pracowniczych lub dokonaniem określonych czynów sprzecznych z prawem również wobec nauczycieli mogą być wyciągane określone konsekwencje prawne. Przepisy dotyczące zasad prawnej odpowiedzialności nauczycieli mają zróżnicowany charakter i uregulowane zostały w wielu aktach prawnych. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej znajdują odzwierciedlenie w Karcie Nauczyciela, reguły odpowiedzialności materialnej i porządkowej zawarte są w Kodeksie pracy, w kwestii cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej zastosowanie mają ustawa o systemie oświaty oraz ewentualnie Kodeks cywilny, natomiast odpowiedzialność karna i odpowiedzialność za wykroczenie, jaką może ponieść nauczyciel, wynika z naruszenia przez niego przepisów Kodeksu karnego lub Kodeksu wykroczeń.
EN
The article is devoted to the issue of the legal responsibility of teachers. Improper fulfillment of the obligations arising out of employment in each occupational group entails a liability risk by its representatives. The improper performance of an employee’s duties or acting in a way contrary to the law, and this includes teachers, may be subject to certain legal consequences. Legislation concerning the legal responsibility of teachers is varied in nature and have been regulated in a number of legal acts. Disciplinary responsibility has been defined in the Teachers’ Charter, the rules of material and ordinal responsibility are contained in the Labour Code, civil liability is regulated in particular by the Educational Act and the Civil Code, and any possible criminal liability and liability for an offense which a teacher may be subject to arise from the violation of the Criminal Code or Code of Offenses.
Year
Issue
Pages
79-98
Physical description
Dates
published
2017-06
Contributors
 • Politechnika Rzeszowska / Polska
References
 • 1. BARANK. W., ĆWIERTNIAK B., MITRUS L., SOBCZYK A., 2005. Prawo pracy, Wyd. Zakamycze, Kraków.
 • 2. BARAŃSKI A., SZYMAŃSKA M., ROZWADOWSKASKRZECZYŃSKA J., 2014. Karta Nauczyciela. Komentarz, Wyd. WoltersKluwer business, Warszawa.
 • 3. BOJARSKI M., GIEZEK J., SIENKIEWICZ Z., 2004.Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Wyd. Praw. LexisNexis, Warszawa.
 • 4. BOJARSKI T., 2002. Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Wyd. Praw. LexisNexis, Warszawa.
 • 5. CIBORSKI P., 2009. Karta Nauczyciela. Komentarz problemowy, Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2009.
 • 6. CZACHÓRSKI W., 1999. (red.):Zobowiązania. Zarys wykładu, Wyd. Praw. PWN, Warszawa.
 • 7. DOLIWA A., 2006.Zobowiązania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • 8. DUKIET-NAGÓRSKA T., (red.) 2008.Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Wyd. Praw. LexisNexis, Warszawa.
 • 9. FILIPIAK T.A., MOJAK J., NAZAR M., NIEZBECKA E., 2010.Zarys prawa cywilnego, Wyd. VERBA, Lublin.
 • 10. FLOREK L., 2013.Prawo pracy, Wyd. C.H.Beck, Warszawa.
 • 11. GRZEŚKOWIAK A. (red.), 2007. Prawo karne, Wyd. C.H.Beck, Warszawa.
 • 12. KISIELEWICZ A., 2004.Zarys prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Wyd. WSAiZ, Przemyśl.
 • 13. KOMOROWSKI T., 2007. Prawo w praktyce oświatowej, Wyd. eMPi2, Poznań.
 • 14. KORYBSKI A., LESZCZYŃSKI L., PIENIĄŻEK A., 2000. Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. MORPOL, Lublin.
 • 15. MARCINIAK L., 2015.Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli, Wyd. WoltersKluwer business, Warszawa.
 • 16. MAREK A. (red.), 1986.Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Wyd. PWN, Warszawa.
 • 17. MRÓZ T., DROZDOWSKA U., KONIK P., PANNERT M., (red). 2014.Zobowiązania, Wyd. C.H.Beck, Warszawa.
 • 18. DIETRICH M., NAMYSŁOWSKA N., 1998.Prawo karne – część ogólna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • 19. NIEDBAŁA Z., (red.) 2012.Prawo pracy, Wyd. LexisNexis, Warszawa.
 • 20. PILICH M., 2015. Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Wyd. WoltersKluwer business, Warszawa.
 • 21. ROMER M.T., 2010. Prawo pracy. Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa.
 • 22. SALWA Z., 2001.Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Wyd. Praw. PWN, Warszawa.
 • 23. ŚWIĄTKOWSKI A.M., 2014. Polskie prawo pracy, Wyd. LexisNexis, Warszawa.
 • 24. WITCZAK H., KAWAŁKO A., 2015. Zobowiązania, Wyd.C.H. Beck, Warszawa.
 • 25. ZIEMIANIN B., KITŁOWSKI E., 2013. Prawo zobowiązań. Część ogólna, Wyd. WoltersKluwer business, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
e-ISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad2bf072-690d-4768-a392-2e371d59d48f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.