PL EN


2015 | 1/2015 (18) | 83-97
Article title

Sukcesja w firmie rodzinnej – droga do rozwoju czy upadku. Studium przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
Succession in the Family business- The Way to Development or Decline. Case study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Sukcesja to proces przekazywania przedsiębiorstwa następnemu pokoleniu. Jest zjawiskiem podtrzymującym funkcjonowanie firm rodzinnych. Od niej zależy, czy przedsiębiorstwo się rozwinie czy poniesienie klęskę. Temat sukcesji w biznesie rodzinnym został w niniejszym opracowaniu zanalizowany z uwzględnieniem najnowszej literatury naukowej w tym zakresie. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym. Autor wykazuje przy tym, iż sukcesja jest procesem bardziej złożonym niż przejęcie własności przez następców czy spadkobierców. Wymaga dokładnego i wieloetapowego planowania, uwzględniającego możliwie długą perspektywę czasową.
EN
Succession is the process of passing the enterprise on to the next generation. It is a phenomenon sustaining the long-lived life of family businesses and determining whether the company will develop or suffer defeat. Succession in family business is analyzed with regard to the newest scientific literature in this field. The main purpose of this article is to present the process of succession in the case study in one of the suburban businesses. The case study emphasizes that succession is a more complex process than taking possession of property. In addition, succession requires careful and multistage planning as well as should be perceived as a long-term process. Case study was conducted in detail. Various aspects of company’s activities were taken into account in order to show the process of succession in the family business possibly broadest in scope.
Year
Issue
Pages
83-97
Physical description
Dates
published
2015-07-15
Contributors
author
 • Katedra Gospodarki Narodowej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, tommal@onet.pl
References
 • Budziak, T. (2012). Sukcesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne. Warszawa: Poltext.
 • Chrisman, J.J., Chua, J.H. i Steier, L.P. (2011). Resilience of Family Firms: An Introduction. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(6).
 • Czakon, W. (2011). Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań wźnaukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Gersick, K.E., Davis, J.A., Mc Collom Hampton, M. i Lansberg, I. (1997). Generation to Generation Life Cycles of the Family Business, Boston: Harvad Business School Press.
 • Grossman, R.J. (2011). 7 Ways to improve Succession Plans. HR Magazine, 56(6).
 • http://kodywartosci.pl/kw_raport.pdf
 • http://www.fbn-i.org/fbn/web.nsf
 • Jabłoński, I. (2009). Znaczenie i rola przedsiębiorstw rodzinnych. Warszawa: Centrum im. A. Smitha.
 • Jeżak, J., Popczyk, W. i Winnicka-Popczyk, A. (2004). Przedsiębiorstwo rodzinne: Funkcjonowanie i rozwój. Warszawa: Difin.
 • Kostera, M. (2003). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kotlar, J. i De Massis, A. (2011). Goal Setting in Family Firms: Goal Diversity, Social Interactions, and Collective Commitment to Family-Centered
 • Goals. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(6), 1263–1288.
 • Kowalewska, A. (2009). Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy. Warszawa: PARP.
 • Kowalewska, A. (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania. Warszawa: PARP.
 • Latoszek, E. (2008). Szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: E. Latoszek (red.), Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. Lewandowska, A., Greser, J. i Jakubowski, J. (2012). Sukcesja w firmie rodzinnej. W: K. Bryczkowska, M. Olszewska i M. Mączyńska (red.), Firma w rodzinie czy rodzina w firmie, Metodologia wsparcia firm rodzinnych. Warszawa: PARP.
 • Longenecker, J. i Schoen, J. (2002). Management Succession in the Family Business. W: C. Aronoff,
 • J. Astrachan, J. Ward (red.), Family Business Sourcebook. Georgia: Family Enterprise Publishers.
 • Lumpkin, G.T. i Brigham, K.H. (2011). Long-Term Orientation and Intertemporal Choice in Family Firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(6), 1149–1169.
 • Marjański, A. (2012). Sukcesja jako wyróżnik przedsiębiorstwa rodzinnego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIII(7).
 • Marjański, A. (2010). Badanie sukcesji w małych przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce. Problemy Zarządzania, 8(4), 87–106.
 • Stavrou, E. (1999). Succession in family businesses: Exploring the effects of demographic factors on offspring intentions to join and take over the business. Journal of Small Business Management, 37(3), 43–61.
 • Storey, D.J. i Greene F.J. (2011). Small Business and Entrepreneurship. Prentice Hall: Financial Times.
 • Sułkowski, Ł. i Marjański, A. (2009). Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń. Warszawa: Poltext.
 • Sułkowski, Ł. (2005). Sukcesja i zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie rodzinnym. W: Ł. Sułkowski
 • (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Toruń: TNOiK.
 • Surdej, A. i Wach, K. (2010). Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji. Warszawa: Difin.
 • Szablewski, A. Nie zysk, a trwanie – Andrzej Blikle o celu i cechach firmy rodzinnej. Pozyskano z: http://www.ora.et.labora.pl/index.php?s=czytelnia-&id=133&pdz
 • www.europeanfamilybusinesses.eu
 • www.fbn-i.org Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, nr 2003/361/EC.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad2c5a9c-7cd2-4c83-b7f9-fcd4a873410c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.